Contact Bronckhorst Noord

20 maart 2018

Contact Bronckhorst Noord 20 maart 2018


Jan en Dinie Maalderink zestig jaar getrouwd

Burgemeester Marianne Besselink te midden van Jan en Dinie Maalderink. Foto: Jan Hendriksen

VORDEN – De eerste 'liefdesvonk' sloeg niet tijdens een dansavond in Vorden of op de Larense Kermis over. Nee, op een totaal andere niet alledaagse plaats. "Op een pluimveevermeerderingsbedrijf in Laren hebben we elkaar leren kennen", zo verklaren Jan en Dinie Maalderink met een grote glimlach in hun vorig jaar prachtig gerenoveerde seniorenwoning aan het Hoetinkhof.

Door Jan Hendriksen

Jan en Dinie Maalderink werkten ruim zestig jaar geleden namelijk beiden op het Pluimveebedrijf van de familie Dijkman in 't Larense Broek. Jan in de stallen en Dinie in de huishouding van de familie. Donderdag 15 maart waren Jan Maalderink (83) en Dinie Maalderink-Welmer (85) zestig jaar getrouwd. Dat werd afgelopen zaterdag in familie- en kennissenkring gevierd. De buurt aan het Hoetinkhof had naar goede traditie 'mooi gemaakt'. Schriftelijke felicitaties waren er van onder meer de Commissaris van de Koning en van de algemeen secretaris van Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin. Namens de gemeente Bronckhorst kwam burgemeester Marianne Besselink het diamanten echtpaar feliciteren.

Jan Maalderink werd geboren op boerderij 't Hassink aan de Hamminkweg in de Vordense buurtschap Delden maar verhuisde op tweejarige leeftijd met zijn familie naar de enkele honderden meters verderop gelegen boerderij 't Hietink aan de Deldenseweg. Dinie's wieg stond aan 't Wolfersveen in de Larense buurtschap 't Broek. Jan was een van de eerste leerlingen van de Lagere Landbouwschool in Vorden. Na het behalen van het diploma werd Jan werkzaam op het pluimveebedrijf in Laren waar hij 'intern' was. "En daar sloegen de eerste liefdesvonken over op het buurmeisje van de familie Dijkman", zo verklaart de geboren en getogen Vordenaar. Jan en Dinie trouwden op 15 maart 1958 wettelijk in het gemeentehuis van Vorden (nu Het Kulturhus) en voor de kerk in de Hervormde Kerk in Vorden. "Ons huwelijksfeest hebben we bij Hotel Bakker gevierd, nadat we eerst met alle familieleden in de grote zondagse kamer op Jan's boerderij ons huwelijksdiner hadden gegeten", zo weet Dinie te vertellen.

Voordat het tweetal in 1959 een huurwoning van Thuis Best aan de Berend van Hackfortweg betrok woonden Jan en Dinie in het eerste huwelijksjaar 'in' op de boerderij van Jan's ouders. Inmiddels was Jan toen al werkzaam als chauffeur bij Bakkerij Akkermans in Zutphen om vervolgens in de jaren zeventig de overstap te maken naar de Rijdende Melk Ontvangst (RMO) van zuivelfabriek Coberco toen de melktanks hun intrede deden. "Tot aan mijn pensionering (59 jaar) ben ik met de tankauto de boer op geweest in de Achterhoek. Ik heb zelfs nog enkele jaren 's nachts gereden", zo zegt Jan. Dinie: "Jan kent dan ook bijna alle buitenwegen in de Achterhoek. Als we wel eens rondfietsen dan verwijst Jan steevast naar de boeren waar hij altijd de melk kwam ophalen." Fietsen is een van de gezamenlijke hobby's van Dinie en Jan. "Ruim twintig jaar lang hebben de aan de Larense Fietsvierdaagse deelgenomen. En ook prijkte steevast de Vordense Avondfietsvierdaagse op onze agenda. Helaas laat de rug me de laatste jaren een beetje in steek om nog regelmatig met de fiets op pad te gaan", zo verklaart Dinie. Kaarten is ook een grote hobby van het echtpaar. Wekelijks zijn Jan en Dinie in de Vordense Soos te vinden om een kaartje te leggen. Jan. "En ook met ons beiden leggen we regelmatig een kaartje." En op maandagmorgen is Jan steevast bij café Uenk te vinden. Daar maakt hij deel uit van Seniorenbiljartvereniging 'Op Goed Geluk' (zie elders in dit blad). Jan en Dinie hebben drie zoons en een dochter en zeven kleinkinderen.

Vorden genomineerd als groenste dorp van Nederland

VORDEN – Vorden is genomineerd als 'Groenste dorp van Nederland'. De gemeente Bronckhorst doet dit jaar met Vorden mee aan de nationale groencompetitie Entente Florale 2018. De stichting Entente Florale heeft Bronckhorst beoordeeld als goede kanshebber voor de titel, samen met gemeente Zuidwest Friesland en gemeente Voorst.

Hennie Reindsen erelid 'Oud Vorden'

Tijdens de jaarvergadering van oudheidkundige vereniging Oud Vorden, maandag 12 maart, werd het erelidmaatschap toegekend aan oud-voorzitter Hennie Reindsen.

Hennie Reindsen erelid 'Oud Vorden'

Erelid Hennie Reindsen ontvangt de oorkonde uit handen van (aftredend) voorzitter Wim Ruiterkamp. Foto: PR

VORDEN - Maandag 12 maart hield de 'Oudheidkundige vereniging Oud Vorden' in De Herberg haar jaarvergadering. Voorzitter Wim Ruiterkamp kon ongeveer 75 leden welkom heten. Een hoogtepunt was wel het toekennen van het erelidmaatschap aan oud-voorzitter Hennie Reindsen. Verder trad voorzitter Wim Ruiterkamp af en werd er gesproken over de aankoop van het pand van Monuta.

Nadat de notulen van de vorige jaarvergadering en het jaarverslag (voorgelezen door secretaresse Anja Menkveld) waren goedgekeurd, toonde penningmeester Gerrit Vlogman een fraai financieel overzicht van het afgelopen jaar, dat met een klein batig saldo kon worden afgesloten. De kascommissie rapporteerde dat alles zeer inzichtelijk en naar waarheid was geregistreerd en dechargeerde het bestuur.

Aankoop pand Monuta
Een belangrijk agendapunt dat veel vragen en reacties opriep was de voorgenomen aankoop van het Monutagebouw aan het Jebbink. Zoals al eerder in de pers was bekendgemaakt zoekt de vereniging een nieuw onderkomen voor het archief en werk-, vergader- en expositieruimte doordat het huidige onderkomen in De Voorde veel te klein is en ook zal moeten worden verlaten in verband met de gefuseerde Vordense kerken die het zelf nodig hebben.
Inmiddels zijn al verschillende gesprekken met verkoper Monuta geweest en het ziet ernaar uit dat de aankoop zal kunnen doorgaan, mede dankzij de 'crowdfundingactie' die de vereniging de nodige geldmiddelen verschafte. Een belangrijk punt voor de vereniging is echter dat er toch gestreefd wordt naar het in standhouden van een opbaarruimte na overlijden van Vordenaren. Hierover wordt nog onderhandeld met Monuta. Na het beantwoorden van verscheidene vragen en toelichtingen geven over de actie, kreeg het bestuur mandaat van de vergadering om door te gaan met de onderhandelingen.

Aftredend voorzitter Wim Ruiterkamp overhandigt de voorzittershamer aan zijn opvolger Henk Vaags. Foto: PR

Erelidmaatschap
Een hoogtepunt was wel het toekennen van het erelidmaatschap aan oud-voorzitter Hennie Reindsen, die vanaf de oprichting in 1981 sterk betrokken is geweest bij de vereniging. Zo was hij o.a. jarenlang mede-redactielid van het verenigingsblad 'Vordense Kronyck' en mederedacteur van het in 2006 uitgegeven lijvige boekwerk 'Bedrijvigheid in Vorden in de 20e eeuw'. Scheidend voorzitter Ruiterkamp sprak de jubilaris lovend toe, bedankte Hennie voor het vele werk dat hij voor de vereniging heeft gedaan en overhandigde hem de oorkonde van erelidmaatschap. Ook echtgenote Annie werd in de hulde betrokken en ontving een bos bloemen. In zijn reactie ging het erelid in op allerlei aardigheden die hij tijdens de vele jaren, vooral als voorzitter, had meegemaakt.

Aftredend voorzitter
Bij het punt bestuursverkiezingen werd ledenadministrateur en fotocommissielid Jan Berentsen onder applaus herkozen. Bestuursvoorzitter Wim Ruiterkamp was aftredend en stelde zich niet herkiesbaar. Na acht jaar vindt hij het tijd dat iemand anders het stuur overneemt. Zolang er nog geen nieuwe voorzitter is, zal Henk Vaags als waarnemend voorzitter optreden. Hij nam dan ook de voorzittershamer over van Ruiterkamp en maakte gelijk gebruik van de mogelijkheid zijn voorganger uitgebreid te bedanken. Wim heeft steeds zeer gedreven en actief de vereniging geleid en met name gezorgd dat er in verschillende commissies mensen zitten die werk kunnen verzetten. Als dank overhandigde Vaags een dinerbon en een plantenbak voor echtgenote Lydia.

De volgende bijeenkomst is op 28 maart, waar de heer Bulten een presentatie zal geven getiteld 'Natuur en cultuur in de Achterhoek'.

Drie leden 'Op Goed Geluk' samen 190 jaar getrouwd

V.l.n.r.: Jan Maalderink, Tienus Maalderink en Ab Waarle. Foto: PR

VORDEN - Seniorenbiljartvereniging 'Op Goed Geluk' had maandag 12 maart op speellocatie Café Uenk aan de Nieuwstad in Vorden een wel heel bijzonder feestje te vieren. Drie leden waren namelijk rond deze tijd samen 190 jaar getrouwd. Ab en Leist Waarle hebben hun 60-jarig huwelijk inmiddels gevierd, Jan en Dinie Maalderink doen dat één dezer dagen (ook 60 jaar getrouwd) en als klap op de vuurpijl waren Tienus en Gonnie Maalderink op 5 maart zeventig jaar in de echt verbonden (sinds 1948). Tegen 10.00 uur werden de wedstrijden even opgeschort. De jubilarissen namen plaats op een versierde stoel en werden lovend toegesproken door voorzitter Johan Norde, die memoreerde dat mede dankzij deze leden de vereniging een bloeiend bestaan kent. Hoewel het tegenwoordig anders lijkt, bestaat de zeer langjarige huwelijkstrouw nog wel degelijk. Na de toespraak zongen alle biljarters de jubilarissen in hun midden uit volle borst een 'lang zullen ze leven' toe, waarna er enthousiast werd geproost.

Hans Witmer spreekt in kapel De Wildenborch

VORDEN - Zondagmorgen 25 maart om 10.00 uur zal ds. Hans Witmer uit Hengelo (Ov.) spreken in kapel De Wildenborch, Kapelweg 1 in buurtschap Wildenborch te Vorden. Hij doet dit op uitnodiging van christengemeente De Schakel. Naast de woorden van dominee Witmer worden er een aantal liederen gezongen onder muzikale begeleiding. Na afloop is er koffie en thee en kan men elkaar en Hans Witmer ontmoeten. Mensen die geen vervoer hebben, kunnen zich melden via een e-mail naar deschakel2017@hotmail.com of telefonisch via 0575-552809 / 06-29226380 / 06-11464043.

Beatles Revival en Moonyard in De Herberg

VORDEN - In De Herberg in Vorden treedt op maandag 2 april, Tweede Paasdag, The Beatles Revival Band op in de grote zaal.

The Beatles Revival Band is één van 's werelds beste coverbands van The Beatles. De band, afkomstig uit Tsjechië, treedt overal ter wereld op. Het optreden in Vorden stond oorspronkelijk gepland voor eind december 2017 maar kon toen door omstandigheden niet doorgaan.
Het programma begint om 16.00 uur met in het voorprogramma Moonyard met covers van onder meer Eric Clapton, The Stones enzovoorts. De zaal is vanaf 15.00 uur open. Kaarten voor deze middag zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij De Herberg in Vorden.

Sinds ruim een jaar zijn Patricia ten Barge en René Brummelman de uitbaters van De Herberg. Zij zijn van plan om naast muzikale avonden voor de jeugd ook een aantal zondagmiddagen per jaar te organiseren voor de leeftijdsgroep vanaf circa 35 jaar.


'We zijn trots op ons unieke landschap'

Voorjaarstapijt op Hackfort. Foto: Natuurmonumenten /Anouk Ballot

Vervolg van voorpagina

VORDEN - Wethouder Paul Seesing van groen: "De nominatie van Bronckhorst als één van de drie groenste kleine gemeenten van Nederland is al een mooie opsteker. We zijn trots op ons unieke landschap. Vorden is een goed voorbeeld van hoe we ons in Bronckhorst samen met inwoners inzetten voor een mooie en gezonde leefomgeving, voor nu én de toekomst." De stichting Entente Florale Nederland heeft als doel om het belang van het groen breed onder de aandacht te brengen. De Nationale groencompetitie Entente Florale is geen einddoel op zich, maar een middel voor gemeenten om zich te profileren als groene stad. Zeven gemeenten nemen deel aan deze twintigste editie van de groencompetitie. In de categorie grote gemeenten doen er vier plaatsen mee en in de categorie kleine gemeenten zijn dat er drie (waaronder Bronckhorst).

De jury zal in juni een bezoek brengen aan Vorden. Tijdens dit bezoek beoordeelt de jury onder meer het landschap, cultuurhistorie, ecologische kwaliteit, biodiversiteit, gezonde leefomgeving, recreatie, klimaatadaptatie en duurzaamheid. Een belangrijke factor bij de beoordeling is de betrokkenheid van de inwoners en organisaties. De gemeente ontvangt een juryrapport met praktische tips, aanbevelingen en adviezen waar we mee aan de slag kunnen. Om Bronckhorst nóg groener en duurzamer te maken. De gemeente Bronckhorst wil graag inwoners en organisaties betrekken bij de presentatie van Vorden aan de jury. Daarvoor zal zij de komende tijd mensen benaderen. Inwoners of organisaties die hierover willen meedenken kunnen zich aanmelden bij de gemeente.

Voorjaarstapijt op Hackfort. Foto: Natuurmonumenten /Anouk Ballot

Zeshonderd euro voor de actie 'Help ons helpen in Oeganda'

VORDEN – Ondanks de barre kou was er zondag een redelijke opkomst bij de Oegandaloop in het kader van de actie 'Help ons helpen in Oeganda' die Anita Pierik en Renée Krabben uit Vorden in buurtschap Linde aan de Schuttestraat 22 (bij het bedrijf De Bovenste Plank) hadden georganiseerd.

