Stad Doetinchem

13 juni 2018

Stad Doetinchem 13 juni 2018


'Inzetten op slim, vitaal en duurzaam'

DOETINCHEM - Op een totaal bedrag van 270 miljoen euro heeft gemeente Doetinchem vorig jaar 1,9 miljoen euro overgehouden. Dat geld was echter gereserveerd voor een aantal projecten waar ook dit jaar fors op wordt ingezet. Aangevuld met zo'n 0,8 miljoen euro uit de reserves, is daar dit jaar 2,7 miljoen euro voor beschikbaar. De gemeenteraad besluit 12 juli over de jaarrekening. Deze jaarrekening is de financiële verantwoording van het laatste jaar van het vorige college. Dat college zette vooral in op de zogenoemde transitie van het sociaal domein, waarbinnen een groot aantal voormalige Rijkstaken in de zorg werden overgeheveld naar de gemeente en investeringen in een vitale duurzame economie. Daarbij sprong vooral de aanpak van de binnenstad in het oog en de manier waarop de gemeente daarin de samenwerking met de inwoners zocht.

Het nieuw gevormde college (dat uit wethouders van dezelfde partijen is samengesteld) gaat verder op deze ingeslagen weg. Waar de samenwerking met inwoners, ondernemers en instellingen voor de binnenstad al tot verrassende en succesvolle initiatieven heeft geleid (Doetinchem werd genomineerden voor de Nationale Citymarketing trofee), wordt die aanpak inmiddels ook succesvol ingezet voor de transitie naar een meer duurzame economie en energie neutrale gemeente. Ook hierbij wil de gemeente vooral stimuleren en faciliteren, verbindingen leggen tussen partijen en zet de gemeente voorlopig vooral in op energiebesparing en duurzame opwekking.

Centrumgemeente
De rol van centrumgemeente vraagt op veel terreinen extra inspanningen. Zowel op het terrein van zorg, als op het terrein van openbare orde en ook bereikbaarheid. Op dat laatste domein wordt extra geïnvesteerd in zowel bereikbaarheid met het openbaar vervoer als met de fiets. Daarbij is ook extra aandacht voor veiligheid. Zo is vorig jaar de fietstunnel onder de Europaweg gereed gekomen.
Ten aanzien van de woningvoorraad verschuift de aandacht van kwantiteit naar kwaliteit. Dat betekent ook het streven naar een gedifferentieerde opbouw van wijken, voldoende betaalbare woningen en behoud van leefbaarheid, door bijvoorbeeld het vergroenen van de binnenstad en glasvezel in het buitengebied.

Preventie en jongeren
De transitie van het sociaal domein heeft in belangrijke mate vorm gekregen. Gemeente Doetinchem legt daarbij de focus op preventie en jongeren. Een pilot waarin we extra aandacht besteedden aan gezinnen met jeugdproblematiek bleek zeer succesvol en wordt vanaf dit jaar in heel Doetinchem ingezet. Komend jaar wordt er ook extra aandacht besteed aan het vroegtijdig opsporen en helpen van jongeren met schulden.

Sport en cultuur
Die inspanningen voor een vitale en duurzame samenleving worden ook zichtbaar in de ondersteuning op het gebied van sport en cultuur. Het gastheerschap van aansprekende evenementen - zoals vorig jaar het EK vrouwenvoetbal en dit jaar de Special Olympics - gaat daarbij hand in hand met het inzetten van de positieve uitstraling daarvan voor een gezonde leefstijl.
Hetzelfde geldt voor cultuureducatie waarbij de gemeente zich vooral richt op de jeugd tot en met veertien jaar en het nauw samenwerken met de schouwburg, de Gruitpoort en de muziekschool.

Slimme economie
De focus voor de ontwikkeling van een duurzame economie ligt al enkele jaren regionaal op 'smart werken'. Ook hier speelt Doetinchem als centrumgemeente een belangrijke rol. Daarbij gaat het niet alleen om bedrijven die met nieuwe slimme technologie werken, maar ook om de stimulering van streekproducten, want een slimme economie is ook duurzaam en biedt kansen voor iedereen in de samenleving.

Vrachtwagen kantelt, verkeer loopt vast

DOETINCHEM - Een gekantelde vrachtauto zorgde afgelopen vrijdagmorgen voor verkeershinder in Doetinchem. De vrachtwagen kwam vanaf de Randweg en draaide de Terborgseweg in, richting het station. De met groen geladen container achterop begon te kantelen. De chauffeur zette de wagen stil, maar kon niet verhinderen dat de combinatie toch op zijn kant ging. De bestuurder en de bijrijder raakten niet gewond. Zij werden nog wel onderzocht door toegesneld ambulancepersoneel. Met name de berging zorgde voor veel oponthoud voor verkeer in het centrum. De vrachtwagen lag naast de weg in de berm en struiken.

Ouderen schilderen bij Pelgrim

GAANDEREN - Binnenkort start bij Sensire Pelgrim in Gaanderen de Schilderclub, op uitdrukkelijke wens van een aantal bewoners. Lang Leve Kunst en Naoberschap (LLK) van de Gruitpoort in Doetinchem helpt bij de opzet van deze activiteit.

De Schilderclub is een mooi voorbeeld van co-creatie. Een groepje ouderen van Pelgrim gaf aan graag aan de slag te willen met kwast en papier, de welzijnscoördinator pikte dat op en zocht contact met LLK. Het resultaat is een schilderclub die in juni voor het eerst bij elkaar komt.

Beeldend kunstenares Kiki Vos de Wael zal een aantal lessen voorbereiden voor de ouderen. De deelnemers zijn heel verschillend, de een heeft veel ervaring en de ander helemaal niet. Het gaat er niet om hoe mooi de werken worden, plezier staat voorop! Na de lessen van Kiki wordt gekeken of de club een structureel karakter kan krijgen, met ervaren vrijwilligers als begeleiders.

Skeeleren

Skeeleren tijdens de Special Olympics Achterhoek. Foto: Burry van den Brink

DOETINCHEM - Net als bij de Olympische Spelen was er een grote openingsceremonie op 8 juni op stadion De Vijverberg met het ontsteken van de vlam en het voorstellen van de teams. 21 sporten werden aangeboden op 14 verschillende locaties, verspreid door de hele Achterhoek, zowel indoor als outdoor. In een heus Special Olympics dorp in Groenlo werden de 2.000 sporters en hun 1.000 begeleiders ondergebracht. Op sportpark Zuid in Doetinchem werd er gehockeyd en geskeelerd. Die laatste was een van de kleinere takken van sport tijdens Special Olympic Achterhoek 2018, maar het hartverwarmende enthousiasme bij de deelnemers op de skeelers was minstens even groot.

Foto: Burry van den Brink

LKKR!

Chris Derksen met Doetinchemmer Robby Welling, café-exploitant en lid van het brandteam namens de horeca, onder een banner met het beeldmerk van LKKR. Foto: Eric Klop Foto: Foto:

Wat is het DNA van de stad en hoe kun je dat profileren? Doetinchem is gastvrij, met een groen decor. Dat boeren, burgers en buitenlui het maar weten! De slogan LKKR, spreek uit 'lekker', helpt een handje mee om duidelijk te maken dat het in de binnenstad goed toeven is.

B 5

Oplossing voor voormalige gevangenis De Kruisberg

De Kruisberg krijgt een nieuwe functie. Foto: PR

DOETINCHEM - Na het vertrek van de asielzoekers staat het complex De Kruisberg al geruime tijd leeg. De eigenaar, het Rijksvastgoedbedrijf, is op zoek naar een koper. Gezien de enorme oppervlakte van de terreinen en gebouwen is dat geen gemakkelijke opgave. De Kabath Vastgoedbeheer is al ruim 20 jaar gespecialiseerd in het vinden van oplossingen voor tijdelijke lege plekken en is voor de eigenaar op zoek naar huurders. Suzanne ter Harmsel kan er meer over vertellen. Als voorbeeld van projecten waar men al bezig is noemt zij de oude koepelgevangenis in Arnhem en de watertoren in Hengelo (O).

Door Bert Vinkenborg

Wethouder Henk Bulten. Foto: Bert Vinkenborg

De nieuwbouw en het monumentale oude gebouw komen beide in aanmerking voor verhuur. De Kabath stelt op voorhand geen stringente eisen aan potentiële huurders, maar beoordeelt ieder geval voor zich. Om conflicten te voorkomen wordt bij die beoordeling ook rekening gehouden met wat de buurt ervan vindt. De buurt is al in een vroeg stadium ingeschakeld en blijft gesprekspartner over nieuwe huurders. Of een huurder in het oude gebouw komt of in het nieuwe zal mede afhangen van het type onderneming.
Omdat het over tijdelijke huur gaat is een logische vraag "Hoeveel kost het en wat is tijdelijk." Suzanne geeft aan: "De standaard vierkante meter huur is lager dan de commercieel gangbare, juist vanwege het tijdelijke karakter. Wel wordt een normale zakelijke huurovereenkomst afgesloten met daarin opgenomen een opzegtermijn. Vooralsnog gaan wij er van uit dat het nog wel een paar jaar kan duren voordat het Rijksvastgoedbedrijf een koper voor het hele complex heeft gevonden, maar dat zou ook (veel) langer kunnen zijn."
De Kabath is behalve met de buurt ook in gesprek met de gemeente. Suzanne ter Harmsel meent: "Wij willen graag een bijdrage leveren aan de toekomst van De Kruisberg en het teruggeven aan Doetinchem. Het bestemmingsplan is geen probleem omdat het om tijdelijke invulling gaat en daarvoor geldt een ontheffing van tien jaar van het bestemmingsplan."
De eerste twee ondernemingen hebben zich al gevestigd en men hoopt dat er meer zullen volgen. De mogelijkheden zijn legio; (flex) werkplekken, vergaderen, kantoren, werkplaatsen, ateliers, exposities, horeca en sport- en spelactiviteiten.

Voor meer informatie kijk op: www.dekruisberggevangenis.nl.

Dit jaar geen Voorjaarsnota

DOETINCHEM - Tot nu toe was het gebruikelijk dat jaarlijks eind mei de tussenbalans van het gemeentelijke huishoudboekje, de zogenoemde Voorjaarsnota, werd gepresenteerd.

Door Bert Vinkenborg

Dit jaar is dat niet het geval. Wel is de balans van vorig jaar opgemaakt waaruit blijkt dat Doetinchem in 2017 1,9 miljoen Euro heeft overgehouden. Het gaat om de financiële verantwoording van het laatste jaar van het vorige college. Zowel in het vorige als in het huidige college is wethouder Henk Bulten verantwoordelijk voor de financiën. Wij vragen hem hoe de gemeente er financieel voorstaat.

Verbetering schuldenpositie
Bulten: "Dit keer is het een wat uitzonderlijk jaar met gemeenteraadsverkiezingen en een nieuwe coalitie. De vraag is daarom hoe reëel het is om nu met een cijfermatige voorjaarsnota te komen. Over een paar weken gaan we met de raad in gesprek gedurende een of twee sessies. Wij zetten dan onze visie neer op weg naar de begroting. Als we nu een Voorjaarsnota op tafel zouden leggen kunnen we daarin bijna niets van de coalitieagenda meenemen."
Bovendien horen we elk jaar pas eind mei hoeveel er geld uit Den Haag verwacht kan worden. De omvang daarvan staat tevoren niet vast. Deze zogenoemde Mei-circulaire is net binnen en de vertaling wordt nu door de medewerkers van de ambtelijke staf gedaan. Volgens de wethouder is dat, inclusief de jaarrekening, kolossaal veel werk. Eén zaak is in ieder geval al wel in orde. Voor het eerst in drie jaar is er een goedkeurende verklaring van de accountant ontvangen. Bulten noemt het een huzarenstukje waar hij trots op is.
De jaarrekening waarin teruggekeken wordt op het afgelopen financiële jaar is net klaar en onderweg naar de raad. Net als in voorgaande jaren komt daar een samenvatting bij waarin de financiën in een oogopslag te zien zijn en ook voor leken te begrijpen.
Op een aantal fronten is gescoord ten opzichte van voorgaande jaren. De schuldenpositie van de gemeente is duidelijk verbeterd en ook op andere aspecten is er sprake van verbetering. Zowel de schuldenlast als de risico's bewegen zich in de goede richting.
Over onvoorziene tegenvallers, zoals bijvoorbeeld de gevelreparatie van Amphion, wil de wethouder nog geen uitspraak doen behalve dat de gemeente grootaandeelhouder is. Het cultuurbedrijf behoort tot de portefeuille van wethouder Maureen Sluiter. Wel wil hij kwijt dat er in zijn algemeenheid voor risico's voorzieningen zijn.
De stevige afname van de netto schuldquote van 102 naar 84 procent in drie jaar tijd is volgens Bulten te danken aan het besluit in de vorige raadsperiode om geen leningen meer aan te gaan. Met de economische wind in de rug is ook bij de grondexploitatie een zeer duidelijke verbetering geboekt. Het meerjarenperspectief is positief. Bulten: "Het gaat harder dan ik verwacht had.'" De provincie is heel tevreden en heeft dat per brief laten weten.
Henk Bulten is nu met zijn tweede termijn van vier jaar begonnen en heeft in plaats van een 0,5 FTE een kwart erbij gekregen naar 0,75 FTE. Gemeten op een werkweek van 40 uur betekent dat 10 uur erbij. Bulten: "Ik ben een heel tevreden mens. Ik krijg nu meer tijd die ik kan besteden aan zaken die er toe doen. Daar ga ik de komende jaren mee aan de slag."

Bijzondere expositie beeldend kunstenaar Marike Farenhorst bij Het Web

DOETINCHEM - Een bijzondere expositie van beeldend kunstenaar Marike Farenhorst is te zien in Kunstcentrum Het Web van 8 juni tot en met 29 juli.

Marike Farenhorst heeft verschillende textielopleidingen gedaan waaronder mode op de kunstacademie en geeft les in textiele werkvormen op de Vrije school. Zij maakt combinaties 'met textiel' schildert portretten en naakten op een ondergrond van ander textiel. Portretten worden als het ware ingelijst in textiel, of een portret wordt opgebouwd uit draadjes. En de laatste jaren combineert zij ook keramiek en textiel, die spannende combinatie van hard en zacht, het zijn steeds twee werelden die samenkomen in haar werk.

Op zondag 29 juli wordt de expositie afgesloten met een feestelijke finissage met medewerking van Mieke Gorter (ontdekkingsreiziger) en fluitiste Jos Dingelhoff.

Galerie Kunstcentrum Het Web is te vinden aan De Veentjes 35 in Doetinchem en is geopend van vrijdag tot en met zondag van 13.30 tot 16.30 uur. Op koopzondagen open vanaf 12.00 uur.


Nieuwe vrijwilligers voor Sravana

DOETINCHEM - Sravana kijkt met voldoening terug op de onlangs gehouden inloopochtend in 't Brewinc. Deze ochtend was bedoeld om nieuwe vrijwilligers te interesseren voor het werken bij Sravana in de terminale thuiszorg. Stichting Sravana biedt ondersteuning aan mensen in hun laatste levensfase. Dit gebeurt in het hospice maar ook in de thuissituatie.

"We zijn blij dat we weer een aantal nieuwe medewerkers voor de thuissituatie hebben", aldus Ans Bolder, coördinator bij Sravana. "We ervaren dat veel mensen het liefst thuis willen sterven, te midden van hun dierbaren. Maar we zien ook dat de zorg voor de stervende te zwaar kan worden. In dat geval kan er een beroep worden gedaan op de vrijwilligers van Sravana. Hun aanwezigheid geeft de familie rust en de mogelijkheid om zich op een andere manier met hun stervende geliefde bezig te houden."

De introductiecursus voor de nieuwe vrijwilligers start in september. Er zijn nog plaatsen vrij. Voor informatie: 0314-368990.

Expositie Marike Farenhorst bij Het Web

DOETINCHEM - Een bijzondere expositie van beeldend kunstenaar Marike Farenhorst is te zien in Kunstcentrum Het Web van 8 juni tot en met 29 juli.

Marike Farenhorst heeft verschillende textielopleidingen gedaan waaronder mode op de kunstacademie en geeft les in textiele werkvormen op de Vrije school. Zij maakt combinaties 'met textiel' schildert portretten en naakten op een ondergrond van ander textiel. Portretten worden als het ware ingelijst in textiel, of een portret wordt opgebouwd uit draadjes. En de laatste jaren combineert zij ook keramiek en textiel, die spannende combinatie van hard en zacht, het zijn steeds twee werelden die samenkomen in haar werk.

Op zondag 29 juli wordt de expositie afgesloten met een feestelijke finissage met medewerking van Mieke Gorter (ontdekkingsreiziger) en fluitiste Jos Dingelhoff.

Galerie Kunstcentrum Het Web is te vinden aan De Veentjes 35 in Doetinchem en is geopend van vrijdag tot en met zondag van 13.30 tot 16.30 uur. Op koopzondagen open vanaf 12.00 uur.

Promotiecampagne draait op volle toeren

Chris Derksen met Doetinchemmer Robby Welling, café-exploitant en lid van het brandteam namens de horeca, onder een banner met het beeldmerk van LKKR. Foto: Eric Klop

Iedereen mag weten dat Doetinchem LKKR is

DOETINCHEM – Wat is het DNA van de stad en hoe kun je dat profileren? Doetinchem is gastvrij, met een groen decor. Dat boeren, burgers en buitenlui het maar weten! De slogan LKKR, spreek uit 'lekker', helpt een handje mee om duidelijk te maken dat het in de binnenstad goed toeven is. Een breed scala aan ondernemers en bewoners hebben met ondersteuning van de gemeente en vastgoedeigenaren de handen ineen geslagen om de positieve kreet handen en voeten te geven.

Door Eric Klop

Chris Derksen is al veertig jaar ondernemer te Doetinchem. Op dezelfde stek, met zijn Heezen Corner aan de Heezenstraat. Toen een paar jaar geleden gewag werd gemaakt van een aanvalsplan om de stad beter te vermarkten, was het OVD-lid er als de kippen bij daaraan een bijdrage te leveren. Nu maakt hij deel uit van het zogenoemde brandteam dat alles op alles zet om de binnenstad te helpen promoten. "Want die is het waard", zegt de ondernemer. "Een stad vol handel, horeca en vertier waar mensen samenkomen. In winkels en op de weekmarkt, tijdens het stappen, voor het brede culturele aanbod en de vele evenementen die er plaatsvinden, zoals het Stadsfeest, de Parkparade en het festival Buitengewoon. Dit onderscheidende en complete aanbod willen we optimaal positioneren. Vatten we samen met het woord 'Lekker', maar dan zonder klinkers. LKKR is eenvoudig, herkenbaar, kort, krachtig, hip en creëert bovenal een gevoel. De boodschap begint meer en meer te leven. LKKR wordt gedragen. Horeca, detailhandel en cultuur conformeren zich ermee. Men ziet het belang van de stadspromotie die nóg meer mensen, ook van buiten Doetinchem, naar onze binnenstad moet trekken. Dat is ook goed voor de lokale economie. Want bezoekers brengen geld in het laatje."
Een 'lekkere' stad is gastvrij. Zo ver is het echter nog niet helemaal, beaamt Derksen. "Er zijn ideeën om dit verder te verbeteren. Zo neemt het brandteam met de gemeente het vergunningenbeleid onder de loep. Leuker kunnen we het niet altijd maken, wel makkelijker. Veiligheid is eveneens een dingetje. En noem de gemeentelijke handhavers voortaan gastheren en -vrouwen. Die passen bij een gastvrije binnenstad. De stad is van de mensen. Zij moeten zich er welkom voelen. In een veranderende wereld. Tweeverdieners en internet zijn van invloed op het consumentengedrag. Speel daar op in! Meer horeca, waarmee Doetinchem trouwens zeer op de goede weg. Koppel die aan de retail of speciale evenementen. Een totaalbeleving, waarmee bezoekers evenmin om onze binnenstad heen kunnen."
LKKR heeft een beeldmerk dat op banners inmiddels her en der in de binnenstad is te bewonderen. Vier hoofdletters, omkaderd In de abstracte vorm van een ei, zoals het stadscentrum al sinds jaar en dag door het leven gaat. Rechts onderin een opening, die indachtig de altijd openstaande stadspoort symbool staat voor een allerlekkerst welkom. Met een pointer, niet alleen doelend op de uitnodiging dat je hier moet zijn, maar met een beetje fantasie ook verwijzend naar www.lkkrdoetinchem.nl. Hierop is met een enkele klik te vinden wat Doetinchem allemaal aan lekkers te bieden heeft. "Alles wat er in en om het centrum gebeurt", vat Chris Derksen samen. "Het totaalplaatje waarmee Doetinchem z'n unieke, eigen karakter naar buiten brengt. En een bezoek meer dan verdient!"