Door Jan Hendriksen

De kou had van alle kanten vat op de lopers en wandelaars. De tent moest vanwege de enorme rukwinden weer deels afgebroken worden. Gelukkig mocht de organisatie een kleine zestig deelnemers begroeten waaronder zelfs twee kinderen! Iets minder dan de helft van de deelnemers ging voor het hardlooptraject. De hardlopers hadden de keuze uit twee afstanden: zes of elf kilometer. De meesten deelnemers verkozen zondagmorgen echter de prachtige wandelroute van zes kilometer. Voor en nadien werd er genoten van koffie en thee met heerlijke wafels. En natuurlijk werden nadien de looptijden en de weersomstandigheden besproken. Met dank aan de familie Garritsen van De Bovenste Plank voor het beschikbaar stellen van de locatie en Pierik Zonwering en Veranda's voor het schenken van de koffie. Er is bijna zeshonderd euro opgehaald. Dit zal door Renée Krabben en Anita Pierik in Oeganda ter plekke besteed worden aan basisvoorzieningen in het Sint Francis Hospital.

Kinderen maken Bronckhorst tijdens Boomfeestdag weer wat groener

BRONCKHORST - De Nationale Boomfeestdag is weer achter de rug. Het thema luidde dit jaar 'Maak 't buiten beter!' Onder een stralende zon en een heerlijke temperatuur gingen een kleine 200 leerlingen van zeven scholen uit de gemeente Bronckhorst aan de slag met het planten van bomen en plantsoen. De leerlingen van De Rozengaardsweide uit Hengelo moesten op het laatste moment verstek laten gaan door ziekte van een leraar die niet vervangen kon worden. Desondanks was de belangstelling dit jaar groter dan vorig jaar.

Het planten van bomen wordt steeds belangrijker. Gezien de grote hoeveelheid bomen die gekapt worden en het meer en meer verharden van groen, is aanplant van nieuwe bomen urgenter aan het worden. Gemeenten realiseren zich vaak ook onvoldoende dat de aanplant van bomen en bossen helpt bij het halen van gemeentelijke klimaatdoelen. Als de aanplant van bomen en bossen wordt gedaan met kinderen, werkt het twee kanten op: kinderen helpen de gemeente bij het halen van haar Klimaatdoelen en de gemeente leert kinderen de waarde en het belang van bomen en bossen voor een gezond klimaat in te zien.
'Operatie Boomfeestdag; maak 't buiten beter!' riep daarom gemeenten op om op Boomfeestdag zoveel mogelijk bomen (en ook zo gevarieerd mogelijk, met sterke rassen of soorten) te planten in buurten, wijken en in het buitengebied met kinderen uit groep 7 en 8. Provinciale Staten van Gelderland spraken vervolgens begin februari af meer werk te gaan maken van het vergroenen van schoolpleinen.

In de gemeente Bronckhorst werkten zoals gezegd uiteindelijk zeven scholen mee aan de Boomfeestdag: twee scholen uit Hengelo (Bekveld met 25 leerlingen en De Leer met 16 leerlingen), twee scholen uit Vorden (Het Hoge en De Vordering met in totaal 46 leerlingen), één uit Zelhem (Jan Ligthartschool met 33 leerlingen), één uit Drempt (De Klimtoren met 29 leerlingen) en één uit Steenderen (De Pannevogel met 37 leerlingen). Het organiserend Boomfeestdagcomité Bronckhorst met vertegenwoordigers van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst, de agrarische natuurorganisatie 't Onderholt en de lokale hoveniers Inhetgroen, Piek Zweverink en Velhorst Groot Groen zorgde voor hulp bij het planten en de gehele logistiek.

De leerlingen van De Vordering en Het Hoge uit Vorden hebben een heleboel bomen geplant aan het Hoetinckhof en Brinkerhof. Deze historische houtwallen wordt de komende weken flink opgeknapt. De afgelopen jaren is hieraan weinig onderhoud verricht door de gemeente. Ook had de houtwal veel last van dumpingen vanuit de buurt.

De scholen uit Hengelo hebben bomen en bosplantsoen geplant bij twee particulieren: aan de Oude Kruisbergseweg 1 ten zuiden van Keijenborg en bij Slotsteeg 16 ten noorden van Hengelo. De leerlingen plantten daar 21 laanbomen, 4 fruitbomen en 675 stuks bosplantsoen en nog eens 2 fruitbomen en 345 stuks bosplantsoen. De Jan Ligthartschool ging aan de slag aan de Kroezekampweg ten noorden van Zelhem. Daar zijn een aantal lege plekken opgevuld met 4 al wat forsere berken, 4 elzen en 4 zomereiken. Wethouder Antoon Peppelman (PvdA) kwam daar even kijken. De Pannevogel splitste zich in twee groepen op: één groep plantte in Steenderen op het adres dr. Ariënsstraat 44a een flinke meidoornhaag bij een particulier en de andere groep heeft aan de Lindenweg tien lindebomen geplant. Hier stonden tot voor vandaag nog maar twee lindes.

Leerlingen van de Klimtoren uit Drempt hebben samen met burgemeester Marianne Besselink tenslotte weer wat bomen en beukenhagen geplant in het drastisch kaalgeslagen parkje De Braamberg bij de Rijksweg. Daar zijn enkele monumentale bomen blijven staan maar veel groen is daar de laatste maanden gekapt. Het moet nu weer helemaal opnieuw 'opgebouwd' worden.

Expositie prehistorische botten

VORDEN - Bij zandwinning in de Grasplas werden in 1979 prehistorische beenderen (± 20.000 v. Chr.) van onder andere rund, wolharige neushoorn, reuzenhert, steppewisent en paard gevonden. Deze zijn vorig jaar door de familie Graaskamp overgedragen aan Oud Vorden. De botten zijn opnieuw onderzocht bij Naturalis in Leiden en zullen worden tentoongesteld in twee vitrines in het Dorpscentrum. De botten zijn gedurende de openingstijden van het Kulturhus in de Ontmoetingsruimte te bezichtigen. De overdracht zal plaatsvinden op zaterdag 24 maart om 11.00 uur in de Soos. Daarbij zal de heer Hansjorg Ahrens, die het onderzoek heeft uitgevoerd, een toelichting geven. Verder zal Gerda Rossel een boekje over boerderij De Wientjesvoort en omgeving presenteren. De overdracht zal worden bevestigd met het ondertekenen van een bruikleenovereenkomst. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Aanmelden Meimarkt De Werf

VORDEN - Kringloopwinkel De Werf houdt dit jaar op zaterdag 26 mei haar meimarkt. Alhoewel nog niet alle ingrediënten voor deze meimarkt bekend zijn is al wel besloten, vanwege het succes van verleden jaar, wederom een taxatiedag te houden. Aanmelden kan tot en met 19 april via mail.

De Veilingcommissie (eigenaar van de kringloopwinkel) bestaat op 26 mei precies 25 jaar en vanwege deze verjaardag krijgen alle bezoekers gratis een verse stroopwafel aangeboden. Daarnaast worden de sponsorcheques uitgereikt en wordt gezorgd voor een muzikale omlijsting.
De basis van deze meimarkt wordt natuurlijk gevormd door de vele kramen die op het plein aan de Enkweg worden bemenst door particulieren, organisaties en verenigingen die de kans krijgen zich te presenteren, informatie te geven of producten te verkopen.
U krijgt op het terrein gratis een kraam ter beschikking waarin u zelf mag bepalen op welke manier u bekendheid wil geven aan uw vereniging, organisatie, product of doelstelling.

Aanmelden kan per mail. Voor meer informatie, zie de website.

Provinciale handwerktentoonstelling

VORDEN – In het Kulturhus van Vorden vindt donderdag 22 en vrijdag 23 maart weer een grote Gelderse handwerktentoonstelling van de Vrouwen van Nu Gelderland plaats. Vrouwen uit heel de provincie exposeren hier de mooiste handwerken die zij het afgelopen jaar maakten.

Sommige werkstukken zijn gemaakt tijdens handwerkdagen zoals het blackwork shading borduurwerk en de sashiko werkstukken. Andere zijn tijdens cursussen gemaakte werkstukken zoals het Marker borduren. Ook worden er individuele werkstukken zoals quilts, kantwerk, breiwerk, haakwerk en vele andere technieken tentoongesteld. Tijdens de tentoonstelling is er ook een tweedehands winkel, waar leuke koopjes op handwerkgebied zijn te vinden, en drie kramen met handwerkartikelen. Verder is er een verloting, waarbij van alles te winnen valt. In de hal van het Kulturhus is een handwerkcafé, waar iedereen bij kan aanschuiven.

De entree bedraagt vier euro voor leden van Vrouwen van Nu en zes euro voor niet-leden. Kinderen en mannen zijn gratis. Openingstijden: donderdag van 10.00 tot 17.00 uur, vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur.

PCOB bespreekt Wereldreligies

VORDEN - De PCOB afdeling Vorden komt bijeen op donderdagmiddag 22 maart om 14.00 uur in De SooS in Kulturhus Vorden. Dan zal Rob van Eck te Doorwerth vertellen over de vijf wereldreligies. De heer van Eck is ongeveer twee jaar geleden geweest met zijn toespraak over de zeven wereldwonderen. Dat viel zo goed in de smaak dat hij weer is gevraagd. Het is een bijzonder actueel onderwerp, iedereen die belangstelling heeft is van harte welkom.

Vrijwilligers druk aan het 'klussen' in Hackfortsche Windmolen

De vrijwilligers van Rotary Zutphen gingen aan slag met onder meer het schuren van de uitrij deur, Foto: PR.

VORDEN – Tijdens NLdoet is zaterdag 10 maart een klusgroep actief geweest in de Hackfortsche Windmolen aan Het Hoge. Het ging om een aantal mensen van Rotary Zutphen die als groep meedeed aan NL-Doet, een initiatief van het Oranjefonds waarbij allerlei vrijwilligers worden opgeroepen om iets te betekenen in het kader van maatschappelijke betrokkenheid.

Door Jan Hendriksen

Van het Oranjefonds ontving Stichting Vrienden van de Hackfortsche Windmolen een budget van 280 euro voor materiaal in het kader van NL-Doet. De vrijwilligers van Rotary Zutphen gingen aan slag met onder meer het schuren van de uitrij deur, om de loopdeur op de steenzolder te schuren en te schilderen en om de ligger van de balustrade te schuren en te schilderen.

Verder werden een paar latten van de balustrade geschuurd en in de grondverf gezet, de muren naast de uitrij deur gewit, de stalen kozijnen van de raampje in de menie gezet en de staart rond de kruilier werd dik in de verf (EPS) gezet. Kortom, de handen werd flink uit de mouwen gestoken.

Donateur worden
Vindt men het ook belangrijk dat cultureel erfgoed zoals de Hackfortsche Windmolen aan Het Hoge in stand gehouden blijft? Wordt dan donateur van de Stichting Vrienden van de Hackfortsche Windmolen en maak tenminste vijftien euro over op bankrekening NL96 RABO 0366426109 t.n.v. de Stichting Vrienden van de Hackfortsche Windmolen onder vermelding van 'Bijdrage 2018'. Vermeldt tevens uw adres, telefoonnummer en e-mailadres,

Column

Koffietafel

Ze ziet duiven vrijen op een dak. Ze wijst mij erop en vertelt dat ze – de duiven – dat altijd in deze tijd van het jaar doen, dat vrijen. Daar komen dan later in het voorjaar jonge duiven van. Het is blijkbaar een vluggertje, want als ik een blik op het naar verluidt oogstrelende tafereel wil werpen, vliegen de duiven alweer in het rond. Ik neem daarom een slok van mijn koffie. Dat doet zij ook.

We zitten aan de koffietafel bij Shop Melange in het centrum van Hengelo. Zij, bijna 90 jaar oud, drinkt hier elke dag koffie. Ik, net 30 jaar oud, wacht op een cadeaupakketje dat wordt ingepakt. Of ik ook uit Hengelo kom, vraagt ze zich af. Ik antwoord bevestigend en ze zegt dat ik hier dan vast veel mensen zal kennen. Dat klopt wel, ja.

Op een wat verbaasde toon stelt ze vast dat ik haar niet ken. Toch maakt ze al sinds jaar en dag haar ronde door het dorp. Eerst dronk ze dagelijks koffie bij het oorlogsmuseum, maar dat is inmiddels gesloten. Nu komt ze al bijna twee jaar lang hiernaartoe. Vanaf haar huis iets verderop in het dorp is het dagelijks een mooie wandeling. Noodzakelijk ook, vanwege haar lichamelijke klachten.

Even hiervoor heb ik iets te hard door de zaak geroepen dat ik al een hele tijd wat last heb van m'n rug. Dat heeft zij gehoord en ze komt er nu bij mij op terug. Of ik al geopereerd ben? Nou, nee. Dat staat ook niet echt op de planning. Moet ik ook zeker niet doen, vindt ze. Zij is ooit wel aan haar rug geopereerd en als ze dat eenmaal open hebben gehad…

Voordat ik hier ben komen te zitten, plofte ik iets verderop neer op een bank. Dat leek me in het kader van mijn rug een goed plan. Zij vond dat echter nogal ongezellig en in mijn zoektocht naar een beetje melk in de koffie ben ik alsnog bij haar aan tafel terechtgekomen. Ik heb deze bijna 90-jarige dorpsgenote hier nog nooit gezien, maar ik kom hier ook maar af en toe. Daarbij gun ik mezelf nooit de tijd voor een koffietafel.

Het is mooi om te merken dat zoiets ogenschijnlijk simpels voor mensen zoals deze mevrouw toch heel veel waarde heeft. Elke dag als ze deze kant op loopt, hoopt ze dat er hier ook andere mensen een kop koffie zitten te drinken. Als dat niet zo is, dan roept ze wel een ietwat onverschillige dorpsgenoot naar haar toe, die iets verderop op de bank neerploft.

Ze vertelt dat ze zelf nog kookt, want haar handen doen het nog goed. Voor de rest piept en kraakt er veel. Het zal door de leeftijd komen, denkt ze. Ik stel aan deze tafel vast dat die leeftijd ook mooie dingen met zich meebrengt. Dat je de rust vindt om te kunnen genieten van kleine dingen bijvoorbeeld. Zo had ik nog nooit duiven zien vrijen op een dak.


Ierse folkmuziek in Theater Onder de Molen

Ierse folkmuziek van The Coïncidences in het Theater Onder de Molen. Foto: PR

VORDEN/LINDE - Theater Onder de Molen staat zondagmiddag 25 maart in het teken van de Ierse folkmuziek, gespeeld door de acht-mans formatie The Coïncidences. Deze muziekstroom kent een breed publiek, dat direct al enthousiast wordt op bijvoorbeeld de tonen van de 'Wild Rover' of 'Molly Malone'. Maar er zijn nog veel meer Ierse songs.

The Coïncidences spelen bruisende Ierse folkmuziek. Dit in een wisselende samenstelling van zang, flutes en tin whistle, gitaar, accordeon, viool, banjo, mandoline, bas, bodhran & drums.
Een turfvuur, zwart bier, sláinte mhath, verhalen, vrolijke muziek er is altijd wel een reden om een Irish Pub op te zoeken. Vanuit een gezamenlijke passie voor Ierse muziek zijn The Coïncidences in 2015 gestart met een optreden in de Flannagans pub op St' Patricksday. Nu na twee jaar heeft de band een vaste kern van enthousiaste instrumentalisten en twee veelbelovende jonge zangeressen, Charelle Veldhuizen en Marlijn Brink.
Met een afwisselend programma van muziek, mystiek en verhalen staat de band zondagmiddag 25 maart op de planken van theater Onder de Molen.

Deze voorstelling is in het theater aan de Lindeseweg 29 in Vorden (buurtschap Linde) en begint om 15.00 uur. De toegangsprijs is 10 euro, exclusief consumpties. In verband met de grote belangstelling wordt vooraf reserveren aanbevolen en dit is mogelijk via de website.


www.theateronderdemolen.nl

Drie eigenzinnige kunstenaars met delicaat werk

Porseleinen werk 'drumsolo' van Anne-Marie van Sprang. Foto: PR

VORDEN - In Galerie Agnes Raben opent 25 maart a.s. een groepsexpositie met werk van drie Nederlandse beeldend kunstenaars van formaat. Marian Bijlenga, Hieke Luik en Anne-Marie van Sprang veroveren en betoveren de galerieruimten met hun werk. De expositie duurt t/m zondag 6 mei 2018.

Drie eigenzinnige vrouwen die hun mannetje staan met zeer persoonlijk en delicaat werk. Niet het grote gebaar maar de fluisterende toon in ieders werk neemt de kijker bijna geruisloos mee naar een andere dimensie.

Paulien 't Hoen, professional in tekst, filosofie en kunst opent de expositie op zondag 25 maart. Tijdig reserveren per email is noodzakelijk voor wie bij de opening aanwezig wil zijn.

Galerie Agnes Raben, Nieuwstad 20 in Vorden is tijdens exposities open op vrijdag zaterdag zondag en maandag van 11.00 tot 17.00 uur en op afspraak. Voor meer informatie, zie de website.


www.galerieagnesraben.nl

Old Ni-js en de Knakkers in Kulturhus

Bandleden samen goed voor 160 jaar podiumervaring

VORDEN - Op zaterdagavond 24 maart is er weer rock 'n roll in dialect in het Vordense Kulturhus. Er staan deze avond twee bands op het podium, de driemansformatie 'de Knakkers' gaat van start als opmaat naar 'Old Ni-js'. Een band waarvan de leden samen goed zijn voor 160 jaar podiumervaring, drie van de vier hebben een groot deel van die ervaring opgedaan bij Normaal.

Old Ni-js bestaat uit een generatie muzikanten die in de jaren zeventig fungeerde als uitvinders van de nederpop in dialect. In 2004 is Old Ni-js van start gegaan, aanvankelijk vooral om de gaten in te vullen van de touragenda's van de diverse bands, waarin de leden op dat moment speelden. De band bestaat momenteel uit Willem ter Horst, Ferdy Joly, Jan Kolkman en Han Mali. Bekende nummers van onder andere Boh Foi Toch en Normaal zullen de revue passeren, maar ook eigen nummers ontbreken niet.

De Knakkers
De Knakkers gaan naar de basis van de muziek. Een gitaar, basgitaar en een drumstel, meer is er niet nodig om onvervalste rock en roll uit de versterkers te blazen! Het repertoire bestaat uit dialectrock en is een mix van eigen nummers afgewisseld met bekende covers, alles in het Achterhoeks dialect. Eind 2017 verscheen de eerste single 'Doe mien een biertje'. De onderlinge klik tussen de muzikanten straalt energie uit en dat weten ze over te brengen op hun publiek.

Kaarten à 10 euro zijn verkrijgbaar bij Bruna Vorden en het Kulturhus beiden aan de Raadhuisstraat. Reserveren kan ook via e-mail.

Medler Lente Fair op Palmzondag

MEDLER - In de buurtschap Medler, gelegen tussen Vorden en Ruurlo, organiseert de plaatselijke Oranjecommissie op zondag 25 maart de zevende editie van de Medler Lente Fair. De fair is geopend van 10.00 tot 16.00 uur en ook dit jaar is de toegang en het parkeren weer gratis.

Ook dit jaar heeft Elweco-Medo haar terrein en gebouwen aan de Onsteinseweg 2 in Vorden weer beschikbaar gesteld voor deze activiteit. Tal van ondernemers, verenigingen en hobbyisten zullen op deze dag hun producten tonen en verkopen. Daarnaast is er een grote sortering zeer mooie tweedehands kleding voor kinderen en volwassenen, speelgoed, boeken en klein antiek.

De rommelmarkt is in het beheer van de Oranjecommissie, daarnaast zullen nog zo'n veertig standhouders aanwezig zijn. Er is een grote variatie onder de standhouders. Zo zijn er verschillende verenigingen en goede doelen, verschillende stands in groenvoorziening en bloemsierkunst, stands voor het onderhoud en inrichting van gebouwen, smidswerk, loonwerk, oude tractoren, maar ook verschillende stands waar wat te proeven valt. Kortom te veel om op te noemen. En op een lentefair horen natuurlijk ook dieren. Naast de schapen en lammeren, zal ook de PKV weer aanwezig zijn met vele kippen, konijnen, enzovoort. Mochten de weersomstandigheden minder fraai zijn, dan kan de organisatie ook dit jaar weer nagenoeg alle standhouders een plaats bieden onder dak.

Voor meer informatie, zie de website.

Via Stichting Present aandacht geven of hulp bieden aan een Bronckhorster

Groepje vrijwilligers helpt alleenstaande moeder met lichamelijke problemen bij opschonen van haar tuin. Foto: PR Present

BRONCKHORST - Ook in Bronckhorst leven mensen in kwetsbare omstandigheden. De sociale teams geven aan dat er meer mensen kampen met ziekte, eenzaamheid, weinig geld en geen netwerk, dan vaak wordt beseft. Men ziet ze vaak niet. Soms schamen mensen zich en verstoppen zich achter hun voordeur. Maar een beetje praktische hulp en aandacht kan voor hen een wereld van verschil betekenen. Misschien wil iemand dat verschil wel maken in het leven van een dorps- of buurtgenoot, maar weet niet hoe. Neem dan contact op met Stichting Present.

Present heeft als vertrekpunt mensen die iets voor een ander willen betekenen. Dat zijn er heel veel, zo blijkt: vriendengroepen, teams uit bedrijven, sportclubs, kerkelijke groepen. Wat veel mensen lastig vinden, is dat ze niet weten wie nu echt hun hulp nodig heeft. Of ze zien er tegenop om met mensen met problemen om te gaan. En ze willen wel eenmalig iets doen, maar er niet aan vastzitten.

Hier biedt Present de oplossing. De groep geeft aan wat ze wil doen, bijvoorbeeld een tuin opknappen, een huis opruimen, of schilderen, of een sociaal project. Present zoekt bij het aanbod een passende hulpvraag. Dat doet ze altijd samen met professionele zorgverleners. Zij weten wie de hulp echt nodig hebben. Samen met die professional begeleidt Present het project van begin tot eind. Het enige dat nodig is, is aanmelden bij Present, en het goede humeur en twee rechter handjes meenemen. De activiteiten van Present zijn aanvullend op die van de reeds aanwezige welzijnsstichtingen.

Present ging in 2014 in Doetinchem van start en in 2017 in Winterswijk. Dankzij steun van de gemeente gaat dit jaar ook een Stichting Present in Bronckhorst van start. De aftrap vindt plaats op 18 april om 16.00 uur in het gemeentehuis in Hengelo, iedereen is van harte welkom. Doe mee! En maak het verschil in het leven van een kwetsbare dorpsgenoot. Aanmelden kan bij Hilde Colenbrander, de coördinator voor Present Bronckhorst via de website.


www.presentbronckhorst.nl/aanmelden

Dash dames winnen van DeVoKo

Foto: H. Groenendal

VORDEN - Na vier weken zonder wedstrijden mochten de dames van Dash Vorden zich op zaterdag 10 maart eindelijk weer opmaken voor een wedstrijd. Tegen laagvlieger DeVoKo uit Denekamp maakten de Vordense dames, ondanks een valse start, duidelijk waar het verschil op de ranglijst gebaseerd is.

Dash heeft de laatste wedstrijden wat last van op gang komen in de wedstrijd en wilde daar dit keer een einde aan maken door vanaf begin af aan scherp en fel te beginnen. Dit lukte weliswaar beter dan de afgelopen wedstrijden, maar nog niet helemaal. Vrijwel de hele set wisten de dames een voorsprong van drie punten te creëren, maar niet om het gat te vergroten tegen een goed verdedigend DeVoKo. Boven de twintig punten stokte de productie aan Vordense zijde. Een aantal onnodige fouten zorgden ervoor dat DeVoKo de set met 23-25 bijna in de schoot geworpen kreeg.

Vanaf de tweede set wist Dash kansen ten volle te benutten en liet duidelijk zien de bovenliggende partij te zijn. Dit kwam, na de 25-13 setwinst in de tweede set, tot uiting in de derde set die met 25-9 naar de thuisploeg ging. De vierde set drukte Dash goed door en won dankzij 25-19 de wedstrijd met 3-1.

Zaterdag staat voor de dames van Dash de uitwedstrijd tegen directe concurrent Set Up Ootmarsum op het programma. Set Up staat met drie punten meer 1 plek boven de dames uit Vorden op de vijfde plek.

Help mee met zwerfvuil rapen

VORDEN - Zaterdag 24 maart, tijdens de landelijke zwerfvuildag, gaan in Vorden en omgeving meer dan honderd vrijwilligers gewapend met vuilniszakken het zwerfvuil verwijderen uit bermen en sloten in het buitengebied van Vorden. Ook in andere gebieden van de gemeente Bronckhorst zijn er soortgelijke activiteiten

Vrijwilligers zijn onder andere afkomstig van verschillende buurt- en andere verenigingen zoals Hackfort, de Wildenborch, Wildbeheer Eenheid IJssel Oost, Wichmond/Vierakker, Werkgroep Leefbaarheid Vorden, Kranenburgs Belang, hengelsportvereniging De Snoekbaars, de Vordense Rijwiel Toerclub De Achtkastelenrijders, team JO 13-1 van voetbalvereniging Vorden en leerkrachten van school Het Hoge. Ook vele anderen, niet gebonden aan een club of vereniging, doen mee.

Verleden jaar werd er in het buitengebied van Vorden ruim duizend kilo zwerfvuil verzameld. Een dergelijk karwei vereist veel menskracht; vrijwilligers zijn dan ook nog steeds van harte welkom. Aanmelden voor Wichmond/Vierakker kan bij Henk Dijkman (0575-441680) en voor de overige gebieden bij Ria van Vleuten (0575-553357).

Burgemeester Marianne Besselink van de gemeente Bronckhorst zal die zaterdag in het buitengebied van Vorden meehelpen en daarna om 12.30 uur de actie officieel afsluiten op het terrein van Natuurmonumenten aan de Baakseweg 1A. Het gemeentebestuur van Bronckhorst zorgt voor een drankje en een boerenkoolmaaltijd. Enkele leden van Wildbeheer zullen de actie 'afblazen'.

Palmpasenviering voor jong en oud

VORDEN - Op zondag 25 maart om 10.00 uur wordt Palmpasen gevierd in de Dorpskerk te Vorden. Het betreft een oecumenische viering voor jong en oud. Palmpasen stokken mogen de kinderen zelf maken tijdens de dienst. Daarvoor liggen de stokken en de versierselen al klaar in de kerk. In de dienst wordt op een speelse wijze het Palmpasen gevierd. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door een kinderkoor van veertig kinderen.

Dominee Jan Kool en Jaap Harmsen zijn de voorgangers in deze bijzondere Palmpasen viering. Behalve de kinderen zijn natuurlijk ook de ouders en de opa's en oma's van harte welkom. Ook zal een echte ezel aanwezig zijn.

Zangdienst met medewerking van de band 'In Christ Alone'

VORDEN - Vanaf 19.00 uur is er weer een zangdienst met liederen op verzoek aangevraagd uit diverse bundels, zoals het Liedboek, Johannes de Heer en Opwekking. De muzikale begeleiding hierbij is in handen van de heer Kees van Dusseldorp die het fraaie orgel van de Dorpskerk bespeelt. Ook is er medewerking van de band 'In Christ Alone' uit Neede die voor en ook met de aanwezigen zal zingen.

Voor de korte overdenking komt deze keer de heer J.H.J. Lotterman uit Utrecht. Hij is bekend van het Bijbelvertaalwerk voor Stichting Tanggu in Papoea Nieuw-Guinea. Na afloop staat de koffie en thee klaar en kan er nog gezellig nagepraat worden. Daarbij is een bezoekje aan de boekenuitleentafel zeker de moeite waard. Ook kunnen er nieuwe verzoekliederen aangevraagd worden.

Pelgrimstocht naar Santiago de Compostella

WICHMOND - Op woensdag 28 maart komt Frida Meints vertellen over haar bijzondere pelgrimstocht naar Santiago de Compostella. Deze avond zijn gasten (heren zowel als dames) zeker welkom gezien het interessante onderwerp juist in de veertigdagentijd voor Pasen. Het begint om 19.45 uur, in zaal Withmundi aan de Dorpsstraat in Wichmond (achter de PKN kerk). Deur open vanaf 19.15 uur.

Seniorensoos over telebankieren

VIERAKKER - Marise van Tent geeft samen met een collega uitleg over het bankwezen en internet bij seniorensoos Vierakker-Wichmond, op dinsdagmiddag 27 maart naar het Ludgerusgebouw te Vierakker. Zij nemen laptop en andere materiaal mee, zodat het niet alleen theoretisch is, maar ook praktische van uitleg.

Als senioren is men niet met internet en computers opgegroeid en dienen de (klein)kinderen geregeld als vraagbaak. Om toch het een en ander zelf te kunnen regelen, denk aan de belastingaangifte, mails sturen en contacten onderhouden, is kennis van internet handig. Je bent nooit te oud om te leren. Het wordt een bijeenkomst waarbij er alle gelegenheid is om vragen te stellen.

Aanvang 14.30 uur. Zaal open, koffie en thee klaar, vanaf 14.00 uur.

Vordenaren ruimen zwerfafval tijdens hardloopronde

Vordenaren Chuesy en David Klein bij de grote hoeveelheid afval van een 'plogging'-sessie. Foto: PR

VORDEN - Misschien heeft u ze de laatste weken wel zien hardlopen tussen Vorden en Zutphen. Vordenaren Chuesy en David Klein met in hun hand een vuilniszak. Naast hardlopen ruimen ze namelijk het zwerfafval op in de bermen langs de provinciale weg, de N319. In Scandinavië bestaat deze opmerkelijke combinatie al langer en wordt dit plogging genoemd. Het is een samenvoeging van het Zweedse woord 'Plocka' (pakken) en jogging. Het hardlopen en steeds bukken om afval te pakken, zorgt voor een intensieve work-out.