KADERSTUKJE:
Landelijke nominatie
De promotieboodschap LKKR slaat aan. Ook bij experts. De campagne werd onlangs genomineerd voor de Nationale Citymarketing Trofee 2018 in de categorie 'gemeenten tot 100.000 inwoners'. De andere kanshebbers waren Woerden, Lelystad en Zandvoort. Zandvoort ging met de trofee aan de haal, maar de jury oordeelde zeer positief over LKKR, de nieuwe organisatie die in Doetinchem nog maar sinds kort aan de weg timmert. De jury ziet vele mogelijkheden voor het uitbouwen van het marketingconcept in de komende jaren.
De gemeenten werden aangedragen door een groep van deskundigen op het gebied van citymarketing. De vier genomineerden blinken volgens de jury alle vier uit op het gebied van onder meer draagvlak onder partners, uitgevoerde activiteiten en niet te vergeten de benadering van de doelgroep. De uitreiking van de prijs vond maandag 4 juni plaats tijdens de elfde editie van het Nationaal congres Citymarketing in Leeuwarden.

Speciale Fluitdag voor alle dwarsfluiters

DOETINCHEM - Muziekschool Oost-Gelderland houdt samen met het NFG (Nederlands Fluitgenootschap) en Neflac (Nederlandse Fluit Academie), op zaterdag 23 juni van 10.00 tot circa 15.30 uur een Fluitdag in haar vestiging aan de Bizetlaan 1 in Doetinchem.

Op deze dag worden een aantal workshops gegeven waaronder Beatboxen op de fluit onder leiding van Tim Baumheier, Argentijnse tango's spelen onder leiding van Jacqueline van der Zwan, Melodia van Piazolla onder leiding van Herman Waanders en een klank-workshop onder leiding van, oud-muziekschoolleerling, Linda Speulman. Aan het eind van de dag laten alle deelnemers horen wat ze die dag allemaal gedaan hebben.
De Fluitdag is toegankelijk voor alle dwarsfluiters, jong en oud, ongeacht niveau. Men kan zich inschrijven voor één of méér workshops. Voor leerlingen van Muziekschool Oost-Gelderland is deelname gratis. Voor alle overige deelnemers gelden de volgende prijzen, bij deelname aan een workshop voor 4 euro, bij deelname aan 2 workshops 5 euro en bij deelname aan drie workshops 7 euro. Aanmelden kan bij Muziekschool Oost-Gelderland via info@muziekschoolog.nl. Meer info www.muziekschooloostgelderland.nl.

Bijeenkomst over cognitie bij MS

DOETINCHEM - Op zaterdag 23 juni vindt er in het Slingeland Ziekenhuis een bijeenkomst plaats over cognitie (denkvermogen) bij MS. Deze bijeenkomst maakt onderdeel uit van 'Cognitie-on-Tour': een reeks voorlichtingsbijeenkomsten door Nederland, georganiseerd door VUmc MS Centrum Amsterdam en MS Vereniging Nederland. De bijeenkomst vindt plaats in het Auditorium van het Slingeland Ziekenhuis, van 10.30 tot 12.15 uur. De zaal is open vanaf 10.00 uur en de entree is gratis. Aanmelden is verplicht en kan tot en met donderdag 21 juni via www.slingeland.nl/evenementen. Telefonisch aanmelden kan via 0314-32 96 37. Dr. Brigit de Jong (neuroloog van het VUmc MS Centrum Amsterdam) en Dr. Pieter Vos (neuroloog van het Slingeland Ziekenhuis) zijn de sprekers.

Doetinchem heeft zijn brandweer terug

Carlo Aalbers voor de brandweerkazerne in Doetinchem. Foto: Bert Vinkenborg

DOETINCHEM - Het is moeilijk om eraan voorbij te kijken. Het gebouw heeft in 2014 in het kader van de Architectuur Prijs Achterhoek zowel de vakjuryprijs als de publieksprijs gewonnen, maar de inhoud is alleen herkenbaar als men de rode brandweerauto's in de garages ziet.

Door Bert Vinkenborg

Met witte chocoladeletters en een symbool prijkt het sinds vrijdag 1 juni aan de gevel van de brandweerkazerne aan de Stokhorstweg: BRANDWEER, voorafgegaan door het brandweer-logo. Misschien niet zo heel belangrijk voor de brandweeroperaties maar wel voor de identiteit en herkenbaarheid van de Doetinchemse brandweer. Postcommandant Carlo Aalders is sinds 2017 aan dit korps verbonden en kan vertellen wat er speelt bij deze vrijwillige brandweer.
De brandweer is volop in beweging. Er vindt sinds enige jaren een professionalisering plaats, maar aan de andere kant moet men het nog steeds hebben van vrijwilligers. Die vrijwilligers moeten niet alleen willen, maar ook nog fysiek en mentaal geschikt zijn voor hun taak. Op de vraag of het lukt vrijwilligers te werven reageert Aalders met een genuanceerd antwoord: "De maatschappij verandert en daarmee de mogelijkheid aan vrijwilligers te komen, Niet alleen wij hebben daar mee te maken, maar ook veel andere organisaties en verenigingen die het van vrijwilligers moeten hebben." De gemiddelde diensttijd van een vrijwilliger bij het korps ligt nu rond de vijftien jaar. De leeftijdsopbouw in de Regio is zodanig dat over een jaar of vijf een groot aantal van de huidige vrijwilligers op grond van hun leeftijd zal uitstromen. De vraag is of het zal lukken om daarvoor tijdig gekwalificeerde mensen terug te krijgen. De werving loopt op volle toeren maar de resultaten zijn nog bescheiden.
Een andere complicatie is dat alle vrijwilligers naast hun functie bij de brandweer vaak nog een beroep hebben dat te combineren moet zijn met hun taak als brandweerman of -vrouw. Vroeger waren vaak kleine middenstanders bij de brandweer die de vrijheid hadden om bij alarm hun zaak te verlaten en zich per fiets of auto naar de kazerne te spoeden. Die tijd is voorbij.
Aalders is ervan overtuigd dat in de komende jaren nog veel gaat en moet veranderen. Voor problemen zullen praktische en werkbare oplossingen gevonden moeten worden. De instroming van nieuwe vrijwillige brandweerlieden, zowel mannen als vrouwen, zal nog verder gestimuleerd moeten worden. De vraag of een beroepsbrandweer een mogelijk alternatief is, beantwoordt Aalders met stelligheid: "We kunnen niet zonder een vrijwillige brandweer."

Column

Burgemeester, Doetinchem heeft de ambitie dé evenementenstad van de Achterhoek te zijn. Dat trekt hopelijk veel bezoekers en benadrukt de rol als centrumgemeente. Door al die evenementen is er vooral in de weekenden een bruisend dag- en nachtleven. Dat kan gevolgen hebben voor de openbare orde en veiligheid. Wat doet u eraan om de zaak in de hand te houden?
"Een aantal wat grotere evenementen in Nederland is in het verleden niet goed gegaan. De wet- en regelgeving is daarom toegespitst. In Doetinchem overleggen wij aan de voorkant met de organisatie van evenementen om te checken of alles goed is afgestemd, ook met andere evenementen als er meerdere gelijktijdig plaatsvinden. Verder hebben we nog de zogenoemde horecagroep van de politie waarmee overleg gepleegd wordt. De portiers van uitgangsgelegenheden moeten allemaal voor hun taak berekend zijn. Op iedereen met een horecavergunning wordt gelet. Er wordt steeds meer georganiseerd en dat vergt steeds meer van ons. Bijzondere evenementen vragen extra aandacht."

Hoe verloopt het aantal geregistreerde incidenten door de jaren tot nu toe? Worden het er meer of minder en wat is de aard van de incidenten?
"Er zijn in Doetinchem relatief weinig incidenten en daar zijn we blij mee. Er is wel sprake van dronkenschap en soms drugsgebruik. Incidenteel zijn er geweldsincidenten. Die hingen meestal samen met één bepaalde groep jongeren en die zijn vorige week van hun bed gelicht. Ten opzichte van omliggende plaatsen, zoals bijvoorbeeld de Korenmarkt in Arnhem, onderscheiden we ons in gunstige zin en trekken daardoor publiek. Het is hier veilig en dat moeten we zo houden. We willen niet teveel regels, maar waar je die hebt moet je die streng handhaven. Daarnaast doen we veel aan bewustwording en preventie."

Hoe flexibel is het aantal politiemensen en handhavers? Als het gaat over 'crowd control' en beveiliging in samenhang met evenementen is daar duidelijk beleid voor?
"Wij werken met drie risicocategorieën van licht tot zwaar. Voor elke categorie hebben we een bepaald beveiligingsmodel. Voor de zwaarste werken we bijvoorbeeld met een commandopost en camerabewaking. Er wordt natuurlijk politie ingezet, maar ook wat lichtere beveiliging. Dat is dan geen politie, die mensen zijn ook niet bewapend, maar zetten wel hun natuurlijk gezag in. De komende tijd krijgen we er thuiswedstrijden van De Graafschap tegen eredivisieclubs bij waar we speciaal alert op zijn, maar we moeten natuurlijk wel gastvrij blijven met zo min mogelijk beperkingen."

Sommige evenementen zoals dance-feesten staan bekend voor het drugsgebruik dat ermee gepaard gaat. Is dat in Doetinchem ook het geval?
"Bij dergelijke evenementen moet je goed kijken waar je dat doet. Je moet met alle functies van de stad rekening houden. Het gaat om de goede mix, maar we sluiten dance niet uit. De binnenstadondernemers praten mee. Soms doet de gemeente iets, maar niet altijd."

Welke delen van de Doetinchemse economie profiteren het meest van evenementen in de stad?
"Ik denk dat de hele stad en de hele economie er baat bij heeft. Het gaat ook om de beeldvorming. De uitstraling is belangrijk; er is Doetinchem altijd wel wat te doen. Het gaat om gevarieerde levendigheid. Dat gebeurt allemaal met relatief weinig politie-inzet."

Muzikaal vuurwerk in nieuw seizoen Het Nieuwe Dijkhuis

Over the Rhine brengt prachtige melodieën en dito teksten, volgens programmeur Gerco Mons, één van de hoogtepunten komend seizoen. Foto: PR


DOETINCHEM - Het derde seizoen van inspiratiecentrum Het Nieuwe Dijkhuis in Doetinchem wordt internationaler dan ooit. Met Afrikaanse ritmes, gypsy gitaren, flamenco, singer-songwriters uit Amerika, Ierland en Nederland, beatboxers en klassieke muziek.