Chuesy en David liepen al vaker hard langs de N319 naar Zutphen. Het viel hen toen al op dat er veel zwerfafval in de bermen lag. Toen zij hoorden van plogging wisten zij dus direct waar ze dit het beste konden doen. Inmiddels hebben zij al drie keer hardlopend de bermen tussen Vorden en Zutphen 'schoongemaakt'.

Rond Vorden en Zutphen ligt er helaas nog op veel plekken zwerfafval. Zij raden iedereen die hardloopt, een keer een vuilniszak mee te nemen tijdens het vaste hardlooprondje. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het milieu.

Leden van Bronckhorster badmintonclubs gingen strijd met elkaar aan

Staand v.l.n.r.: Jan Takken, Alfred Zweers, Peter van Dijk, Sylvia Breukink, Ronald Postema. Voorgrond: Marja Koert en Judith Weustenenk. Foto: PR

BRONCKHORST - Zondag 18 maart werd de derde editie van het 'Bronckhorst Badmintont Samen'- toernooi gehouden waarin de leden van de Bronckhorster badmintonclubs van Hengelo, Steenderen, Vorden en Zelhem met elkaar en tegen elkaar streden.

Er werd gestreden in de onderdelen heren dubbel, dames dubbel en gemengd dubbel. De koppels waren samengesteld uit leden van verschillende clubs. Dat blijkt elk jaar weer een groot succes. Iedereen vindt het leuk om leden van de andere clubs (beter) te leren kennen.
Na veel mooie en vooral spannende partijen kwamen de volgende winnaars uit de bus: Herendubbel: Hans Zweverink (Hengelo) en Ronald Postema (Zelhem), Damesdubbel: Marja Koert (Steenderen) en Judith Weustenenk (Hengelo) en Gemengd dubbel: Judith Weustenenk (Hengelo) en Jan Takken (Steenderen).
De wedstrijden voor de gemengd dubbels werden in meerdere poules gespeeld, die werden afgesloten met spannende finalewedstrijden voor de plaatsen 1 tot en met 4. Op de foto staan dan ook de nummers 2 en 3 van het onderdeel gemengd dubbel.

Bedrijvenkring Bronckhorst steunt Samenloop voor Hoop

Bedrijvenkring Bronckhorst steunt Samenloop Foto: PR

Zelhem - Donderdag 8 maart kwamen Harold Groot Roessink en Pieter Gerrits namens de Bedrijvenkring Bronckhorst (BKB) naar Museum Smedekinck om een symbolische cheque met een waarde van 1000 euro te overhandigen aan Ben de Vries en Herman Luimes van de Samenloop voor Hoop Bronckhorst. Jaarlijks keert de Bedrijvenkring een gedeelte van de contributie uit aan goede doelen. Dit jaar werd de Samenloop voor Hoop Bronckhorst uitgekozen als één van die doelen. De organisatie van de Samenloop voor Hoop is druk met de voorbereidingen van de 24-uurs loop, die in het weekeinde 9 en 10 juni zal plaatsvinden op sportpark 'het Elderink' in Hengelo.

Sporten met een handicap hoeft geen belemmering te zijn

ACHTERHOEK - Gemeente Oude IJsselstreek heeft dinsdag 13 maart namens de acht Achterhoekse gemeenten de samenwerkingsovereenkomst Uniek Sporten ondertekend. Hierdoor kan de projectorganisatie Achterhoek in Beweging zich actiever inzetten bij het aanbieden van een gepast sportaanbod voor mensen met een beperking. Waardoor sporten voor iedereen ook echt binnen handbereik komt.

Uniek Sporten is een onderdeel van Fonds Gehandicaptensport. Dit fonds zet zich in voor een beter en groter sportaanbod voor mensen met een handicap, wil sport en beweging voor iedereen met een handicap structureel mogelijk maken. Uniek Sporten heeft een regionale aanpak: door vanuit regionale samenwerkingsverbanden te werken, worden sportaanbieders die gehandicaptensport willen aanbieden ondersteund en mensen met een handicap geholpen een sport te vinden die bij hen past. Zo worden sporters en sportaanbieders met elkaar in contact gebracht. Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst wordt een begin gemaakt om het sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking of chronische aandoening regionaal in kaart te brengen.

Jan Wiemer gelooft in Noors crosstalent Sander Agard-Michelsen

Sander Agard-Michelsen. Foto: Henk Teerink

HENGELO - Jan Wiemer, teammanager van het in Hengelo Gld. gevestigde bedrijf Racestation, heeft in motorcrosser Sander Agard-Michelsen een talent gevonden. Wiemer die met de achtienjarige jonge Noor uit Siggerud al een aantal jaren samenwerkt, heeft nu een team samengesteld om hem naar een hoger niveau te kunnen brengen. Dit seizoen komt Agard-Michelsen uit in de Dutch Masters of Motorcross en het EK 250cc.

Sander Agard-Michelsen was veertien jaar toen hij samen met zijn familie naar Nederland kwam om de motorcrosssport zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. In Noorwegen mag men pas vanaf zestien jaar rijden. Na drie mooie jaren te hebben gereden voor Van der Vegt TM werd het nu tijd voor verandering. Erik Eggens, oud crosser en grote man achter de schermen bij Yamaha, had de Noor al diverse keren aangeboden om te testen met een Yamaha. Wiemer en Agard-Michelsen wilden echter wachten tot het contract met Van der Vegt TM was beëindigd.

Begin dit jaar kwam daar verandering in en het aanbod van Eggens om te testen bleef geldig. Helaas waren alle Yamaha-teams al bezet met coureurs en besloot men met een eigen team van start te gaan met behulp van Hartelman Motoren en Yamaha. Agard-Michelsen komt dit jaar uit op een Yamaha YZ 250-F in de Dutch Masters of Motorcross en het Europees Kampioenschap 250cc. Het team heeft de beschikking over twee motoren met speciale onderdelen die door Torleif Hartelman zijn klaargemaakt en worden onderhouden in samenwerking met Niek Langwerden.

Agard-Michelsen woont tijdens het seizoen bij camping Kom es An in Varssel . Hij heeft een perfecte voorbereiding gehad, hij werd vier weken begeleid door de MX1 wereldkampioen van 2008 David Philiphaerts. Hier in de Achterhoek wordt zijn conditie op peil gehouden door begeleider Niek Langwerden, die ook tijdens de Dutch Masters of Motorcross aan zijn motoren werkt. Afgelopen weekend reed Agard-Michelsen zijn eerste grote wedstrijd van het seizoen in Markelo. Hij had een geweldige start in de eerste wedstrijd, maar crashte in de eerste ronde vanuit de kopgroep. Met vijftig seconden achterstand wist hij alsnog tweeëntwintigste te worden in een veld vol met GP-rijders. In de tweede wedstrijd vertrok Agard-Michelsen als laatste en kwam als zeventiende over de finish. De snelheid was er zeker om binnen de top-tien te kunnen komen.

Manager Wiemer: "Ik ben van mening dat Sander momenteel nog maar op de helft van zijn kunnen rijdt. Ik denk dat hij nog verrassende dingen laat zien in het komende seizoen." Ook Torleif Hartelman van Hartelman Motoren heeft dezelfde mening over de jonge Noorse crosser. In 2016 werd Sander Nederlands kampioen in de 125cc en dat was maar een van de hoogtepunten van de jonge rijder. Afgelopen week werd Agard-Michelsen opgeroepen door Yamaha om de geblesseerde Anton Gale van het I-Fly JK Yamaha Team te vervangen bij de MXGP in Valkenswaard. In de kwalificatie race van de MX2 categorie op zaterdagmiddag werd hij keurig 24ste. Een 20ste en 24ste plaats was er tijdens de twee manches op zondag weggelegd voor Sander. Een resultaat waar Sander trots op mag wezen, aldus Wiemer. De uit Letland afkomstige Pauls Jonass was de snelste man in de MX2 klasse. Hij wist in Valkenswaard beide wedstrijden winnend af te sluiten. Jeffrey Herlings was evenals in Markelo onverslaanbaar. Herlings won beide manches in de MXGP en staat nu zes punten voor op de Italiaanse rijder Antonio Cairoli.

Lentetocht mooie uitdaging in het nog vroege racefietsseizoen

De toerrijders van VRTC de Achtkastelenrijders Foto: PR.

VORDEN – De Vordense Rijwiel- en Toer Club (VRTC) de Achtkastelenrijders organiseert zondag 25 maart haar jaarlijkse Lentetocht voor toerfietsers. Ook dit jaar weer op de vertrouwde datum (laatste zondag in maart) en met uitgezette routes naar de Veluwezoom en de Posbank. De deelnemers hebben de keuze uit twee afstanden; 80 en 110 kilometer. De starttijd beiden is van 8.00 tot 10.00 uur bij café-restaurant De Herberg aan de Dorpsstraat 10 in Vorden.

De honderdtien kilometer lange Lentetocht Vorden - Posbank is voor de fanatieke toerfietser een eerste uitdaging in het nog vroege racefietsseizoen. Na een mooie vlakke aanloop via het nieuwe fietspad langs de IJssel door Cortenoever gaat de route via Leuvenheim richting Laag Soeren om daar de slingerende fietspaden richting Posbank op te zoeken. Via de Beekhuizenseweg gaat het daarna richting Emma Pyramide. Vanaf Rozendaal maakt de route vervolgens een uitstapje met mooie klimmetjes in Velp en Arnhem-Noord (Valkenhuizen). Na de controlepost in Velp gaat de route terug via de Zijpenberg met halverwege opnieuw een mooi lusje. Om vervolgens aan te sluiten op de tachtig kilometer route. Vervolgens gaat de route via de Havikerwaard en Doesburg weer richting Vorden. Deze toertocht is met de eerste hoogtemeters van het seizoen (totaal ca. 830 hoogtemeters) een ideale voorbereiding voor de Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race, Limburgs Mooiste en Luik-Bastenaken-Luik.

De tachtig kilometer lange Lentetocht Vorden – Velumwezoom volgt voor een groot deel de honderdtien kilometer lange route, maar een aantal lastige klimmetjes worden overgeslagen. Deze afstand is meer geschikt voor de mensen die nog weinig trainingskilometers in de benen hebben en nog niet toe zijn aan een pittige tocht van honderdtien kilometer. De tachtig kilometer route gaat na de Emma Pyramide richting de controlepost in Velp. Na de controlepost gaat de route via een mooi fietspad richting Rheden en door de Havikerwaard via Doesburg terug naar Vorden. Voor meer informatie: www.vrtcvorden.nl.

Ratti en Socii gaan samenwerken

De winnaars ontvingen de wisselbeker en een heerlijke taart. Foto: PR

KRANENBURG/WICHMOND - De voetbalclubs Ratti uit Kranenburg en Socii uit Wichmond gaan samenwerken. Alleen de heren-seniorenteams (geen jeugd of dames) van beide verenigingen gaan na de zomer verder als SSA Ratti Socii. SSA betekent Samenwerking Senioren Afdeling en dat gaat men aan voor de duur van drie jaar. Na drie jaar zullen beide verenigingen bekijken hoe de toekomst dan eruit zal zien. Herman Harleman uit Deventer wordt de trainer van het eerste elftal, dat uit zal gaan komen in de vijfde klasse op zondag.

Socii heeft het zwaar dit seizoen in de vijfde klasse D, de Wichmonders staan voorlaatste met slechts zes punten. Ratti trok zich na het seizoen 2013/14 terug uit het standaardvoetbal vanwege een gebrek aan kwaliteit en na enkele seizoenen de rode lantaarn te hebben gedragen. Bij Ratti vinden ze het nog steeds jammer dat de zesde klasse is opgeheven. Nu proberen ze, met deze samenwerking terug te keren in de standaard vijfde klasse. In eerste instantie wilden beide clubs een Samenwerking Team (ST) vormen, maar bij de KNVB is dit helaas niet mogelijk. Een Samenwerking Senioren Afdeling (SSA) is dan de enige optie. De samenwerking zal voor beide clubs een mooie oplossing zijn, zodat beide verenigingen prestatie en recreatief voetbal kunnen bieden aan hun leden. Afhankelijk van het aantal spelers, kunnen beide verenigingen met zeven of misschien wel acht teams gaan deelnemen in de desbetreffende competities.

De thuisduels van de nieuwe SSA worden volgend seizoen om en om gespeeld in Kranenburg en Wichmond. De wens is dat het eerste team in een nieuw roodgroenwit tenue gaat spelen.

Aan Herman Harleman de taak volgend seizoen een goede start te maken in de vijfde klasse. De Deventenaar was in het verleden trainer
van onder meer Emst, Sallandia, IJsselstreek, Go-Ahead Deventer, Lettele en Epse.

Delden 2 winnaar Stratenvolleybaltoernooi

VIERAKKER/WICHMOND - Vrijdag 16 maart was het dan zo ver. Na een intensieve, spannende avond waarin de voorrondes werden gespeeld door zestien teams, mochten acht stratenteams door naar de finaleavond. Tijdens deze avond werd er gestreden voor de felbegeerde winnaarstrofee.

Tijdens de finaleavond werd er gespeeld in twee poules van vier teams. Na een aantal zeer spannende en sportief gespeelde wedstrijden, waren het de teams Delden 2 en de Hackforterweg die uiteindelijk tegenover elkaar in de finale stonden. Uiteindelijk trok Delden 2 aan het langste eind en wint de eeuwige roem van dit toernooi. De Lankhorsterstraat en de Rozenstraat streden om de derde en vierde plek. Hier behaalde de Lankhorsterstraat de meeste punten in de sets en kon zich kronen tot de nummer drie van dit jaar. In de kantine werden de winnaars gehuldigd en kregen ze de wisselbeker uitgereikt. De winnaars konden zich bovendien tegoed doen aan een heerlijke taart, aangeboden door Bakker Besselink. De nummers 2 en 3 ontvingen een tegoedbon voor een heerlijke teamschaal met borrelgarnituur.

De organisatie kijkt terug op een geslaagd toernooi. Zonder de hulp van de scheidsrechters, mensen van de zaal de Lankhorst en de diverse kantineploegen was dit niet mogelijk geweest. Vanuit de organisatie heel veel dank voor jullie inzet. Ook kijkt de organisatie voorruit naar 2019. Inmiddels het 33ste stratenvolleybaltoernooi, waarin zij wederom hoopt op veel sportieve deelname.

Bridgen in Toldijk

TOLDIJK - Op donderdag 15 maart was in zaal Den Bremer de vierde speelavond van de vijfde ronde van Bridgeclub Bronkhorst.

De uitslag van deze speelavond was als volgt: Lijn A. 1. Hennie van Druten en Gonnie Hulleman 67,50%, 2. Frieda Driever en Harrie Pelgrom 58,33%, 3. Dick Brinkman en Hans Dekker 56,25%. Lijn B. 1. Jan Veenhuis en Joop Rutten 63,02%, 2. Theo Damen en Theo Shut 60,94%, 3. Henny Deunk en Wil Matser 57,29%. Lijn C. 1. Ab Boers en Henk Boers 62,61%, 2. Desiree Bosman en Johan Hilderink 60,08%, 3. Hermien Koenders en Mies van Zadelhoff 54,87% .

Op donderdag 22 maart is de vijfde en laatste speelavond van de vijfde ronde. Afmelden minstens vóór 12.00 uur op de wedstrijddag via het mobiele nummer van de club: 06-25198329.

Bennie Jolink energiek in de weer met cd-boekwerk en designline

Bennie Jolink vertelt honderduit over zijn toekomstplannen. Foto: Kyra Broshuis

'Ik ben totaal niet meer benauwd of ziek, wel de helft van mijn longcapaciteit verspeeld'

Door Henri Walterbos

HUMMELO - Het gaat goed met Bennie Jolink. Zo goed zelfs dat hij het podium weer op gaat, zij het incidenteel. Er komt zelfs een solo-cd aan. In de media verschenen berichten dat Jolink (71) weer terug is, hiermee verwijzend naar het nummer 'Ik kom altied weer terug', van de gelijknamige bioscoopdocumentaire, na een moeilijke periode in zijn leven. "Dat ik 'terug' ben moet niet overdreven worden. Ik kreeg het idee om op 10 mei bij de onthulling van het standbeeld een paar nummers te gaan spelen, samen met Ferdi Jolij en Willem Terhorst. Ja, het is nieuws, want ik heb inderdaad altijd gezegd: nooit weer."

Van een zwart gat wil de Normaal-voorman niets weten. "Ik zei 'ach schei uit'. Gijs (Jolink, red.) vroeg me of ik met de Zwarte Cross een nummer mee wilde zingen tijdens het afscheidsconcert van de Jovinx. Ik zei dat ik dat lichamelijk wel zou kunnen, maar ik wilde geen signaal afgeven van 'zie je wel: hij kan nog wel optreden'. Zat ik daar tijdens het optreden aan de zijkant van het podium naast Tante Rikie. Heel gezellig. Zie ik al dat gedoe met die kabels, roadies en dat zenuwengedoe. Toen dacht ik echt nog: wat ben ik blij dat ik daar vanaf ben." Hij beperkte zijn bijdrage door tijdens 'Ik bun en Zwarte Crosser' op een motor gezeten een 'gas-solo' te geven.

'Prednison was killing'
Jolink is zelfs nog het meest verrast en verbaasd hoe goed hij zich inmiddels weer voelt. Hij is geen schim meer van het wrak dat hij een tijdlang was. Zijn ogen glimmen weer, stralen weer ondeugd en levensvreugde uit. Bennie is 'zeer good te passe' deze koude zaterdagmiddag, thuis in zijn eigen habitat. "Prednison was killing. Dat is super keiharde doping. Het maakt je botten en spieren kapot. Dan werd ik alweer benauwd en kon ik niet optreden. In 2016 heb ik vier keer in het ziekenhuis gelegen, een keer in Amerika en tien weken in een revalidatiekliniek. Aan het eind was het nog steeds niet goed, totdat ik ineens dat nieuwe middel (Mepolizumab,HW) kreeg en was ik ineens niet meer benauwd. De longarts in Doetinchem wees me erop. Vrijdags voor Kerstmis 2016 kreeg ik het. Ik weet het nog precies. De volgende morgen was ik al niet meer benauwd. Ik denk 'wat is er nu dan gebeurd?'. Het was niet te geloven. Ik kon daarvoor niet eens in één keer naar de wc lopen. Moest ik halverwege uitrusten. Ik kon ook nog geen kleinkind opbeuren of op schoot nemen. Dan is het leven niet leuk meer."

'Andere narigheid'
De malaise hield met het nieuwe middel echter niet op. "Ik had toen nog wel prednison. Met het afbouwen ervan januari 2017 begon een hele andere narigheid. Alles deed zeer. Ik kon niet eens meer uit bed komen. Ik moest op mijn buik gaan liggen. Eerst één been uit bed, dan het andere, en dan met de handen heel langzaam. Dat deed zo'n zeer." Ondertussen ging het met zijn benauwdheid wel steeds beter. "Om de vier weken kreeg ik zo'n injectie van dat nieuwe medicijn en ging het per vier weken beter. Een heel jaar heb ik er over gedaan. De pijn is nu bijna weg. In mijn knieën, schouders en de heupen nog iets. En de benauwdheid, die is helemaal weg. Ik ben totaal niet meer benauwd of ziek, al heb ik door al die roofbouw wel de helft van mijn longcapaciteit verspeeld. Als ik ga optreden ga ik niet meer rondrennen. Dat wordt dan op een kruk zitten, maar ik kan prima zingen. Ik doe heel erg mijn best. Twee keer zwemmen in de week en twee keer fitness en elke morgen de hond uitlaten. De eerste keer 50 meter want ik moest ook nog terug, later 100 meter. Inmiddels loop ik iedere morgen anderhalf tot twee kilometer."

Nieuwe cd met boekwerk
Dan wijst hij op de volle tafel. Stiften, tekeningen. Overduidelijk een werktafel van een energieke man. "Je ziet wel. Ik ben weer met van alles bezig. Ik heb een designline met schoenen en t-shirts en ben druk bezig met tekenen voor het boekwerk wat bij mijn cd komt. Ik wilde er iets bij maken wat niet downloadbaar is. De twaalf nummers van de cd zijn ook de titels van de hoofdstukken die biografisch zijn. Daarnaast een inleiding. Het is als het ware een boek met een cd er bij in. Het beschrijft mijn geschiedenis vanaf het laatste optreden van Normaal in 2015." De titel van het project is 'Bernard Jolink Post Normaal'. Hoewel De Pensionado's officieel niet meer bestaan, vormen zijn muzikale maatjes van zijn hobbyband wel de muzikale basis van zijn solo-cd. "Vorig jaar zomer begon zich het idee te vormen om een plaat te maken van al die nieuwe nummers. De meeste nummers ontstonden met Alan (Gascoigne, HW) als componist en Bennie Migchelbrink en ik de teksten, al heb ik ook sommige nummers in mijn eentje geschreven. Om er mee op te gaan treden was nog helemaal niet aan de orde." Dat kwam later toen Bennie bij Ferdi Jolij in de auto zat op weg naar Erichem op de Betuwe om het standbeeld te gaan bekijken waar aan gewerkt wordt. "Ik vroeg Ferdi of het iets zou zijn om tijdens de onthulling van het standbeeld enkele nummers te gaan spelen, zoals 'Hi-j hef geliek' en 'Ojadasawa', nummers die we met zijn tweeën in duet vorm zingen. 'Joa, leuk,' zeg hee. 'En dan zonder drummer, want Jan is overleden. Gewoon met zijn drieën.' Ferdi reageerde heel spontaan. Maar toen moest ik dat thuis nog wel zien te verkopen", begint Bennie wederom te lachen. "Mijn vrouw ontplofte niet, maar gaan optreden, het podium weer opklimmen, dat zijn wel een paar hele grote woorden voor een paar liedjes spelen op 10 mei. Als die plaat gepresenteerd wordt, zal ik waarschijnlijk ook wel ergens op een podium muziek maken."

Idee om op te treden, ontstond bij Ferdi Jolij in de auto

Normaal-arsenaal
Op de solo-cd niet zijn muzikale makkers van het eerste uur. "Nee, sologitarist is Alan. Verder Stef Geurtzen, die was altijd al bij cd's van Normaal betrokken als ontwerper. Hij speelt banjo en gitaar en doet tweede stem en koorzang. Ik put wel uit het Normaal-arsenaal. Timo Kelder drumt de nummers en Roel Spanjers speelt toetsen. Hij komt deze week hier in de Commodorestudio III die ik hier gerealiseerd heb voor slechts 5000 euro. Joppe en Peter, de twee Belgische toeteraars, blazen de nummers in. Ernst Wernicke speelt alle baspartijen en is ook nog eens een hele goede zanger. Ook onze oude zaalmixer Bert Lok werkt mee." Wanneer het boekwerk met cd gelanceerd gaat worden, weet de weer krasse oude rocker nog niet. "We werken er een of twee keer in de week aan. Het gebeurt allemaal tussen de soep en de aardappelen door. We gaan het ook helemaal zelf mixen. Dat is ook een dag per nummer. Deadlines daar doe ik niet meer aan. Dat was met Normaal altijd wel zo, maar het schiet wel goed op. In het boekwerk iedere tekst handgeschreven en een verhaal. Bij sommigen twee of drie pagina's, bij een ander weer een halve pagina."

Voorbode van veel goeds
Als Bennie begint te vertellen over de nummers dan kan geen andere conclusie getrokken worden dan dat de cd met boekwerk een voorbode van heel veel goeds zijn. Bij de vele tienduizenden anhangers in den lande zullen hun Normaalharten weer sneller gaan kloppen. " 'Buurman Jan' is een andere tekst op 'Farmer John'. Een cover dus. 'Buurman Jan ik bun verliefd op ow nichtjen.' Natuurlijk is er geen buurman Jan en ik bun al helemoal neet verliefd op een nichtjen. Soms is een tekst neet meer dan een excuus um moar een tekst te hebben. Doar hooft neet zovöl achter gezocht te worden. En d'r mot toch één nummer bie wèhn wat stiekem oaver neuken geet", is Jolink ouderwets goed op dreef. De stijlen zijn divers. "Ie mot deur is een olderwetse Normaal-sound, in zo'n 'Hummelo-ritme' zeg maar. Verder een nummer in vijftiger jaren stijl, eentje veertiger jaren stijl in dixieland stijl. 'Olde kearl' is één van de twee bluesnummers. Verder een swampnummer, Tony Joe White-achtig. 'Kammeroad' is een ballad. Verder twee skanummers. 'Ik zeg niks,' is weer een echt rock 'n roll-nummer, maar op piano. Dat nummer is al zeker 15 tot 20 jaar geleden geschreven. Dat wilden de jongens als gitaarband liever niet spelen", lacht Bennie alweer.

Geen Mañana Mañana of Zwarte Cross
De goednieuwsshow omtrent Jolink houdt niet in dat optredens op Mañana Mañana of de Zwarte Cross tot de mogelijkheden behoren. "Nee, nee", klinkt het resoluut hoofdschuddend. "Dat is te groot en te massaal, en die stress. Maar als de gezondheid nou nog verder opknapt? Ik zie in de sportschool ook dat het steeds beter gaat. De resultaten worden automatisch bijgehouden. Daar zit alleen maar een stijgende lijn in. Als dat zo doorgaat? Ik word wel steeds ouder, maar wie weet wat er nog gebeurt! 10 mei verheug ik me in ieder geval enorm op. Ik krijg er ook steeds meer behoefte aan. In mijn prachtige atelier heb ik nog helemaal niks gedaan. Wel een beetje tekenen nu, maar kennelijk ben ik nog niet klaar met de muziek."

De koning te rijk
Het overlijden van muziekmaat en kameraad Jan Manschot maakt nog steeds indruk op Ben. "Toen ik van Jan in 2014 hoorde dat hij niet meer beter werd en terminaal was toen dacht ik: 'het wordt tijd dat ik er ook mee ophou.' Maar ik wilde toch die 40 jaar volmaken, maar dat was helemaal op de wenkbrauwen. Qua gezondheid had ik dat veel beter niet kunnen doen. Ik ben nu de koning te rijk. Ik ben de medische wetenschap zo ontzettend dankbaar. In het ziekenhuis in Doetinchem zijn er zo'n acht patiënten die het krijgen en dankzij mijn kleinkinderen ben ik niet meer in een depressie terechtgekomen."

PMS wint eerste Unieke Werkgever Award

ACHTERHOEK - Het bedrijf Paper Management Services (PMS) in Hengelo Gelderland heeft de eerste Unieke Werkgever Award gewonnen. Het beeldje werd in ontvangst genomen door directeur Richard Geeraths van PMS. De uitreiking vond plaats tijdens het Achterhoekse werkgeverscongres 'De werknemer van morgen', afgelopen donderdag in Arnhem. De economie groeit hard in ons land. In combinatie met demografische ontwikkelingen zorgt dat ervoor dat de arbeidsmarkt onder druk staat. Bedrijven hebben moeite om aan personeel te komen. "Iedereen is nodig, ook mensen die om verschillende redenen moeilijk aan werk kunnen komen", zo luidde de boodschap van het interessante werkgeverscongres afgelopen in het Safari Meeting Centre van Burgers' Zoo. Het betrof een initiatief van Werkgeversservicepunt Achterhoek. Het programma trok veel belangstellenden. Zo'n 350 werkgevers lieten zich informeren over het thema inclusief ondernemen. Met voormalig premier en hoogleraar Jan Peter Balkende en directeur Alex van Hooff van Burgers' Zoo had de organisatie boeiende sprekers gestrikt.

Door Richard Stegers

Talenten benutten
Na de indrukwekkende opening - een adembenemende balanceer-act van de Zwitserse Marula Rigolo - ging manager Thea Brinkhuis van WSP Achterhoek dieper in op het centrale onderwerp. "In de Achterhoek zijn 10.000 mensen die geen werk hebben. Ze willen graag aan de slag en meedoen. Gelukkig beseffen steeds meer werkgevers dat ook deze werknemers over talenten beschikken. En een mooie bijkomstigheid is dat ze direct beschikbaar zijn."
De aanpak waarbij nadrukkelijk de samenwerking wordt gezocht is succesvol. De Achterhoek loopt voorop en haalt de doelen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten participeren. "In de Achterhoek willen we met elkaar het verschil maken. Onze ambitie is om deze regio als voorbeeld te laten dienen voor heel het land", aldus Brinkhuis. "Als je als werkgever mensen met een beperking leert kennen, ontdek je wat ze in hun mars hebben en krijgen ze de kans hun talenten te ontplooien. Als je nu investeert in personeel ben je klaar voor de toekomst. Wij helpen en ondersteunen bedrijven daar graag bij." De woorden van de manager van WSP Achterhoek werden onderstreept door Aart van der Gaag, commissaris van het project 'op naar 100.000 banen'. "Een beperking hoeft vaak helemaal geen beperking te zijn. Deze groep medewerkers is juist heel productief en gemotiveerd. Het ziekteverzuim ligt zelfs lager dan gemiddeld. Het zou mooi zijn als ondernemers die ervaringen hebben zich als ambassadeur aan onze missie verbinden."