Het is Het Nieuwe Dijkhuis gelukt om weer prachtige muziek naar Doetinchem te halen: Tangarine, VanWijck, de gebroeders Stochelo & Mozes Rosenberg, het orkest Ars Musica, Over the Rhine, Kieran Goss en nog veel meer. "Muziek om de vingers bij af te likken", verzekert programmeur Gerco Mons van Het Nieuwe Dijkhuis.
Zoals elk jaar zorgt het inspiratiecentrum voor een spetterende opening van het seizoen. Dit keer wordt op zaterdag 29 september begonnen met een stomende mix van Afrikaanse ritmes en gypsy-gitaren. Manouche Nouveau oftewel African Gypsy swingt, grooved, spettert en kent een bijzondere ritmiek. Een samenspel van drie gitaristen; gypsy jazz giant Paulus Schäfer, moderne jazzvirtuoos Jan Kuiper en groovemaster op de gitaarbas Digmon Roovers. De ritmesectie wordt gevormd door drie verbazingwekkende Afrikaanse percussionisten: Mousse Pathe MBaye en Pape Seck uit Senegal, en uit Mali Dramane Diarra die de mysterieuze klanken van de Afrikaanse harp creëert: De Kora. Muziek vol passie en soul.
"We hebben geprobeerd te zorgen voor een veelzijdig, maar kwalitatief hoogstaand programma", vertelt een enthousiaste programmeur Gerco Mons van het Nieuwe Dijkhuis. ,,We hebben echter niet alleen naar kwaliteit gekeken. Voor ons is de inhoud misschien wel net zo belangrijk. Wat voor verhaal heeft de artiest te vertellen met zijn of haar muziek? We zoeken naar een boodschap van verbinding, van acceptatie, van liefde."
Dat die boodschap belangrijk is, blijkt ook uit het sociale programma van Het Nieuwe Dijkhuis. Per voorstelling worden 20 tot 30 tickets gratis weggegeven aan bijzondere doelgroepen. Van bezoekers van de kledingbank tot vrijwilligers van het ziekenhuis; van mantelzorgers tot veteranen. Mons: "Dat doen we inderdaad heel bewust. We bieden een avondje uit aan mensen met een veel te krappe beurs en aan mensen die zich op een bijzondere wijze inzetten voor de Achterhoekse samenleving. Als een welgemeend dank-je-wel."
Bijzonder dit jaar is ook de Beat Box Battle op 5 januari, mede georganiseerd door de misschien wel beste beatboxer van Europa, Bart Voogt uit Doetinchem. Uit het hele land komen die dag beatboxers naar het Nieuwe Dijkhuis om met elkaar de strijd aan te binden. Voor deze gelegenheid wordt een deel van de banken uit de grote zaal gehaald om een arena te creëren. "Dat wordt echt tof", verzekert Mons. ,"Wat die gasten uit hun monden kunnen toveren, is ronduit bizar. Geweldige sounds en beats."
Waar kijkt de programmeur zelf het meeste naar uit? "Dat vind ik een hele lastige vraag. We vinden het met z'n allen elke keer weer een bijzonder avontuur om onze gasten een toffe avond te bezorgen. Als ik onze gastheer Paul Gerritsen bezig zie. Met hoeveel passie hij bezig is met het bedienen, nee verzorgen van de gasten. Daar geniet ik misschien nog wel het meeste van. Maar goed, als ik per se één artiest moet noemen, dan is dat Over the Rhine. Prachtige melodieën en teksten. Ik heb ze 25 jaar geleden voor het eerst gezien op een festival en sindsdien ben ik groot fan. Dat het gelukt is Over the Rhine naar Doetinchem te halen, daar word ik wel een beetje stil van."
Het Nieuwe Dijkhuis is gevestigd aan de Burg. Van Nispenstraat 21. Kaarten zijn te koop via de website: www.hetnieuwedijkhuis.nl. Daar is ook meer informatie verkrijgbaar over de organisatie en het bijzondere gebouw.

Het programma voor het seizoen 2018 – 2019 ziet er als volgt uit: 29 september, African Gypsy; 19 oktober, Pieta Brown; 3 november, Flamenco door Rubia Moreno; 10 november, Over the Rhine; 17 november, Stephan Fearing met lokaal talent Marise den Bakker; 12 december, hoogtepunten van the Messiah door Ars Musica; 5 januari, Beat Box Battles; 26 januari, Kieran Goss & Annie Kinshella; 2 februari, Tangarine; 9 februari, Stochello en Moses Rosenberg; 16 februari, Tim Zingt; 9 maart, G-Roots black gospel; 16 maart, VanWijck; 13 april, Pharis & Jason Romero.

Expositie Twentekanaal op waterschapskantoor

DOETINCHEM - De tentoonstelling over het verleden, heden en toekomst van het Twentekanaal is vanaf nu tot en met half augustus 2018 te bezichtigen in de hal van het waterschapskantoor te Doetinchem. Al meer dan 80 jaren is deze rivier een essentiële verbinding in Nederland en naar de rest van Europa. De tentoonstelling is gratis te bezichtigen op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur.

De panelen van deze mobiele tentoonstelling geven informatie over vroeger en nu met veel foto- en beeldmateriaal over deze waterweg, de economische betekenis, de aanpak van projecten en locaties, transport en waterhuishouding, de geschiedenis, laden, lossen en over de haven en de sluizen. Deze tentoonstelling is gemaakt ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van het Twentekanaal in 2016.

Vele beken en rivieren, ook in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel, staan in verbinding met het Twentekanaal. Zo is het waterschap intensief betrokken bij de aanleg van de nieuwe waterkerende dijk bij het sluiscomplex Eefde. Deze dijk moet verplaatst worden voor de uitbreiding van het sluiscomplex cq verbreding van het Twentekanaal.

Het kantoor van Waterschap Rijn en IJssel ligt aan de Liemersweg 2 in Doetinchem, met de ingang om de hoek aan de Energieweg. Momenteel wordt er gewerkt aan de Energieweg. Het kantoor is gewoon bereikbaar; volg de borden ter plaatse of kijk op de website www.wrij.nl/contact voor meer informatie.

Rijbewijskeuringen

DOETINCHEM - Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor 2 juli en 20 augustus een spreekuur in Wijkgebouw het Noorderlicht, Bezelhorstweg 117.

Tevens is op 26 juni en 31 juli terecht op het spreekuur in het Dagcentrum Regenboog Bilderdijkstraat 4. Voor senioren kost de keuring 35 euro en voor chauffeurs tot 75 jaar met rijbewijs C/D/E is het 55 euro.
Voor meer informatie en een afspraak belt men tijdens kantooruren naar het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen: tel. 088-23 23 300. Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl.
Geadviseerd wordt om ten minste vier maanden voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring. Veel gemeenten verstrekken geen keuringsformulieren (Gezondheidsverklaring) meer en verwijzen naar het CBR.
De Gezondheidsverklaring is echter ook verkrijgbaar bij Regelzorg en kost 41 euro.

Vijfhonderd kinderen op Zandbultfestival

Spelen in het zand op de Zandbult. Foto: AchterhoekFoto/Harry Jansen

DOETINCHEM - Zondagmiddag hebben meer dan vijfhonderd kinderen op de Zandbult aan de Loolaan het tweede Zandbultfestival bezocht. Dat is twee keer zoveel als de eerste editie vorig jaar.

Ruim zeventig vrijwilligers en deelnemers hebben gezorgd voor een zeer geslaagd festival waar natuur, creativiteit, spel en cultuur een belangrijke rol speelden. Daar zorgen met uiteenlopende activiteiten onder meer studenten van het Graafschap College voor. Dat deden ze op diverse locaties in het zand en in het bos. De middag die begon met een optreden van danseressen van INdans werd afgesloten met djembés.

Zwarte Cross Talententuin in Achterhoek Nieuws

ACHTERHOEK - Farhaan (14) en Ibrahim (17) Abdi Ali uit Groenlo werken iedere dag keihard om persoonlijke records te breken op de atletiekbaan. Herman IJzerman traint de Somalische broers die een ongelooflijke ambitie hebben om zo snel mogelijk de top te bereiken. De jongens zijn opgenomen in de Zwarte Cross Talententuin waar in totaal zeven veelbelovende jonge topsporters uit het oosten van het land een podium krijgen. Alle sporters houden persoonlijke blogs bij die onder meer op de site van de Zwarte Cross te vinden zijn. Eens per maand verschijnt één van die blogs ook in de verschillende uitgaven van Achterhoek Nieuws. Hoe is het voor Farhaan en Ibrahim om onderdeel uit te maken van de Talententuin?

Door Meike Wesselink

Hoewel ze meestal in Zutphen trainen, kennen de jongens het terrein van de Zwarte Cross op hun duimpje. Het is er namelijk niet alleen heel geschikt om te crossen, je kunt er ook uitermate goed hardlopen en met de benenwagen door het zand ploegen. "Vorig jaar mocht ik opeens het terrein niet meer op toen ik wilde trainen. Waren ze bezig het festival op te bouwen", zegt Farhaan lachend. Zelf hebben de jongens wel zin in de Zwarte Cross. Ronnie Flex zien, dat lijkt ze wel wat.

Gastgezin
Herman IJzerman traint de jongens, maar is ook hun steun en toeverlaat. Gauw brengt Herman ze na de training naar het station voor aansluiting op de trein naar Groenlo. "Het is niet te doen. Die jongens trainen zich in het snot en moeten dan 's avonds laat nog terug naar Groenlo. Eten, slapen en de volgende ochtend weer vroeg in de bus naar school. We zijn op zoek naar een gastgezin voor de jongens van maandagavond tot en met vrijdagochtend, dat is namelijk veel praktischer, gezien de trainingen in Zutphen. Niet alleen de training, de rust en structuur daarnaast zijn minstens zo belangrijk. Een gastgezin voor de jongens samen zou natuurlijk ideaal zijn, maar twee verschillende gastgezinnen is net zo fijn", laat de topsportcoach weten. "Dus als iemand een idee heeft, dan horen we dat heel graag."
Herman IJzerman nam het initiatief voor het Top Team Hanzesport, een individueel coachings- en begeleidingstraject voor topsporters die - net als de Abdi Ali-broers - beschikken over de perfecte balans tussen motivatie, discipline en talent. Herman coacht en krijgt daarbij steun van Doetse Huizinga en ex-atleet Bob Winter. Het is een 'way of life', zoals Herman het noemt; álles maar dan ook álles wordt in het werk gesteld om aan de top te komen. De jongens hebben dit voorjaar de Nederlandse nationaliteit gekregen en hebben de eerste wedstrijden al gelopen onder de Nederlandse vlag. Voorzichtig kijken ze al uit naar hun eerste EK.

Talententuin
Om de week schrijven de broers in hun blog over avonturen die ze meemaken tijdens hun sportcarrière. Zo kun je deze week lezen hoe Ibrahim de inschrijving voor het NK miste en over de 4.08 minuten waar Farhaan onder móet blijven tijdens zijn eerste wedstrijd op de 1500 meter.
Carmen Bijsterveld, coördinator online media van de Feestfabriek: "De Talententuin is in augustus 2017 in het leven geroepen en bedoeld om jonge topsporters promotioneel een stukje verder te helpen. De talenten krijgen workshops over mediagebruik, leren het toe te passen en krijgen tips van mensen uit de topsport zoals Stefan Groothuis en Erik Hagelstein. Motorcrosser Davy Pootjes zat vorig jaar al in de Talententuin, maar die heeft zich zo succesvol neer weten te zetten, dat hij dit jaar plaats heeft gemaakt voor Ibrahim en Farhaan."
Farhaan en Ibrahim voelen zich vereerd, maar moeten met hun bescheiden karakter nog een beetje wennen aan zoveel aandacht. Met tante Rikie hebben de jongens nog geen kennis gemaakt, maar dat gaat binnenkort ongetwijfeld gebeuren.

Rimpelingen in de open lucht 'op' Sinderen

Het Sinderense toneelgezelschap 't Buurtschap zet de lustrumviering luister bij met een openluchtspel. Foto: PR

SINDEREN - Dit jaar bestaat het Sinderens toneelgezelschap 't Buurtschap vijfendertig jaar. En 't Buurtschap zou 't Buurtschap niet zijn als hier niet op bijzondere wijze aandacht aan wordt besteed. Het jubileum wordt gevierd met het openluchtspel 'Rimpelingen' dat speciaal voor dit toneelgezelschap is geschreven door Jan Freriks. De openluchtvoorstellingen vinden op 28 en 30 juni en 6 en 7 juli plaats in het Michelts bos op Sinderen.

Door Walter Hobelman

Het is de eerste keer dat 't Buurtschap een stuk speelt dat geschreven is voor het toneelgezelschap zelf. "Het is inmiddels traditie dat wij om de vijf jaar een openluchtspel opvoeren. In de aanloop naar dit jaar ontstond het idee om aan Jan Freriks te vragen voor ons een stuk te schrijven", vertelt Udo Klompenhouwer, die in 'Rimpelingen' één van de rollen voor zijn rekening neemt. Zijn collega-speelster Emma Aalbers ziet een voordeel in het spelen van een stuk dat nog nooit is opgevoerd. "Je kan daardoor het personage dat je speelt helemaal zelf inkleuren en vormen. Dat vraagt wat meer van de spelers, maar is voor onze toneelgroep weer een stap vooruit. We hebben erg veel tijd gestoken in de rolverdieping."
Schrijver Jan Freriks, die het stuk tevens regisseert, is het met Emma eens. "Die rolverdieping is belangrijk. Hoe denkt je personage? Hoe reageert hij of zij? Dat zijn vragen waar je als speler over na moet denken en we zijn daar erg druk mee geweest. Elkaar vanuit de rol die je speelt bevragen op de diepere laag van je rol, geeft een beter beeld van het personage." Dat Freriks het stuk regisseert was geen vooropgezet plan. "In 2017 overleed onverwacht onze regisseur Geert Vreeman. Jan was toen al bezig met het schrijven van 'Rimpelingen' en zag het wel zitten om dit stuk zelf te regisseren", legt Klompenhouwer uit.
Rimpelingen neemt de toeschouwers mee terug naar de tijd net na de Tweede Wereldoorlog. "Men maakt kennis met een plattelandsdorp uit de eigen Achterhoekse streek. De nieuwtjes van alledag worden besproken in de dorpskroeg en daar is ook ruimte voor meer beladen onderwerpen. Het leven was door de oorlog voor velen op de kop gezet. Er komen onfrisse zaken boven water, die om een standpunt roepen en waar niemand zich aan kan onttrekken en anderzijds worden ontluikende liefdes opeens aan het wankelen gebracht", vertelt de regisseur. "De tijd is onzeker. Ouders zien hun kinderen opgroeien en houden hun hart vast. Kinderen maken zich los van hun ouders, maar hebben ze toch nog nodig. Mensen lijken een prachtige toekomst tegemoet te gaan maar ontkomen er niet aan dat hun verleden hen blijft achtervolgen. Kortom, Rimpelingen is soms bitterzoet, soms bittere ernst en zorgt vaak ook voor een ontroerende lach."
Het stuk bestaat uit verschillende verhaallijnen die door elkaar heen lopen. "Dat levert kortere scenes op waarin je weinig tijd hebt om weer in je rol te komen. Je komt op, speelt en bent weer weg. De uitdaging is om de verschillende scenes goed en naadloos met elkaar te verbinden. Dat vraagt veel van ons als spelers en regisseur en we merken dat dit steeds beter gaat", aldus Freriks.
Het toneelgezelschap is nu al regelmatig aan het repeteren op de sfeervolle locatie en speelster Hanny Scholten kijkt uit naar de komende voorstellingen. "De sfeer in een openluchtspel is anders dan binnen. En de manier van spelen is ook anders. Door het bredere speelvlak moet je heel anders timen en daar moeten we echt aan wennen."
"Wat Rimpelingen ook bijzonder maakt is het feit dat er in september een vervolgstuk wordt gespeeld door theatergroep Spot uit Doetinchem", vertelt Freriks. "In het stuk 'Dorp' is de tijd verschoven naar de huidige tijd en heeft het dorp te maken met krimp en de wens om dat te veranderen in 'bloei'. Voorwaarde voor succes is verbondenheid tussen jong en oud, nieuwkomers en van dorpsbewoners sinds generaties. Niet iedereen wil meteen zijn eigen standpunt loslaten. En er zijn oude verhalen en gebeurtenissen die blijvend een rol spelen. Want een dorp blijft een dorp en daar wordt gekletst."
Het openluchtspel 'Rimpelingen' is te zien op 28 juni, 30 juni, 6 en 7 juli in het Michelts bos in Sinderen. Kaarten voor volwassenen kosten 15 euro en voor kinderen 7,50 euro. Reserveren kan via www.tbuurtschap.nl en tel. 0315-617282.

Column

14 juni

Doetinchem

Repair Café Doetinchem

Stadskamer

Doetinchem

Autisme en Mantelzorg, 'Naasten in beeld'

't Brewinc

Doetinchem

RAS-Café; Activiteit Zomer Pubquiz en Gezelschapsspellen

Gruitpoort

17 juni

Doetinchem

Kampioensclubmatch Club du Griffon Vendéen des Pays Bas

Kasteel De Kelder

Doetinchem

Tuinconcert jubilerend Symfonisch Blaasorkest, voor en door alle leeftijden

Herberg Het Onland

Wehl

Expositie Nijman en van Veen

Orso d'Oro

19 juni

Doetinchem

Workshop 'Mindmappen' voor tieners/jongeren en volwassenen

basisschool 't Prisma

24 juni

Wehl

Expositie Nijman en van Veen

Orso d'Oro

Doetinchem

Ad Vanderveen samen met Kersten de Ligny

Wijngaard Duetinghem 838

Kinderen gezocht voor nieuwe workshop Join The Band

GAANDEREN - Na de zomervakantie gaat een nieuwe reeks van de muziekworkshop Join The Band! van start. Hierin leren deelnemers om muziek te maken in een band, ook al hebben ze nog geen of weinig ervaring.

Join The Band! is voor kinderen en volwassenen. Voor deze reeks zoekt de organisatie nog kinderen tussen de 9 en 12 jaar. De workshop bestaat uit
vijf bijeenkomsten in Gaanderen en een afsluitend optreden voor familie en vrienden.
Voor meer informatie en aanmelden: www.workshopjointheband.nl.

Kinderen gezocht voor nieuwe workshop Join The Band

GAANDEREN - Na de zomervakantie gaat een nieuwe reeks van de muziekworkshop Join The Band! van start. Hierin leren deelnemers om muziek te maken in een band, ook al hebben ze nog geen of weinig ervaring. Join The Band! is voor kinderen en volwassenen. Voor deze reeks zoekt de organisatie nog kinderen tussen de 9 en 12 jaar. De workshop bestaat uit vijf bijeenkomsten in Gaanderen en een afsluitend optreden voor familie en vrienden. Voor meer informatie en aanmelden: www.workshopjointheband.nl.

Vrijwilligerscentrale dag dicht vanwege studiedag

DOETINCHEM - De Vrijwilligerscentrale (VWC) Doetinchem is op vrijdag 15 juni in verband met een studiedag gesloten. De VWC bemiddelt tussen organisaties en vrijwilligers en zoekt voor diverse vacatures naar passende vrijwilligers. Hieronder volgt een selectie uit het vacatureaanbod.

Zelf aan de slag voor de allerarmsten? Voor de Dorcas winkel in Doetinchem zoekt men enthousiaste vrijwilligers die zich een paar uur, of meerdere dagdelen per week zouden willen inzetten. In de mooi en modern ingerichte winkel is het heel gezellig werken en is er een grote variatie aan werkzaamheden. De werktijden zijn in overleg en flexibel in te delen tijdens de openingstijden van de winkel: woensdag van 10.00 tot 16.00 uur, vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur.

Alexander traint wekelijks op donderdagavond bij sportvereniging Spindo op locatie, het zwembad 'de Rozengaarde' in Doetinchem. Elver zoekt voor hem een spontane chauffeur/ondersteuner die hem ophaalt vanaf zijn woning in Nieuw-Wehl en naar Doetinchem het zwembad brengt en naderhand weer naar huis terug brengt. Alexander heeft een beetje aansturing nodig bij het omkleden bij het zwembad. De vrijwilliger beschikt over een geldig rijbewijs en een eigen auto; De ondersteuner wordt goed ingewerkt en begeleid. En ontvangt een reiskostenvergoeding.