De campagne Unieke Achterhoekers speelt daar op in. Bedrijven bieden daarbij passend werk aan mensen die moeilijk een baan kunnen vinden. In de praktijk werkt het goed, deze groep medewerkers blijkt, soms met enkele aanpassingen, prima inzetbaar op de werkvloer. Tijdens het congres werd de eerste Unieke Werkgever Award uitgereikt. De prijs was bestemd voor een bedrijf dat vooral kijkt naar de kracht van mensen, zoals wethouder Frans Langeveld van de gemeente Doetinchem benadrukte. Hij maakte de winnaar bekend: PMS (Paper Management Services) uit Hengelo Gelderland. "PMS meldde zich als eerste aan voor het project en verdient deze Award voor de inspanningen die zijn geleverd." Van de 49 medewerkers op de loonlijst heeft de Hengelose onderneming maar liefst 24 mensen in dienst die moeilijk aan werk konden komen. Ze functioneren uitstekend, aldus directeur Richard Geeraths. "Een kansarme een kans geven, dat is onze intentie. We doen het dus uit sociaal oogpunt, maar zeker ook omdat deze werknemers van toegevoegde waarde zijn." Als ambassadeur van Unieke Achterhoekers van het eerste uur hoopt Geeraths dat veel andere Achterhoekse bedrijven ook voor inclusief ondernemerschap gaan.

Jan Peter Balkenende
De sprekers Jan Peter Balkenende en Alex van Hooff hadden lovende woorden voor de initiatieven die in de Achterhoek worden ondernomen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en het sociale hart te laten spreken. De oud-premier feliciteerde Richard Geeraths met de Award. "We hebben mensen met een drive nodig zoals u. Samen kom je verder. Daarmee maken we onze samenleving mooier en beter." Ondanks het succes doet nog minder dan 10 procent van alle bedrijven mee. Er valt dus nog genoeg terrein te winnen. "Laten we ons daar gezamenlijk sterk voor maken", deed WSP Achterhoek tot slot een beroep op het bedrijfsleven. Het congres werd geleid door de enthousiaste dagvoorzitter Maud Wilms. Haar muzikale bijdragen en een persoonlijk verhaal vielen duidelijk in de smaak.

Hiphop, streetdance, moderne dans tot jazzdance; alles kwam aan bod

WICHMOND/BAAK - Haarborstels, opgeleukte T'shirts, camouflagekleding en mooie hoedjes; dat werd zondag 11 maart allemaal binnengesleept in Sporthal de Lankhorst in Wichmond. Alle toonaangevende dansverenigingen uit de regio Apeldoorn, Eerbeek, Lochem en Bronckhorst kwamen samen voor de dancedemo van Dans- en gymvereniging DOG Baak. Van hiphop, streetdance, moderne dans tot jazzdance, alles kwam aan bod.

Voordat de jaarlijkse dansdemo kon beginnen, verkenden de dansers de vloer van 16 bij 16 meter. Zij bepaalden de startpositie, de routing, pasten de ruimte af in swingende bewegingen en verdwenen weer via de zijkanten. De vloerverkenning was nodig om de vloer te 'voelen', positie te kiezen en te beleven voor het echte werk. De mensen van het licht volgden als ware profs de verrichtingen van de dansgroepen en lieten de dansers optimaal shinen. Inmiddels had het publiek de stoelen gevonden, de grote lampen dimden, de jongens van het licht zorgden ervoor dat de sporthal een ware danstempel was. De dansers kwamen op om gezamenlijk het dansfeest te openen. Vol trots en soms wat zenuwachtig startten de dansers op de energieke muziek. Het waren de eigen helden, de kinderen, kleinkinderen, nichtjes, zusjes en buurkinderen die straalden. Er kwam veel energie los. Het was mooi om het contrast te zien tussen de recreatieve groepen en de wedstrijddansers. Het enthousiasme was bij beiden enorm hoog en de waardering voor Dance dance dance was aan het applaus te horen.

Meer info over de diverse dansgroepen en foto's van het evenement, zie de website.

Anhangerschap blij met Normaal- standbeeld én optreden Jolink

V.l.n.r. Jan Pol (Anhangerschap), Henk en Remon te Brake (De Tol), Henk Kelder en Ron Lam (Anhangerschap) vergaderen in de ‘Normaal-hoek’ bij café De Tol. Foto: Luuk Stam

HUMMELO – Met de onthulling van het Normaal-standbeeld in Hummelo op donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) geeft het Anhangerschap de hun zo geliefde band een cadeau. Dat zanger Bennie Jolink – die eind 2016 stopte met optreden – bij die onthulling enkele nummers zal zingen, hadden de fans echter bijna niet durven dromen. "Wij wilden Normaal een cadeau geven, maar nu geeft Normaal ons een cadeau", zegt Anhangerschap-voorzitter Henk Kelder.

Door Luuk Stam

In samenwerking met Remon en zijn vader Henk te Brake van café De Tol organiseert het Anhangerschap rondom de onthulling van het bronzen beeld op Hemelvaartsdag een muzikaal feest in het dorpscentrum van Hummelo. Hierbij zijn er optredens van de Anhangerschapband, The Marshalls en De Kisjeskearls. Die optredens stonden al vast, maar de hoofdact dient zich nu pas aan. Samen met de oorspronkelijke Normaal-bandleden Ferdi Joly en Willem Terhorst zal Bennie Jolink het podium betreden. Of de coryfeeën het programma niet in de war schoppen? Henk Kelder lacht. "We hadden hier stiekem wel rekening mee gehouden", bekent hij. "Nu schakelen we over op plan B." Het beeld zelf – gemaakt aan de hand van een foto van de bandleden op de Doetinchemse Veemarkt – is ondertussen bijna af. Leden van het Anhangerschap en ook Bennie Jolink zelf gingen al op bezoek bij kunstenares Lia Krol om de vorderingen te bekijken. Tijdens het Høkersweekend van afgelopen najaar was al een malletje te zien. Toch stonden de Normaal-aanhangers bij het zien van het grote beeld met open mond te kijken. "Wij zijn meer dan enthousiast", zegt Kelder. "Zo'n levensgroot beeld, dat is indrukwekkend om te zien." In de aanloop naar de onthulling zitten de bestuursleden van het Anhangerschap – afkomstig vanuit heel het land – geregeld bij elkaar in De Tol. Het café in de Wittebrink is van oudsher het stamcafé van Normaal en vormde al meerdere keren de thuisbasis van het Høkersweekend. "We kennen de mensen hier goed en het draait allemaal als een tierelier", verklaart Kelder de keuze om ook nu samen te werken met De Tol. De onthulling van het Normaal-beeld aan de Dorpsstraat in Hummelo zal op 10 mei om 13.30 uur plaatsvinden. Vanaf 12.00 uur is het feestterrein geopend. Na de onthulling zullen de verschillende bands het podium betreden. Het gehele programma duurt tot 20.00 uur en is vrij toegankelijk. Henk Kelder kan alvast niet wachten. "Dit wordt een dag die de geschiedenisboeken in gaat."

Bennie Jolink: 'Stem vooral op iemand die je kent!'

HUMMELO - Bennie Jolink heeft overal een mening over; ook over de gemeenteraadsverkiezingen. "Ik erger me dood aan al die landelijke kopstukken die nu in elk praatprogramma opduiken om te praten over de gemeenteraadsverkiezingen. Zij hebben niets met de plaatselijke politiek en dan vertalen ze dat in zetels. Het is grote onzin om die mensen daarover aan het woord te laten. Ik erger me daarbij het hardste aan de VVD. Die hebben die arrogantie van 'wij zijn de grootste partij. Wij weten wel hoe het moet.'

Door Kyra Broshuis

Jolink is goed op de hoogte van zowel het wereldnieuws alsook het regionale nieuws. Iedere dag begint met het lezen van vijf kranten. "Twee links, twee rechts en ééntje in het midden", lacht hij. "De Telegraaf, het Algemeen Dagblad, Trouw, de Volkskrant en de Gelderlander. En natuurlijk de huis-aan-huisbladen die ik hier krijg." Een expliciete voorkeur voor een landelijke partij heeft hij niet. "Er is geen enkele landelijke partij waar ik me helemaal in kan vinden. Bij de Tweede Kamerverkiezingen heb ik gestemd op Pia Dijkstra van D66, vanwege de donorwet. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ik stem landelijk trouwens altijd op een vrouw. Ik heb ook wel eens op Agnes Kant van de SP gestemd maar daar kreeg ik spijt van, want de SP wilde helemaal niet regeren. Ze wilden toen alleen maar de grootste partij worden, maar ik bewonder Agnes Kant nog steeds. Net als Job Cohen. Beiden een beetje onhandig in de media misschien, maar Cohen was wel een verbinder, geen haatzaaier. Als burgemeester van Amsterdam heeft hij het ook prima gedaan. Wat kan mij dat schelen als je een beetje onhandig bent in de media. Het gaat om je visie."

'Er is geen krimp'
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van deze week gaat de stem van Jolink naar Herms Bensink van de PvdA voor de gemeente Bronckhorst. "Welke partij iemand van is interesseert me niet. Als mij de persoon aanstaat, dan stem ik daar op. Toen ik de lijst daarna pas zag, zag ik Herm Bensink erop staan. Ik dacht 'hee verrek, doar heb ik vrogger nog met espöld.' Daar stem ik dus op. Ik adviseer dan ook op mensen te stemmen die je kent. Ga in ieder geval sowieso stemmen. Zeker bij de gemeenteraadsverkiezingen, dat is zo dichtbij. Hier woon je, werk je en leef je. Dáár gaat het om!".

Belangrijke zaken zijn voor hem woningbouw en kansen voor jongeren. "Ik vind het belangrijk dat boerderijen makkelijker opgedeeld kunnen worden in meerdere huisnummers en jongeren in de Achterhoek moeten de kans krijgen om een betaalbare woning te kopen of huren. Weet je ook wel dat het wetenschappelijk is aangetoond dat er helemaal geen krimp is in de Achterhoek? Er is wel gebrek aan 20- tot-40 jarigen. Die trekken weg. Er is hier werk, maar er zijn geen goedkope starterswoningen. Iedereen heeft het ook over de ouderen. Ik ben helemaal niet zo'n voorstander van de ouderenpartij. We moeten ons juist richten op de jongeren, die moeten we helpen! Die hebben we hard nodig voor de hele economie én de sfeer in de Achterhoek."

HSV De Snoekbaars houdt cursus 'Vissen voor kids'

VORDEN - Hengelsportvereniging (HSV) De Snoekbaars organiseert de cursus 'Vissen voor kids' voor alle jeugdleden en voor jongens en meiden tot en met 16 jaar die geen lid zijn, maar toch graag op een leuke manier een keer kennis willen maken met de hengelsport. De eerste avond is op vrijdagavond 6 april in het Kulturhus en de vrijdagavonden 20 april en 11 mei aan een nog nader te bepalen viswater. Aanvang 19.00 uur, einde ongeveer 21.00 uur.

Je leert de beginselen van het vissen met een vaste hengel, gaat een tuigje maken om mee te vissen en wat er verder allemaal komt kijken bij het vissen. Als je zelf al een vishengel hebt, mag je deze meenemen, en anders wordt er een hengel geregeld die je mag gebruiken.

Voor jeugdleden van De Snoekbaars is de cursus gratis. Voor jeugd die geen lid is, maar toch mee wil doen, wordt een eenmalige kleine bijdrage van 2,50 euro gevraagd voor gebruik van materialen. Deelname is geheel vrijblijvend.

Opgeven kan voor 29 maart via mail of telefonisch contact op te nemen met Marcel Dekkers. Jeugdleden die lid zijn krijgen allemaal een flyer in de bus met een antwoordstrookje die ze kunnen invullen in inleveren.

Filmpresentatie Natuurgebieden in de Achterhoek bij Oud Vorden

VORDEN - Op woensdag 28 maart geeft de heer Dick Bulten bij de vereniging Oud Vorden een filmpresentatie met als titel: "Natuurgebieden in de Achterhoek"

Dick Bulten is een Doetinchemse filmer van vooral natuurdocumentaires en cultuurhistorie. Op deze avond zal hij een aantal korte films laten zien, die zich allemaal afspelen in de Achterhoek. Zo zal een bezoek worden gebracht rond het Kasteel met het molencomplex te Laag Keppel en is in "Natuurlijk Kunstijs" te zien dat door het vernevelen van water tijdens de winterperiode prachtige ijsstructuren worden gevormd.

Op Landgoed Enghuizen in Hummelo duiken we onder in de geschiedenis. Daar bevinden zich nog vele oude boerderijen met buitenlandse namen. De betekenis ervan is in beeld gebracht. "Rijp" toont de winterse wonderwereld in de Kruisbergse bossen in Doetinchem en tijdens de jaarlijkse Kastelenrit in Vorden trekken paarden vele opgetuigde koetsen langs een aantal kastelen. De 28e editie wordt getoond.

Na de pauze wordt de zowel nationaal als internationaal bekroonde film "Wel en wee van het ree" getoond. Deze film speelt zich af rond landgoed Hackfort. Bij dat kasteel is jaren geleden de waterradmolen weer in oude glorie hersteld. Ook die werkzaamheden gaan we bekijken. Tenslotte "Een tuin vol leven" waarin we het vogel- en insectenleven van dichtbij gaan bewonderen.

Een avond waarbij op bijzonder indringende wijze de schitterende natuur in onze Achterhoek wordt gepresenteerd. Iedereen is welkom op woensdag 28 maart om 20.00 uur in zaal de Herberg.

Ontspannen bij toneelavond Tubio

BAAK – Toneelvereniging Tubio brengt aanstaand weekend het stuk 'T kon hier wel spoken' op de planken in drie bedrijven.

Baron van Freutebeum heeft van het familiekasteel wat hij geërfd heeft een hotel gemaakt. De klandizie is de laatste jaren erg teruggelopen. Om het tij te keren, plaats hij in de krant een artikel dat verhaald over de aanwezigheid van een spook op het kasteel. De boekingen stromen binnen en in no time is het hotel volgeboekt. De Baron en zijn butler James hebben hun handen vol aan de verschillende gasten, die het spook met eigen ogen willen aanschouwen. De baron wil zijn gasten natuurlijk niet teleurstellen…

Nog een lege agenda voor aanstaand weekend? Een avondje ouderwets lachen kan tijdens deze toneelvoorstelling van Tubio. Kaarten zijn op 23 en 24 maart te koop aan de zaal bij Herfkens, Zutphens Emmerikseweg 64. Een kaart voor volwassenen kost zeven euro en kinderen tot en met zestien jaar zijn gratis. Aanvang 20.00 uur, zaal is open vanaf 19.30 uur.

Kunstwandelroute Hackfort

VORDEN - Kunstenaarsnetwerk Stichting het WEB organiseert in samenwerking met Landgoed Hackfort en Natuurmonumenten in de zomermaanden van 1 juni tot 9 september weer een kunstwandelroute bij Kasteel Hackfort.