Dierencentrum Achterhoek zoekt medewerkers voor de dagelijkse dierverzorging. De taak die hierbij hoort, is het onder meer (hygiënisch) schoonmaken van de dierenverblijven en zorg dragen voor een verzorgde en uitnodigende sfeer van de dierverblijven voor bezoeker en dier. Tijdens en na de uitvoering van de schoonmaakwerkzaamheden is er volop gelegenheid voor het geven van persoonlijke aandacht aan de dieren. De inzet behelst wekelijks minimaal een dagdeel, van 8.30 tot 12.30 uur.

Wie belangstelling heeft voor één van deze vacatures. Neem dan rechtstreeks contact op met de organisatie of kijk voor meer informatie op de website. Ook kan men terecht op het inloopspreekuur, op dinsdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur aan de Terborgseweg 21 in Doetinchem.

13 / 26

Geert Althoff. Foto: Ulftse Boys

In deze rubriek maak je kennis met het lokale amateurvoetbal. Via elf thema's ontdek je wie de spelbepalers in onze streek nou echt zijn.

Door Roel Tomassen

Naam: Geert Althoff

Woonplaats: Arnhem

Geboortedatum: 5 april 1991

1. Club en functie Vanaf 2013 speel ik als rechtsback in het eerste van Ulftse Boys. Ik heb niet altijd bij de 'Boys' gespeeld. Eerder voetbalde ik in de A-jeugd en het tweede van Silvolde. In de jeugd speelde ik lange tijd bij SDOUC.

2. Gezin Ik ben de jongste uit een gezin met drie kinderen. Een jaar of vier geleden ging ik met mijn vriendin Pien samenwonen in Arnhem. We hebben sinds maart een huis gekocht in die stad.

3. Beroep Trajectcoördinator bij Humanitas DMH in Arnhem en de Achterhoek. Wij begeleiden en behandelen mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen. Ik houd mij bezig met forensische cliënten, dus met een criminele achtergrond, die vanuit de reclassering worden doorverwezen. Samen met een gedragsdeskundige en trajectbegeleider zorg ik voor goede zorg voor hen. Dat is heel leuk en mooi om te doen. Zo soms werk ik ook nog op de locatie Groot Emaus van 's Heeren Loo als pedagogisch medewerker in de besloten jeugdzorg.

4. Muziek Ik luister graag naar Nederlandstalige hiphop en rap. Artiesten als Fresku en Rico & Sticks vind ik goed. Stilaan sluipt het bezoeken van festivals er bij mij in. Vorig jaar bezocht ik Solar, dit jaar ga ik voor het eerst naar Lowlands. Ik word steeds meer een festivalganger.

5. Hoogte- en dieptepunt Op persoonlijk vlak heb ik een heftige tijd gehad, nadat mijn vriendin gediagnosticeerd werd met een ernstige ziekte. Recent hebben we gelukkig vernomen dat de prognose goed is, een mooi toekomstperspectief! Voetballend was mijn tweede seizoen hier een dieptepunt. We degradeerden naar de vijfde klasse en dat is Ulftse Boys onwaardig. We toonden veerkracht en keerden met een kampioenschap direct terug naar de vierde klasse. Die titel was voor heel de club een hoogtepunt. Alle betrokkenen vierden het feest mee. Ulftse Boys is een hechte club. Dat zie je ook aan het aantal supporters dat onze uitwedstrijden bezoekt. Ze zijn vaak met meer dan de thuisfans.

6. Voorbeeld Ik geniet van de passes van Kevin de Bruyne en de balcontrole van Marcelo. Voor mij is Nigel de Jong met zijn strijdvaardigheid een voorbeeld. Ik ben niet de beste speler van Ulftse Boys, maar als aanvoerder stroop ik wel de mouwen op en neem ik anderen mee. Buiten het veld bewonder ik mijn vriendin. De positiviteit waarmee Pien leeft, is ongekend.

7. Gekleurde of zwarte voetbalschoenen Dan ga ik toch voor zwart. Zwart-wit mag trouwens ook. Zelf draag ik altijd Adidas schoenen, want die zitten het fijnst.

8. Favoriete maaltijd Rijst met gamba's en kip. Alles met gamba's vind ik lekker. Ze pellen maakt mij niks uit.

9. Slechtste eigenschap Ik wil weleens te hard van stapel lopen. Soms is het beter om iets eerst vanuit meerdere invalshoeken te bekijken. Ik moet wat vaker langer stilstaan bij zaken en dan een weloverwogen keuze maken.

10. Favoriete club Ik volg De Graafschap. In het verleden heb ik ook een seizoenskaart gehad. De promotie naar de Eredivisie is mooi voor de Achterhoek. Het knappe is dat ze naast strijd bij vlagen ook goed hebben gespeeld. Behalve De Graafschap volg ik weinig clubs. Op zaterdagmiddag vind ik het heerlijk om naar Engels voetbal te kijken.

11. Ambitie Voor ons is het uitgedraaid op een teleurstellend seizoen. Helaas hebben we geen promotievoetbal afgedwongen. De tweede periodetitel hebben we nipt gemist. Sinds onze terugkeer als vierdeklasser doen we al een aantal jaar bovenin mee. Mijn ambitie blijft om met Ulftse Boys de stap te maken naar de derde klasse. Ik weet zeker dat dit kan met de huidige spelersgroep en jeugdafdeling.

World Press Photo opnieuw naar Zutphen

Jaarlijks trekt de tentoonstelling in de Walburgiskerk Zutphen duizenden bezoekers. Foto: Patrick van Gemert/Zutphens Persbureau

ZUTPHEN – World Press Photo komt opnieuw naar Zutphen met de beste visuele journalistiek van het afgelopen jaar. De allernieuwste tentoonstelling is van 6 tot en met 29 juli te zien in de Walburgiskerk.

De afgelopen jaren bezochten steeds rond de tienduizend mensen de tentoonstelling. Het is de vierde keer dat de tentoonstelling Zutphen aan doet. Een grote groep vrijwilligers spant zich hier elk jaar weer voor in.

In april koos de internationale jury uit 73.044 inzendingen van 4.548 fotografen uit 125 landen de winnende foto van Reinaldo Schemidt uit Venezuela. Hij fotografeerde José Víctor Salazar Balza toen die vlam vatte tijdens gevechten met de oproerpolitie bij een protest tegen president Maduro in Caracas. World Press Photo toont al sinds 1955 de meest indrukwekkende nieuwsfoto's van het jaar voorafgaand aan de wedstrijd. In verschillende categorieën worden winnaars aangewezen alsmede een 'overall' winnaar. Dankzij het werk van deze fotografen blijven heftige gebeurtenissen en misstanden in de wereld niet ongezien. De tentoonstelling bevat niet alleen foto's van hard nieuws, ook van hedendaagse kwesties, mensen, dagelijks leven, natuur, sport, reportage en langetermijnprojecten.

Openingstijden: maandag: 13.00 tot 17.00 uur, dinsdag tot en met zaterdag: 10.30 tot 17.00 uur, zondag: 13.00 tot 18.00 uur. Toegangsprijs: 5 euro. Kinderen tot 12 jaar gratis.

World Press Photo Zutphen wordt georganiseerd door Stichting Zutphen: Doen! en is mede mogelijk dankzij de VIP-sponsors Print2Pack, SOBZ, Achterhoek Nieuws, Rabobank en 1-Alert Flexgroup, en de sponsors Arriva bus- en treinvervoer, Auxzenze ICT oplossingen, Bonsen Reuling accountants-belastingadviseurs, Crystal Park New Media, Dijkman Bouw BV, Eijerkamp Wonen & Slapen, Hampshire Hotels, JPR Advocaten, Qlip, Spar City en Thoma Post makelaars en een subsidie van de gemeente Zutphen.


worldpressphotozutphen.nl

Gratis libellencursus voor beginners

De platbuik is een libel die in Nederland algemeen voorkomt. Foto: PR

REGIO - Iedereen kent ze wel, de vlugge libellen en slanke juffertjes langs de waterkant. Misschien vraagt men zich wel eens af welke soorten men tegenkomt in de eigen vijver of wandelend in een mooi natuurgebied.

Libellen zijn op het eerste gezicht moeilijk uit elkaar te houden, maar met wat achtergrondkennis valt het allemaal reuze mee. Daarom biedt De Vlinderstichting in de komende weken vier libellencursussen aan in de provincie Gelderland. Deze cursussen zijn bedoeld iemand als beginner te leren hoe men libellen kan determineren. Na afloop van de cursus weet de cursist hoe libellen leven en wat ze nodig hebben; welke groepen libellen er zijn en hoe men die van elkaar kan onderscheiden; op welke kenmerken men moet letten om de soorten op naam te brengen;
waar en hoe men libellen moet zoeken; welke hulpmiddelen men het beste kan gebruiken bij het determineren van libellen.
Na de cursus kan men dus met een stevige basis en vol zelfvertrouwen zelf aan de slag.
De cursussen bestaan uit een theorie-avond op woensdag 20 juni en een excursie op zaterdagmiddag 23 juni, beide delen duren ongeveer twee uur. Iedereen is van harte welkom. Dus wie meer wil weten van libellen, kan zich opgeven. Ook kan men zich opgeven als als men slechts één van beide delen kan of wil bijwonen.
Locatie, tijden en een aanmeldformulier staan op de website: www.ivn.nl/afdeling/de-oude-ijsselstreek/activiteiten/libellencursus.

Ode Ossevoort en Bos aan de Nederlandse kleinkunst

Lizzy Ossevoort zang en Stefan Bos op piano geven een concert in De Slangenburg. Foto: PR

DOETINCHEM - Lizzy Ossevoort zang en Stefan Bos piano, verzorgen zondag 17 juni in de Slangenburgsekerk, Doetinchem een middagconcert. Zij laten dan hun liefde voor de Nederlandse kleinkunst horen. Liedjes van Toon Hermans, Herman van Veen, Harry Jekkers en Boudewijn de Groot et cetera komen aan bod.

Zowel Lizzy Ossevoort Stefan Bos hebben hun conservatorium opleiding afgerond en hebben al een indrukwekkende staat van dienst: Bos onder meer in een live TV optreden met het Nederlands Blaasensemble en optredens in talkshows van Ivo Niehe en Karin Bloemen en won hij prijzen in de laatste drie edities van het Prinses Christina Jazz Concours.
Ossevoort heeft onder andere meegedaan aan The Voice of Holland, het Prinses Christina Concours en meegewerkt aan een opname van het Metropool Orkest. Momenteel volgt zij lessen met behulp van Joop Van Den Ende foundation en is ze bovendien aangenomen op de Master of Music in New York, waar ze eind augustus haar nieuwe studie begint.
Hoewel beide jonge talenten uit de Achterhoek zich richten op onder meer de improvisatie en jazz, hebben ze speciaal voor dit concert een programma van de mooiste bekende luisterliedjes van Nederlandse bodem samengesteld.
Aanvang is om 14.30 uur, in de Nederlandse Hervormde Kerk Slangenburg, IJzevoordseweg 35 in Doetinchem. Entreeprijs is 15 euro inclusief consumptie. Aangeraden wordt te reserveren via margreetudink@hetnet.nl.