De kunstwandelroute onderscheidt zich door de combinatie van uniek cultuurlandschap - gelegen rond kasteel, watermolen, koetshuis en moestuin - en de verschillende uitingsvormen van hedendaagse kunst ingepast in het landschap. De toegang is gratis. De totstandkoming van de route ligt volledig in handen van een groep enthousiaste vrijwilligers.

Belangstellenden die graag aan de route willen deelnemen, kunnen via mail of telefoon contact opnemen met Han van Oosterbos.

Rundveearts Merijn de Bont: 'Voorkom zwerfafval'

Merijn de Bont toont vervuild voer en de maagmagneet. Foto: Lydia ter Welle

Blik dat in veevoer belandt, kan de dood van een dier tot gevolg hebben

Door Lydia ter Welle

GROENLO - Rundveearts Merijn de Bont van Gelre Dierenartsen in Groenlo kreeg enorm veel reacties op zijn column in het vakblad Veeteelt. Daarin schreef hij over de ellende die achteloos weggegooid afval kan opleveren. Niet alleen omdat het slecht is voor het milieu, of omdat het lelijk staat, al dat zwerfvuil. Maar ook omdat het dieren ziek kan maken.

De maagmagneet. Foto: Lydia ter Welle
Met blikscherven vervuild voer. Foto: Lydia ter Welle

De Bont vertelt wat hij schreef: "Stop de snoeppapiertjes maar in je broekzak en gooi ze niet zomaar weg." Deze zin sprak 'ons ma' regelmatig uit tegen mijn broertjes, mijn zusje en mij als wij buiten gingen spelen en ik moest er onlangs weer eens aan terugdenken. Binnen enkele dagen tijd werd ik op hetzelfde bedrijf geroepen bij twee koeien met dezelfde verschijnselen. Beide dieren vertoonden dezelfde symptomen; een plotse daling van de melkgift, een slecht gevulde en niet goed werkende pens, lichte koorts. De mest van de dieren bleek erg slecht verteerd te zijn. Ondanks de twijfelachtige reactie op de 'pijnproeven' besprak ik met de veehouder mijn verdenking: Scherp-in. Na mijn uitleg over deze aandoening bij zijn koeien, verdween de veehouder. Al snel keerde hij terug met de vraag: "Kan dit de oorzaak zijn van deze problemen?" Hij liet me een handvol metalen snippers zien die hij in het voer van de koeien gevonden had; gehakselde frisdrankblikjes. Het probleem van zwerfafval dat in het voer van de koeien terecht komt, lijkt steeds vaker voor te komen. Zo vaak zelfs dat de Universiteit van Wageningen er onderzoek naar doet. Ik geloof niet dat dit een oplossing zal bieden. Met mijn nuchtere boerenverstand denk ik dat er tegenwoordig meer behoefte is aan moeders zoals die van mij."

Scherp-in
Hij legt uit wat Scherp-in doet met koeien: "Koeien zijn van oorsprong dieren die snel hun maag vol eten, en dan een rustige, veilige plek zoeken om te gaan liggen herkauwen. Ze zijn niet echt kieskeurig bij wat ze naar binnen werken. Zo kan het voorkomen dat ze met het voer ook gehakseld afval opeten. Dat komt in de pens, die een belangrijke rol speelt bij het verteren van het voedsel. De pens, samen met de bacteriën die daarin leven, zorgt voor het goed verteren van plantaardig materiaal. De pens zorgt ook voor het terugsturen van voer naar de bek voor het proces van herkauwen en voor het doorsturen van voldoende verteerd voedsel naar de darmen. Bovendien zorgt de pens voor opname van voedingsstoffen. Als afval in de pens blijft steken, gaat deze minder goed functioneren. Het voer wordt dan minder goed verteerd, er worden minder voedingsstoffen opgenomen en bovendien geeft het pijnklachten voor de koe. Kortom: de koe wordt ziek, ze geeft minder melk en in het ergste geval kan het zelfs het overlijden van het dier tot gevolg hebben." De behandeling bestaat uit het geven van pijnstilling, laxeermiddelen, antibiotica en het inbrengen van een magneet die metalen delen aantrekt, vangt en afschermt zodat ze in de pens geen kwaad meer kunnen doen. "Helaas helpt dat niet altijd. Blikjes zijn gemaakt van aluminium en dat wordt niet door een magneet aangetrokken. Soms houden dieren ook een chronische ontsteking over door de beschadigingen door het scherpe afval.

'Voorkom zwerfafval'
Deze kwestie raakt De Bont duidelijk. "Samen met de melkveehouders zijn mijn collega's en ik iedere dag bezig om gezonde dieren gezond te houden. Op die manier hopen we eraan bij te dragen dat de dieren het goed hebben en de melkveehouders er een goede boterham aan kunnen verdienen. Het is namelijk veel leuker om met gezonde dieren te kunnen werken." Hij vindt het erg omdat al dat leed voor het dier voortvloeit uit gedrag van mensen dat iedereen afkeurt: zomaar afval weggooien. "En dan heb ik het nog niet eens over de schade voor de boer, die dieren verliest of ziek ziet worden buiten zijn schuld. Terwijl het zo eenvoudig is om die lege verpakkingen of dat lege blikje gewoon even mee te nemen naar huis of naar een prullenbak en het daar weg te gooien. Maak daarvan een gewoonte, en leer dat uw kinderen. Net zoals ik het van mijn moeder leerde."

Informatiebijeenkomst Dag van de Achterhoekse Popmuziek

ACHTERHOEK - De Dag van de Achterhoekse Popmuziek viert dit jaar haar eerste lustrum. Op 17 november vindt de vijfde editie plaats en naar verwachting wordt deze groter dan ooit. In aanloop naar dit lustrum is besloten een bijeenkomst te houden op zondagmiddag 25 maart bij BLEND aan de Gasthuisstraat 13 in Doetinchem. De entree is vrij. Iedereen die mee wil denken over de invulling van, of vragen heeft over deelname aan de vijfde Dag van de Achterhoekse Popmuziek is van harte welkom mee te komen praten. De inloop is vanaf 14.00 uur. Vanaf 15.00 uur geeft de organisatie een presentatie over alle do's en don'ts van de Dag van de Achterhoekse Popmuziek en staan zij klaar om antwoord te geven op alle vragen die daarna nog over zijn. Alle input is van harte welkom.


Achterhoekse Meesters: Riek van der Lichte

Riek van der Lichte en Ger Heesen. Foto: PR

REGIO - Vijf schilders die hun hart verloren aan de Achterhoek. Momenteel exposeren zij in de Koppelkerk in Bredevoort. Achterhoek Nieuws, uitgever van deze krant, belicht het leven en werk van deze vijf bijzondere Achterhoekse meesters. Deze week: Riek van der Lichte, een Amsterdams meisje dat haar roots vond in de Achterhoek.

Wie het verhaal vertelt van Riek van der Lichte (1908-2001), vertelt een liefdesgeschiedenis. In de hongerwinter trok zij met haar zus uit Amsterdam naar het Winterswijkse Woold. Daar ontmoette ze Ger Heesen (1924-2011), haar toekomstig echtgenoot. "Het Woold was voor Riek het paradijs: na alle bloembollensoep in Amsterdam kon ze nu weer eten zoveel ze wilde. Een nieuwe wereld ging voor haar open," memoreerde Ger later.

De Amsterdamse Riek van der Lichte ging na de kweekschool naar het Rijksinstituut voor de opleiding van tekenleraren, gevestigd in een vleugel van het Rijksmuseum. Naast tekenen en schilderen had Riek ook een grote passie voor weven.

Riek van der Lichte - Schoppe aan de Bocholtse Baan. Foto: PR

In het paradijselijke Woold ontmoette Riek de zestien jaar jongere Ger Heesen. Hij zat ondergedoken bij zijn zus Jo en haar man Chris te Winkel om de Arbeitseinsatz te ontvluchten. Net als Riek was ook Ger kunstenaar. In hem trof zij een jongen met dezelfde kunstambities als zijzelf. Iedere dag trokken ze eropuit met de solex om gezamenlijk de Achterhoekse natuur te schilderen.

Na de oorlog trok het kunstenaarsechtpaar naar Rieks geboorteplaats Amsterdam. Daar zaten zij als kunstenaars dichtbij het vuur. Zij sloten zich aan bij kunstenaarsvereniging De Onafhankelijken en kregen een vleugel ter beschikking in het Stedelijk Museum om te exposeren en les te geven. Alle grote kunstenaars trokken naar deze vleugel in het Stedelijk Museum om model te tekenen.

Maar de Achterhoek bleef trekken. Riek wilde terug naar 'het paradijs', waar zij niet alleen haar hart had verloren aan haar man, maar ook aan het Achterhoekse coulisselandschap. In 1960 verhuisde het echtpaar daarom terug naar Winterswijk, waar zij een atelier, leslokaal en expositieruimte ter beschikking kregen: Kunstzaal 't Kempken. Menig Winterswijks talent heeft zich beeldend leren uitdrukken in deze kunstzaal aan de Javastraat.

Eenmaal terug in Winterswijk bleek het paradijselijke landschap verdwenen. De oude houtwallen, de oude bomen, de oude boerderijen: ze gingen voor de bijl voor de ruilverkaveling. "Heel West-Europa is zo langzamerhand een monocultuur van onafzienbare maïsvelden," beklaagden zij zich. Over de grens in Duitsland vonden zij in heuvellandschap de Baumberge hun paradijs terug. Tot op hun oude dag trokken zij eropuit om hun geliefde landschap, de oude schuren, boerderijen en de grote eiken te verbeelden.

De expositie Achterhoekse Meesters is nog tot en met 2 april te zien in de Koppelkerk in Bredevoort. De Koppelkerk is elke vrijdag, zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur geopend. Om 14.00 en 15.00 uur wordt een rondleiding aangeboden door de expositie. De entree bedraagt 5 euro inclusief een kop koffie of thee.

Column

Bevrijding

In de jaren dat ik als verslaggever (een deel van) de Achterhoek onveilig maakte, heb ik veel mogen samenwerken met Henk Braakhekke. Ondanks dat deze freelance persfotograaf uit Barchem al meer dan tien jaar geleden met pensioen ging, is zijn naam nog steeds een begrip. Geen wonder, want met collega's als Henk Westerveld en Theo Kock (om er maar twee te noemen) hoorde Braakhekke bij de grootheden in het Achterhoekse krantenland. Wat er in de regio ook gebeurde, hij was er bij. Grote branden, ongelukken, een werkbezoek van de koningin of het eerste concert van Normaal, Braakhekke legde het met zijn camera allemaal vast. Hij kende iedereen, iedereen kende hem.

Dat hij zijn werk zo goed kon doen kwam onder meer doordat hij zoveel wist van de Achterhoek. Niet alleen omdat hij er is geboren en getogen, maar ook omdat hij heel goed was in het bewaren van dingen. In het grootste deel van zijn (en ook mijn) tijd bij de krant, zeg maar de tweede helft van de vorige eeuw, waren er nog geen sites als Google waarop je informatie kon halen. Het bijhouden van een goed archief was daarom van het grootste belang. Voor Braakhekke was het bewaren van allerlei zaken (al dan niet netjes gerangschikt) zelfs een soort tweede natuur geworden. Volgens mij doet hij het nog steeds, ook al is het helemaal niet meer nodig.

Nou ja, wel wat minder fanatiek waarschijnlijk. En toen ik een tijdje geleden bij hem langs ging om bij een kop koffie weer eens wat herinneringen op te halen, had hij kort daarvoor warempel zelfs opruiming gehouden op zolder. Veel weggegooid, maar voor mij had hij nog iets bewaard. Hij schoof mij een krantje toe, waarvan ik meteen al zag dat het knap oud was. Omdat het nog helemaal in zwart-wit was gedrukt.

Het bleek een speciale uitgave ter gelegenheid van vijftig jaar bevrijding. Uit 1995 dus. En toen ik hem opensloeg herkende ik de krant ook weer. Ik had er zelf nog zelf aan meegewerkt. Die speciale bijlage was destijds bijgevoegd bij de krant van 30 maart. Niet bij die van 5 mei dus, de dag waarop we onze bevrijding nog altijd vieren. Uit de Achterhoek waren de Duitsers namelijk al ruim een maand eerder weggejaagd. Met Pasen (ook in 1945 viel dat op 1 en 2 april) was een groot deel van deze streek al bevrijd.

Uiteraard bladerde ik de krant nog even door en las de verhalen die er in stonden. Interviews met mensen die het allemaal hadden meegemaakt. Sommigen als klein kind, anderen als tiener ("De eerste sigaret die ik rookte kreeg ik van een Engelse soldaat"), maar enkele geïnterviewden waren al ruim volwassen toen aan de Duitse bezetting een einde kwam. Van die laatsten is het nauwelijks de vraag of ze nog in leven zijn, de twee andere categorieën zijn nu al uitgedund en in ieder geval bezig aan hun laatste levensfase.

Het duurt niet lang meer of er is niemand meer, die de oorlog nog heeft meegemaakt. Als we dan willen weten hoe het leven was in die jaren van bezetting en bevrijding zijn we aangewezen op de geschiedenisboeken. Zolang die er nog zijn tenminste, daarna resten nog slechts de – lang niet altijd complete – digitale bronnen. Gelukkig heb ik voorlopig nog altijd die bijlage….

'Een soort trots die ik niet voel'

Schilder/schrijver Jonah Falke op een van weemoed vervulde, geliefde plek: bij Van Hal in Voorst. Foto: Josée Gruwel.

VOORST – Jonah Falke groeide op in de Achterhoek en trok er weg, maar hij is bepaald niet chauvinistisch als het om de Achterhoek gaat. "Ik voel me liever een Nederlander of een Europeaan." Toch komt hij graag naar de plek waar zijn familie woont en waar volgens hem de beste kroeg van Nederland staat, maar na een bezoek is het ook wel weer prima om te gaan.

Door Josée Gruwel

Jonah Falke werd in 1991 geboren in Bontebrug en groeide op in Ulft. Na de middelbare school studeerde hij fine art painting aan de AKI ArtEZ academie in Enschede. Als afstudeeropdracht koos hij voor het schrijven van een boek, want het woord scriptie alleen al klonk hem oersaai in de oren. Met het resultaat, 'Bontebrug', speelde Falke zich in the picture. Het beeldend weergegeven verhaal over de jonge kunstenaar Robert Lowenthal – die moet kiezen tussen de populieren van het platteland en de lichtjes van de stad, tussen een onbezorgd leven en tomeloze ambitie en tussen twee geliefden – spreekt tot de verbeelding en intrigeert.
'Bontebrug' is deels het verhaal van de schrijver zelf, die ontdekt dat kiezen niet altijd hoeft, dat het een naast het ander kan bestaan en de combinatie ervan de nodige onrust maar ook een zeker evenwicht teweeg kan brengen.

Schilderen en schrijven
Met het boek ontdekte Falke dat schrijven een tweede natuur van hem is. Moest hij nu ook kiezen tussen schilderen en schrijven? Het antwoord is helder: "Ik kijk liever dan ik praat en wil vormgeven aan dingen. Dat doe ik door te schilderen en te schrijven. Allebei horen ze bij me."
Met zijn schilderijen exposeerde hij al in binnen- en buitenland. Het manuscript van zijn tweede boek ligt nu bij de uitgever. Daarnaast schrijft hij elke dag een column die gepubliceerd wordt. Een wens is om artikelen te schrijven over kunst en cultuur.

Zoekende
Nadat Falke Ulft verliet, heeft hij zich nergens meer echt thuis gevoeld. "Mijn geboortegrond was voor mij vruchtbare grond die je, omdat er weinig afleiding was, dwong om creatief te zijn en zelf te ondernemen. Je ging hutten bouwen, schilderen en muziek maken in een bandje. Maar juist vanwege weinig prikkels van buiten wilde ik ook weg. Ik wilde in de stad wonen. Naar Amsterdam. Want daar gebeurt 'het'. Maar wat is dat 'het' eigenlijk? Het idee dat je elke dag naar het theater of naar de film kunt? Of naar weer een andere kroeg?"

Falke ervoer de vrijheid in de stad als placebovrijheid. "Ik ben meer maker dan consument en ben vooral binnenshuis aan het werk. De contacten buitenshuis bleken niet essentieel voor mijn werk."
Amsterdam bleek niet heilig en voor de liefde verhuisde de schilder/schrijver naar Arnhem.
Toch is Falke gesteld op het leven in een grote stad. "Ik hou van observeren. De stad dwingt me ertoe, want in de stad leeft het, het is er lawaaierig, een beetje viezig. Er is iets meer om naar te kijken dan in een dorp."

Talentvolle jongelui
Ondernemers in de Achterhoek willen graag talentvolle jongelui met roots in de Achterhoek terughalen. Maar Falke heeft met dat idee weinig op. "Die eenkennigheid en dat naar binnen gekeerde staat me tegen. Kinderen zoeken hun eigen weg. Dat is een natuurlijk proces. Ik zou me de Achterhoek wel voor kunnen stellen als een prachtige thuisbasis voor immigranten, kleinbehuisden die meer ruimte willen, overwerkte dertigers uit de stad met kinderen, of mensen met grote agrarische behoeften."

Terug naar de roots?
Achterhoeker wil Falke zichzelf niet noemen. "Die voorliefde van rasechte Achterhoekers voor hun streek is een soort trots die ik niet voel. Liever zie ik mezelf als Nederlander of Europeaan."
Toch komt hij geregeld naar de Achterhoek. "Omdat er zo weinig verandert. Noem het weemoed." Zou het erin zitten dat hij later terugkeert om te wonen in de streek waar hij geboren werd? "Misschien, als ik de stad beu ben en terug wil keren naar de natuur. Naar daar waar de lucht gezonder is. Later, als mijn oma, mijn ouders en de kroegbaas niet meer leven. Ik weet het niet, leven in een stad kan verstikkend zijn, maar leven in een dorp in de Achterhoek ook."

Column

Poepdeuze

Iets meer dan een halve eeuw geleden besloten mijn ouders om een oude boerderij te kopen en deze tot woonhuis te verbouwen. In mijn ogen een onzalig plan, want als dertienjarige voelde ik er niets voor om naar het platteland te verhuizen. Bovendien was die boerderij in mijn ogen veel te ouderwets om in te wonen. Slechts voorzien van één gemak. Want zo wordt een ouderwets closet wel genoemd. Zo'n poepdeuze, zoals ze in de Achterhoek zeggen. In feite niet meer dan een plank met daarin een gat waarop je billen passen. Onder dat gat een tonnetje om één en ander op te vangen. Soms ook vond wat achter werd gelaten z'n weg naar de gierkelder.
Voor zo'n toilet kent het Achterhoeks een groot aantal woorden, die in onze oren nogal ruw klinken, maar vroeger heel gewoon waren. Wie heel netjes wilde lijken zei misschien "Ik motte achter naor de delle" , maar gebruikelijker was toch dat je naar de kakdeuze moest, naar de kaktonne, de driettonne of het tunneken.
Bij burgerwoningen was vroeger vaak een buitentoilet. Al is die benaming misschien wel een beetje chic. Want ook daar ging het gewoon om een 'poepdeuze', maar dan ondergebracht in een apart gebouwtje. Dat werd het huuske genoemd. Of ook wel scheithuus, kakhoes, of driethuusken. Onder zo'n huuske stond bijna altijd een tonnetje, dat als het vol was voor een lege moest worden omgeruild. In de steden en dorpen kwam daarvoor de gemeente langs met een speciale wagen, de 'Boldootkar'.

Column

Bedrijvig Varsseveld

Sinds enkele maanden rijdt buslijn 74 tussen Doetinchem en Enschede een iets andere route. De lijn gaat nu ook via het treinstation van Varsseveld. Dat is niet alleen handig (zo heb je aansluiting op de trein naar Winterswijk), maar ook leuk: vanuit de bus zie je meer van Varsseveld dan voorheen. Als busreiziger pik je een deel van industrieterrein de Hofskamp mee, waardoor je langs topbedrijven als Van Raam en Kramp komt. Voor wie het nog niet wist: Van Raam maakt aangepaste en speciale fietsen (denk aan tandems en rolstoelfietsen), terwijl Kramp een van Europa's grootste technische groothandels is voor de landbouw, tuin- en parkbranche en grondverzetsector.

Toen ik laatst in de bus weer langs Van Raam en Kramp kwam, zag ik in het voorbijgaan enkele bedrijven die ik niet meteen kon thuisbrengen. Zo viel mijn oog op de gebouwen van Contour en Queens. Waar zouden die firma's voor staan? In Enschede aangekomen zocht ik het op – en zoals zo vaak stond ik ervan te kijken wat voor bijzondere bedrijven er achter simpele namen schuilgaan. Het kantoor van Contour bleek van Contour Advanced Systems te zijn, een innovatieve onderneming die bijvoorbeeld mobiele laboratoria en datacentra voor overheden bouwt. Queens is een leverancier van verse diepvriesvis, van pangafilet tot ovenvis met dille en bieslook. Wie inzoomt op de Google Maps-site van Varsseveld, ziet nog veel meer verborgen kampioenen tevoorschijn komen. Neem 247TailorSteel, Lentink en VSMI – ze doen allemaal aan hightech metaalbewerking en zijn in hun tak van sport een begrip in binnen- en buitenland. Svedex maakt binnendeuren en binnendeurkozijnen, Waterkracht is gespecialiseerd in hogedrukreinigers en reinigingsmachines en Kupan verzorgt de complete sanitaire inrichting van onder meer scholen, ziekenhuizen en horecabedrijven. En ooit geweten dat er in veel treinen een Varsseveldse innovatie is verwerkt? Dankzij een gepatenteerd gietproces is de firma KROV een topper in het gieten van brandwerende en stootvaste randen die bijvoorbeeld zijn aangebracht op tafeltjes en rugleuningen voor treinstoelen.

Zo kan ik gerust nog even doorgaan. De lijst met verrassende Varsseveldse bedrijven is lang. En dan te bedenken dat het dorp tussen Doetinchem en Aalten niet meer dan 6000 inwoners telt. Hoe zou het komen dat Varsseveld zo bedrijvig is? Ongetwijfeld spelen ondernemer- en vakmanschap een rol, net zoals de Achterhoekse aanpakmentaliteit en een gemeente die bedrijven de ruimte biedt. Maar ook de gunstige locatie van Varsseveld moeten we niet onderschatten. Industrieterrein de Hofskamp is gelegen aan de A18 en N18, waardoor het bedrijfsverkeer snel in de rest van het land en Duitsland zit. Ook ov-reizigers worden op hun wenken bediend. Want dankzij de aangepaste route van buslijn 74 is Varsseveld nu nog beter bereikbaar – zelfs voor iemand zonder rijbewijs als ik.

Lezing over Magdalena bij Old Reurle

RUURLO – De maartlezing van de Historische Vereniging Old Reurle op 28 maart zal aansluitend aan de jaarvergadering plaatsvinden. Michael Bink uit Wichmond is op deze avond uitgenodigd om een interactieve presentatie te geven over het ontstaan van Cacao en Chocolaterie Magdalena in Wichmond. De lezing vindt plaats bij gemeentecentrum De Sprankel aan de Domineesteeg in Ruurlo. De aanvang is 19.30 uur.

Palmzondagwandeling VVV Ruurlo

RUURLO – Het wandelteam van de VVV Ruurlo heeft voor Palmzondag (zondag 25 maart) drie prachtige nieuwe routes uitgezet voor de Palmzondagwandeling in de natuurlijke omgeving van Ruurlo. Afstanden zijn ongeveer 6, 13 en 21 kilometer. De routes zijn uitgezet met pijlen. Alle routes lopen over bospaden en landwegen zodat men kan genieten van het uitlopen van bomen en struiken. Vertrek vanaf het VVV kantoor aan het Kerkplein 20 in Ruurlo. Start tussen 9.30 en 12.00 uur. De wandelroute kost 3,50 euro per persoon. Inlichtingen: VVV Ruurlo, Kerkplein 20 in Ruurlo, 0573-453926 en www.vvvruurlo.nl.

Mega Piraten Festijn introduceert nieuw feestconcept: de Boer on Toer

ZELHEM – Het Mega Piraten Festijn keert op zaterdag 26 mei terug naar Zelhem. Vele toppers uit de Nederlandstalige muziekwereld zijn weer van de partij. Van Jannes tot Lee Towers, van Wolter Kroes tot de Gebroeders Ko, van George Baker tot Koos Alberts. De organisatie van het Mega Piraten Festijn introduceert in Zelhem bovendien een nieuw feestconcept: de Boer on Toer. Een extra tent met een programma in het teken van 'happy høken' en boerenrock en een afsluitend optreden van Mooi Wark.

"Happy høken is het nieuwe concept van het DJ-duo Beatcrooks", vertelt Mega Piraten Festijn-organisator Eddie Mensink. "Die mixen bekende boerenrockhits van bands als Normaal, Bökkers en Mooi Wark met stampende dance. Daarnaast hebben we een optreden van de Boetners, een show van Poar Neem'n en we sluiten af met een optreden van Mooi Wark. Helemaal live! De extra tent kan plaats bieden aan zo'n tweeduizend mensen. Wim Salabim van Poar Neem'n verzorgt de verdere presentatie." Het is een voortzetting van de koers die vorig seizoen werd ingezet. "Toen hadden we al een buitenpodium voor Poar Neem'n", vertelt Eddie. "Voor de Boer on Toer plaatsen we een tent. Dat is inderdaad een flinke investering, maar de Boer on Toer is een geweldige aanvulling op ons programma. Je zult het dit jaar sowieso ook tegenkomen op één ander Mega Piraten Festijn. Volgend jaar gaan we er mogelijk ook onafhankelijk van het Mega Piraten Festijn mee de boer op."

Programma
De opzet van het MPF is al jaren ongewijzigd. Een groot aantal bekende artiesten treedt op en presentator Willie Oosterhuis jut het publiek op tot volledige euforie. De Mega Piraten Festijnen zijn vieringen van het piratenleven; vieringen voor de liefhebbers van deze zenders en vieringen van de (doorgaans) Nederlandstalige muziek. Dit jaar doen de volgende artiesten mee: Jannes, Wolter Kroes, Django Wagner, Gebroeders Ko, Koos Alberts, Stef Ekkel, René Karst, George Baker, Helemaal Hollands, Vinzzent, Ancora, Belinda Kinnaer, Lee Towers, Otto Lagerfett, Wesley Klein, De Alpenzusjes, René Schuurmans, Lesley Williams, Snollebollekes, Jan Keizer & Anny Schilder, Corry Konings, Willem Barth, Lange Frans, John West, Harten 10 en Jeffrey Heesen. Presentatie: Willie Oosterhuis.
        
Voorverkoop
Kaarten (à 26 euro, inclusief servicekosten) zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Café de Groes, Sigarenmagazijn Roenhorst en Radio Ideaal in Zelhem; de Bruna in Vorden; Café 't Hemeltje in Ulft; Cigo Gemakshop Leuven in Zevenaar; Koenders 't Ware Huis in Gaanderen, 't Keyzertje Bloemen en Meer in Varsseveld, bij alle vestigingen van Primera en via de website.

Het terrein aan de Slangenburgweg is geopend vanaf 18.30 uur. RADIONL verzorgt het voorprogramma in de grote tent. Het officiële programma begint rond 20.00 uur en duurt tot 01.00 uur.

Bij ideële kringloopwinkel "De Werf", Enkweg 11 in Vorden kunt u elke ochtend (behalve zondags en 's-maandags) van 09.00 tot 12.00 uur en dinsdag, donderdag- en vrijdagmiddag van 13.30 tot 17.00 terecht voor een groot assortiment meubels, kleding, witgoed, elektronica, huishoudelijke artikelen, boeken enz. Inbrengen van goed verkoopbare artikelen kan tijdens openingstijden of d.m.v. een telefonische afspraak (06-44629049) of email: vcdewerf@gmail.com. Tevens kunt u via ons telefoonnummer een afspraak maken voor het ophalen van spullen. Meer info: www.veilingcommissie.nl.

Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel gewoon Frits Peppelinkhausen, tel.(0575) 55 29 16, 06-51601516

T.k. nw. tapijttegels meer dan 100 verschillende kleuren/motieven vanaf 0.90 p/tegel=3.60 per m2. 0545-472574 of 06-12300129.

Te koop gevraagd: antiek, curiosa en alles wat verzameld wordt. Ook complete inboedels.Verzamelhuis Warnsveld, Rijksstraatweg 35, (0575) 52 29 19.

Camping zoekt Tourcaravan te koop Bel: 06-21819821.

Palmzondagwandeling Ruurlo. Zondag 25 maart, start tussen 9.30 en 12.00 uur. VVV Ruurlo, Kerkplein 20. Afstanden: ± 6,13 en 21 m.Route kost € 3,50. Inl. VVV Ruurlo 0573-453926.

Schilder heeft nog tijd over. Netjes en voordelig. Tel: 06-18181234.

Te huur PAASHAASKOSTUUMS. DS Design Molenkolkweg 33 Steenderen 0575-452001.

Grote VLOOIENMARKT 'S-Heerenberg, Zon.8 APRIL. Laco Sportcentrum 10-17 u Oude Doetinchemseweg 43. Info. Kr.Hr. Tel.06-39108152 animo-vlooienmarkten.nl.

VLOOIENMARKT LOCHEM ZON. 8 APRIL 10-17 uur. Sportcentrum De Beemd Zutphenseweg 110. Info.Kaamhuur. tel 06-39108152 animo-vlooienmarkten.nl.

LET OP: Sponsoractie Kringloopwinkel "De Werf". Aanmeldingstermijn sluit 08 april a.s. Meer info: http://www.veilingcommissie.nl/sponsoractie-2018.