Haringparty bij Villa Ruimzicht voor 'goed doel'

De uitreiking van de CH-ring 2016 aan Inloophuis Oude IJssel met (vlnr) Henk Wubbels, Dorothé Hammecher, Anita Huntelaar, Willem Marks, Ben Jolink, Dirk Jan Huntelaar en Huub Kerkhoffs; Vorig jaar ging deze naar Manege Zandewierde. Foto: Carlo Stevering  Foto: Carlo Stevering

DOETINCHEM - De traditionele 'De Graafschap Haringparty' wordt dit jaar gehouden op donderdag 21 juni bij Villa Ruimzicht in Doetinchem. Tijdens het evenement wordt een Achterhoeks 'goed doel' in het zonnetje gezet.

Vreemd en oud geld inleveren bij AH. Foto: Gerrit Dales

De Graafschap Haringparty 2018 is een initiatief van Betaald Voetbal De Graafschap BV. Tijdens de Haringparty wordt de Cor Huntelaar Ring 2018 uitgereikt. De ring (en een bijbehorend geldbedrag) gaat voor het elfde jaar naar een persoon of organisatie die zich maatschappelijk opvallend verdienstelijk maakt in de Achterhoek en Liemers.
De CH-ring is ingesteld ter nagedachtenis aan De Graafschapper Cor Huntelaar en werd eerder uitgereikt aan onder meer Kanjers voor Kanjers, Bergh in het Zadel, Spindo Doetinchem, Sravana, Inloophuis Oude IJssel en Manege Zandewierde.
Op 21 juni maakt de jury bekend wie dit jaar de onderscheiding ontvangt. De jury bestaat uit Dirk Jan Huntelaar, Huub Kerkhoffs en Willem Marks.
Deelnemers aan De Graafschap Haringparty kunnen na een donatie meedoen aan de verloting van een vaatje Hollandse Nieuwe. De opbrengst is bestemd voor het goede doel dat de CH-ring 2018 in de wacht sleept.

Vreemd en oud geld inleveren bij AH

DOETINCHEM - Via een verzamelzuil bij Albert Heijn aan de Rozengaardseweg in Doetinchem verzamelt de Lionsclub Wisch 'De Hamalandse Marken' vreemd en oud en geld voor staaroperaties in derdewereldlanden.

Elke Nederlander heeft wel vreemd en oud geld in de keukenla liggen en weet niet goed wat er mee te doen. Via de verzamel zuil kan er deze zinvolle bestemming aan gegeven worden.De Lions zijn via hun netwerk in staat om munten en papiergeld uit de hele wereld om te zetten in euro's. Oud geld dat door nationale banken niet meer wordt ingewisseld, wordt op veilingen aan de hoogst biedende verzamelaar verkocht.
De besteding gaat volgens het 'Robin Hood' principe: rijken betalen voor armen. Elke 10 euro van de actie verhoogt Wilde Ganzen tot 15 euro. Dat bedrag gaat naar oogklinieken in derdewereldlanden waar een staaroperatie 30 euro kost. Rijken betalen 15 euro boven de kostprijs. Met onze bijdrage van 15 euro heeft de kliniek dan 30 euro om een arme blinde gratis te opereren. Een indrukwekkende film over een oogkamp in de Himalaya staat op www.vreemdenoudgeld.nl
Ongeveer vijftig Lionsclubs in Nederland nemen deel aan deze actie, waarmee jaarlijks ruim 100.000 euro bijeengebracht wordt, goed voor ruim 6.000 oogoperaties. Alle Lions zijn onbetaalde vrijwilligers en bij hen blijft er dus nooit iets aan de strijkstok hangen. Daarom werd de charitatieve tak van de Lions tot de beste Niet Gouvernementele Organisatie (NGO) ter wereld uitgeroepen. Met 1.4 miljoen Lions in 205 landen, vormen de Lions de grootste service-organisatie in de wereld.

Met klimmen en klauteren Batten te lijf

Buddy Obstacle Run vestigt aandacht op slopende jeugdziekte

Door Eric Klop

WARNSVELD – In Warnsveld heeft zaterdag 7 juli de eerste editie plaats van de Buddy Obstacle Run. Jong, oud, gehandicapten en niet-gehandicapten leggen met het complex van Warnsveldse Boys als start- en finishlocatie in eendrachtige samenwerking een hindernisparcours af. Voor het goede doel.

De organisatie is in handen van Battle4Kids, een stichting die aan de hand van allerhande evenementen bekendheid genereert en geld binnenhaalt voor wetenschappelijk onderzoek naar ziekten die bij kinderen voorkomen. Op 7 juli betreft dat de zeer zeldzame ziekte van Batten. "In Nederland hebben zo'n zestig kinderen het ", weet voorzitter Ronald Jansen van de landelijke stichting Beat Batten. "Het is een genetisch bepaalde stofwisselingsziekte. Zowel de vader als de moeder heeft een gen dat de weeffout overdraagt die tot Batten leidt. De kans is ongeveer 25 procent dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Jaarlijks zijn er op de 175.000 geboren twee met Batten. De kans is dus bijzonder klein. Maar je zal het maar hebben."

Jansen en zijn partner Maaike zagen van zeer nabij wat de symptomen zijn. Hun zoon Roel heeft de ziekte van Batten. "De eerste jaren merkten wij niets aan hem. Alles ging uitstekend. Op zijn vijfde had Roel een bril nodig. Maar dat komt wel vaker voor bij kleuters. Totdat hij steeds minder baat bij de bril bleek te hebben. Dat ging heel snel. Binnen een paar maanden. Hier moest meer aan de hand zijn. Alarmbellen rinkelden. Nader onderzoek bij de huisarts, oogarts, neuroloog. Er leek al wel sprake van een stofwisselingsziekte, maar welke precies? Het duurde ontzettend lang totdat uiteindelijk de diagnose 'Batten' werd gesteld, want nagenoeg onbekend. Terwijl je je kind langzaam weg ziet kwijnen…"

"Met blindheid begint het", vervolgt Jansen. "Maaike en ik hadden er verschrikkelijk veel moeite mee dat Roel nooit meer zou kunnen zien. Maar je moet het accepteren. Ook dat het kind uiteindelijk tussen z'n 15e en 25e sterft aan Batten. Spieren, hersenactiviteit, spraakvermogen. Uitval op uitval op uitval. Onze zoon is nu 12. De ziekte ontwikkelt zich bij hem iets langzamer dan gemiddeld. Maar ik hoef niet te zeggen wat dit met ouders doet. Wij hadden er nog nooit van gehoord. De Engelse dokter Batten ontdekte de slopende ziekte ruim honderd jaar geleden. Sindsdien is er echter amper nader onderzoek naar gedaan. Hoe is het mogelijk!".

Met een aantal lotgenoten richtte de in Beuningen wonende Ronald Jansen de stichting Beat Batten op. De organisatie brengt de ziekte onder de aandacht en financiert onderzoek in internationaal verband. Geld wordt onder meer binnengehaald bij evenementen als de Nijmeegse Vierdaagse, de Marikenloop en de Van Dam tot Dam Loop. Daarnaast staat de ziekte van Batten centraal tijdens de Buddy Obstacle Run op 7 juli in Warnsveld. "Onze Roel doet daaraan mee", aldus zijn vader. "Met moeder Maaike als zijn buddy."
Zutphenaar Erik Hofmans is voorzitter van de organiserende stichting Battle4Kids. Zijn zoon Sem kreeg tijdens de geboorte een hersenbloeding en lijdt aan CSWS, een ernstig epilepsiesyndroom waarbij tijdens de diepe slaap vrijwel voortdurend epileptische activiteit aanwezig is in de hersenen. Ook hier bleken medici er niet goed mee om te kunnen gaan. "Sem heeft fysieke en psychische achterstanden die hij niet meer inloopt. Hij is nu 13 en het gaat naar omstandigheden vrij goed. Maar we weten niet hoe het uiteindelijk uitpakt." Hoe dan ook vraagt Hofmans met zijn stichting aandacht voor ziekten bij kinderen die niet of slechts mondjesmaat kunnen rekenen op gedegen wetenschappelijk onderzoek.

Dat gebeurt dus onder andere aan de hand van de Buddy Obstacle Run, die een jaarlijks terugkerend evenement moet worden dat zich, als het aan Erik Hofmans ligt 'gedragen door heel Zutphen en omstreken', focust op de ziekte van Batten. "Het is geen wedstrijd, maar een sportieve belevenis waarin jong en oud over afstanden van 3 of 7 kilometer worden uitgedaagd om diverse hindernissen met soms survivalelementen te overwinnen", licht hij toe. "Uniek is vooral dat er bovendien een speciaal 'Heldenparcours' zal zijn uitgezet voor mensen met een beperking. Zij krijgen de begeleiding die ze nodig hebben van één of meerdere buddy's. Het motto van de Run is dan ook dat iedereen mee kan doen."

Aanmelden voor de eerste Buddy Obstacle Run op zaterdag 7 juli, eventueel als groep, kan nog ruimschoots. De inschrijfkosten variëren van 10 euro voor gehandicapten tot 18 of 30 euro voor andere deelnemers. Daarnaast kan men zich laten sponsoren. De opbrengst gaat goeddeels naar de stichting Beat Batten. Meedoen aan het evenement en meer weten over Beat Batten? Check de websites.

19 / 26

Special Olympics Achterhoek voetbalfeest voor deelnemers en toeschouwers

Tijdens het toernooi is het aangenaam vertoeven in de schaduw onder de bomen op het sportcomplex. Foto: Henri Walterbos

GROENLO - "Ik kreeg de tranen in mijn ogen. Zo mooi om te zien hoe die spelers allemaal genieten. Daar kunnen wij allemaal nog heel veel van leren. Ontroerend mooi om te zien." William Krabbenborg, zaterdagmiddag met zoon Cas aandachtig toeschouwer op het voetbaltoernooi, het grootste onderdeel van de Special Olympics Achterhoek dit weekend, op zijn eigen sportpark Den Elshof in Groenlo.

Door Henri Walterbos

De reacties van toeschouwers zijn eensluidend. Het is volop genieten geblazen met de ruim 400 voetballers. Het gaat hierbij weliswaar niet om genieten van de allermooiste voetbalhoogstandjes, zoals een week eerder op hetzelfde complex tijdens het Internationaal Marveld Toernooi, met topclubs van over de hele wereld, maar wel van een enorme spelvreugde, onuitputtelijke blijdschap en sportiviteit die de voetballers laten zien. Eigenlijk noog veel mooier. "Iedereen is winnaar," zei Daniël van den Berg, trots burgemeester van het Olympisch dorp op Marveld Recreatie, al tijdens het afleggen van de olympische eed, vlak voor de openingshandeling van het grootste sportevenement ooit in de Achterhoek. Hier is niets te veel mee gezegd. "Het is prachtig om te zien en erbij te zijn. Ik heb een speler gezien die de hele wedstrijd alleen maar stond te klappen, maar er zitten ook best wel leuke voetballers bij," vertelt vrijwilliger Pelle Walterbos nog steeds genietend. "Als divisioner houden wij op zaterdag de scores en doelpuntenmakers bij en beoordelen hoe sterk de teams zijn. Zo komen op zondag de sterkere teams tegen elkaar uit en de mindere teams tegen elkaar."

De spelers van Grol/Longa zijn blij na een zwaarbevochten overwinning. Foto: Henri Walterbos
Het G-team van Grol/Longa 2 en burgemeester Bronsvoort zijn blij met de 6de plek. Foto: Henri Walterbos

'We hebben er ongelooflijk veel energie in gestoken maar dit wel in tienvoud terug gehad door al die blije gezichten'

Warm
Het gehele weekend is het warm. Er wordt tussen de wedstrijden door verkoeling gezocht onder de bomen op en rondom het sportpark. De blijdschap is enorm. "Soms moet je op een veld weleens wachten om te kunnen beginnen omdat spelers elders nog van de muziek aan het genieten zijn en dat even voorgaat. Mooi toch. Het is hun feestje," vertelt Rob Westervoorde in het wedstrijdsecretariaat. Het is mooi om te zien dat na een wedstrijd de spelers elkaar allemaal een hand of high-five geven, ongeacht winst of verlies. Tijdens wedstrijden wordt er zelfs gejuicht als een speler van de tegenpartij scoort. De spelers gunnen elkaar iets. Zo is iedereen blij.

Lovende mails
Namens sv Grol zijn het Ben en Rolf Meuleman die de organisatie van het tweedaagse toernooi op zich namen. Vader en zoon zijn beide betrokken bij het G-voetbal van sv Grol dat een jaar geleden een samenwerking aanging met Longa '30 uit Lichtenvoorde, onder de naam sv Grol/sv Longa '30. Beiden kijken terug op een geslaagd toernooi. "We hebben er ongelooflijk veel energie in gestoken maar dit wel in tienvoud terug gehad door al die blije gezichten die we zagen," vat Ben het toernooi in één zin samen. "Het was leuk om te zien dat een vader met een dochtertje hier rondliep en Grolspeler Basten Overkemping zag lopen, een van de boegbeelden van de Special Olympics; 'Hebben we Basten eindelijk een keer in het echt gezien,' zei de dochter." Meuleman lacht erom. Rolf is al even tevreden over het verloop van het toernooi. Hij is blij met de vele lovende mails die hij op zondag al ontvangen heeft van deelnemende teams. "Wij hebben een superleuke dag gehad. Dat komt mede door jullie inzet," leest Rolf voor. "Daar doe je het voor."

Knappe prestatie
Sluit het G-team Grol/Longa G2 het toernooi af met een zeer verdienstelijke zesde plaats, het eerste team gaat zelfs met de gouden medailles naar huis. "Wat een enorme knappe prestatie," vindt ook burgemeester Annet Bronsvoort, die samen met Olympisch sportster en gouden medaillewinnares Marit Bouwmeester de medailles uit mag reiken. "De thuisploeg heeft de hoge verwachtingen helemaal waargemaakt," steekt presentator Erik Hagelstein tijdens de prijsuitreiking de winnende ploeg een extra veer op de hoed. Het gehele team juicht nogmaals. Ze kunnen er niet genoeg van krijgen.

'Het is heel erg leuk hier'

Het team uit Heesch op Marveld. Foto: Ferry Broshuis

Team uit Heesch geniet met volle teugen

Door Ferry Broshuis

GROENLO/REGIO - Terwijl de muziekformatie 'UT Natte Mondstuk' uit Zeddam vrolijke noten blaast, zijn honderden en nog eens honderden deelnemers aan de Special Olympics Achterhoek zich zaterdagavond druk aan het vermaken op Marveld Recreatie. De ruim 2000 deelnemers aan dit fantastische en sportieve festijn voor mensen met een verstandelijke beperking hebben net gegeten en maken zich op voor een vrolijk avondfeest. Zo ook een team uit Heesch bij Oss uit Noord-Brabant.

De burgemeester van het Olympisch dorp: Daniël van den Berg. Foto: Ferry Broshuis

Plezier
Met zijn zessen zijn ze, vier sporters en twee begeleiders. Die doen mee aan de gymwedstrijden die zaterdag al in Doetinchem werden gehouden en zondag verder gaan. De diverse sportonderdelen zijn verspreid over heel wat locaties in de Achterhoek, maar de centrale verblijfplaats is bij Marveld Recreatie, waar ze dergelijke aantallen mensen gemakkelijk en professioneel kunnen opvangen. Het dit jaar 50 jaar bestaande recreatiepark is ook voor dergelijke festijnen een ideale locatie. Zondag gaat het ook om de medailles die te winnen zijn. Maar de groep uit Heesch lijdt daar niet onder. "Ik heb geen zenuwen; meedoen is het belangrijkste", zegt Mark, samen met Nienke, Esther en Josefien de gymnasten, begeleid door de coaches Demi en Vicky. Ze genieten met volle teugen. Ze hebben ook net heerlijk gegeten, een lekkere gehaktbal met aardappelschijfjes en groente en ook nog een ijsje. Dat willen ze wel even zeggen. De coaches vertellen dat er bij het onderdeel gymnastiek in totaal 54 deelnemers zijn. Zondag gaat het voor de medailles, maar nu moeten ze van de avond genieten. Ze hebben er hard voor getraind, maar nu is er ontspanning en ze lachen vrolijk.

Burgemeester
Dan komt een man voorbij met een ambtsketen om. Het is de burgemeester van deze avond. Het is Daniël van den Berg, 34 jaar oud, en hij moet straks in de grote tennishal de vlag officieel overhandigen aan de mensen uit Den Haag, want daar wordt over twee jaar de volgende Special Olympics gehouden.
Of hij zenuwachtig is? Nee hoor, ook hij heeft er plezier in. Het valt op hoe alle deelnemers genieten en ze hebben eigenlijk nauwelijks tijd om wat te vertellen. Ze zijn op weg naar de grote tennishal om de officiële dingen die gedaan moeten worden mee te maken, of naar de grote zalen waar het feest en de polonaises inmiddels in volle gang zijn. En dat allemaal met heerlijke en aansprekende muziek erbij, je wordt er gewoon in meegezogen.
Het team van Heesch uit Oss heeft al heel lang flink geoefend. Ze gaan zich ook zondag weer krachtig presenteren, maar nu is er eerst dus feest. Dat duurt overigens niet te lang want morgen moeten ze wel fit zijn. Maar zenuwachtig? Nee!

Dennis te Braak als jeugdtrainer aan de slag bij Feyenoord

Dennis te Braak, hoofd opleidingen van De Graafschap werkt volgend seizoen bij Feyenoord. Foto: Stad Doetinchem Foto: Henk Klein Holte

DOETINCHEM - Hoofdjeugdopleiding van De Graafschap Dennis te Braak gaf vorige week te kennen te stoppen bij de kersverse eredivisionist. Hij gaat volgend seizoen aan de slag bij de jeugdopleiding van Feyenoord. Bij de topclub uit Rotterdam wordt de 45-jarige Doetinchemmer als trainer verantwoordelijk voor de Onder 16-lichting.

Te Braak besloot De Graafschap de rug toe te keren uit onvrede met het technisch beleid en gevoerde personeelsbeleid. Toen duidelijk werd dat Te Braak stopte in Doetinchem meldden onder meer Feyenoord en PSV zich om hem in hun trainersstaf op te nemen. Te Braak kiest voor Feyenoord. De Rotterdamse club was altijd al zijn favoriete club, naast De Graafschap. Te Braak, die kort na het ontslag van hoofdtrainer Jan Vreman één wedstrijd aan het roer stond van de hoofdmacht (4-1 zege op Almere City) over zijn nieuwe club: "Dan is het mooi dat je daar nu mag gaan werken."

Doetinchemmer Dennis te Braak won in december 2016 zijn enige wedstrijd als interim-hoofdtrainer van De Graafschap met 4-1 van Almere City. Foto: AchterhoekFoto/Marian Oosterink Foto: Marian Oosterink

Openlucht Vlooienmarkt Duiven. Zo. 17 juni, 10.00 – 17.00 uur. Horstenpark, Horstenparklaan 4. inf. kr. hr. tel.: 06-3910 8152. animo-vlooienmarkt.nl

1e 'Viva La Vlo'. Hengelo Gld. Vlooienmarkt Kofferbakmarkt, zat. 23 juni 10-17 uur. Terrein de Hietmaat, Zelhemseweg 15. Aktie, gr. Pl. € 10,=, kr. € 22,50. Inf.kr.hr. tel.: 06-3910 8152. animo-vlooienmarkten.nl

***Openlucht*** Vlooienmarkt Zevenaar, zon. 24 juni. Sportpark de Hengelder, Hengelder 1, inf. Kr. Huur 06-3910 8152. animo-vlooienmarkten.nl

Hiva Zelhem de meest veelzijdige kringloop in de regio! Industriepark 5A, Zelhem. 06-53154507 wo t/m vr 12-17, za 10-15 uur.

VLOOIENMARKT & More Braamt zon. 1 juli 10 - 17 uur Terrein Markant (Outdoorcentr.) Gildeweg 7 Info kraamhuur Tel. 06-39108152 animo-vlooienmarkten.nl

Camping zoekt Tourcaravan te koop. Bel: 06-21819821