Groenlose Gids

16 mei 2018

Groenlose Gids 16 mei 2018


Motie over mestvergister haalt het niet

Richard Klein Tank van de PvdA heeft grote twijfels over de plannen van RMS. Foto: Kyra Broshuis

PvdA en D66 willen dat gemeente zich verzet

Door Kyra Broshuis

OOST GELRE - De fracties van de PvdA en D66 vragen tijdens de raadvergadering via een motie aan de gemeente om zich te verzetten tegen de vergunning van de mestvergister. "Iedere rechtspersoon, dus ook de gemeente Oost Gelre, kan een zienswijze indienen", zegt Richard Klein Tank van de PvdA. "De raad heeft op 24 februari 2015 een motie aangenomen waarin de verontrusting over de schaalgrootte van het plan, het gebrek aan ervaring bij RMS, en de ongerustheid bij de bevolking wordt uitgesproken. De situatie is nu, drie jaar later, ongewijzigd", zo zegt hij mede namens D66.

Vragen over de financiën
'Tijdens de informatieavond op 26 maart jl. hebben de woordvoerders van de Omgevingsdienst onderkend dat er sprake is van een experimentele opzet van de bedrijfsvoering van de vergister. Ervaringen met vergelijkbare bedrijven ontbreken en toetsing daarop kan alleen op aannames gebaseerd worden. Het bedrijf RMS blijkt alleen op papier te bestaan en wel uit enkele lege BV's. De financiering van de vergister is ongewis en het feit dat RMS middels enkele inschrijvingsronden kapitaal heeft geprobeerd te verwerven, roept de nodige vragen op over de continuïteit, solvabiliteit (een financieel kengetal dat de verhouding aangeeft tussen het vreemd vermogen en het eigen vermogen, red.) en integriteit van de onderneming', zo vermeldt de motie. Ook staat erin dat het college van B&W weliswaar geen bevoegd gezag is op grond van de Omgevingswet, maar wel een taak heeft te waarborgen dat de RMS-inrichting aan de vereisten uit het bestemmingsplan Laarberg voldoet. 'Het is in dit verband de vraag of de geplande bebouwingsdichtheid op het perceel wel aan de maximum eis zal voldoen en of wel aan de voorwaarde zal worden voldaan dat er per saldo sprake dient te zijn van (netto) productie van groene energie in de vorm van biogas'.

Wachten op rapport Tauw
De motie wordt uiteindelijk alleen gesteund door OOG en wordt daarmee afgewezen. Wethouder René Hoijtink zegt het volgende: "Wij zijn niet het bevoegde gezag en wachten daarnaast nog op het de uitslag van het bureau Tauw. (Tauw is een Europees advies- en ingenieursbureau met een sterke positie in milieuadvies en de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving. red.) De financiën van RMS doen er verder niet toe. Wij hebben geen reden om twijfelen en wijzen de motie dus af. Aan Tauw is de opdracht meegegeven dat we eventueel voor 22 mei een zienswijze willen indienen." Klein Tank is blij dat het college in elk geval serieus overweegt een zienswijze in te dienen. "Maar we zitten nog steeds met heel veel onduidelijkheid; een brede steun in de raad zou uiteraard zeer gewenst zijn geweest."

Uitslagen Dweilorkestendag

GROENLO - De Feesttoeters uit Sassenheim hebben met 542 punten de wedstrijdklasse van de 23ste editie van het Open Achterhoekse Dweilorkest Kampioenschap gewonnen. Toontje Ongeregeld uit Winterswijk werd met 516,5 tweede; dit orkest wist de titel (net) niet te prolongeren. Het Beltrums-Lichtenvoordse gelegenheidsgezelschap De (On)Wiezen uut ut Oosten werd vijfde. In de Leutklasse won dweilorkest De Vrije Tijdrekkers uit Dongen. Meer uitslagen op www.dweilorkestendag.nl. Een sfeerverslag over de Dweilorkestendag op pagina 3.

'We hebben allebei ons weetje nog'

Antoon Schotman en echtgenote Lies met staande burgemeester Annette Bronsvoort van Oost Gelre. Foto: Ferry Broshuis

Tekst en foto: Ferry Broshuis

GROENLO - Op 10 mei 1958 trouwden Antoon Schotman en Lies Bleumink. Volgens goed katholiek gebruik destijds trouwden ze 's morgens eerst voor de kerk, daarna volgde het gemeentehuis. Het feest - een echte broedlagte - werd gehouden in de toenmalige Pelikaan in Groenlo.

Foto: Antoon Schotman en echtgenote Lies met staande burgemeester Annette Bronsvoort van Oost Gelre. Lees verder op pagina 21

Veel muziek in Groenlo

De komende twee weekends is er in Groenlo weer flink wat live-muziek te beluisteren en te bekijken. Onder andere Deux Chevaux (foto).

Feesttoeters winnaars Dweilorkestendag

Dweilmuziek in het Hart van Grolle. Foto: Henri Walterbos

Voor de elfde keer winnaar uit Sassenheim

Door Henri Walterbos

"Mag ik vier 'patat met' asjebief?" vraagt een mevrouw aan een heerschap in de patatkraam van Inter Nos in de Goudsmitstraat. Het is inmiddels 18.15 uur als de straten leeg zijn, de Markt bomvol staat, waar aanstonds de prijsuitreiking begint. Iets verderop breken vrijwilligers van de Mannenzangvereniging podia en tenten alvast af en wordt er opgeruimd. De mevrouw wordt met een hartelijke glimlach geholpen. Uit het hoofd rekent hij uit wat mevrouw af moet rekenen. "En dat na zo'n lange dag", zegt de man lachend. "Ik heb veel respect voor jullie hoor", antwoordt de mevrouw vriendelijk. Een brede glimlach verschijnt op het gezicht van de man. "Laten we nog even patat uit de vriezer halen. Stel dat er nog een heel orkest komt straks", verzoekt een andere vrijwilliger zijn vrouwelijk collega. "Dan moeten ze nog wel kunnen eten." Vrijwilligers zijn een belangrijk onderdeel van het succes van de Dweilorkestendag. Carla Klein Breteler is samen met vriendin Anita Berendsen als orkestbegeleidster op pad met De Draokebolle uit 's Hertogenbosch. De Beltrumse heeft het enorm naar haar zin. "Via Mike Wittenbernds zijn we hier bij gekomen. Het is hartstikke leuk en we zijn al onderscheiden door het orkest", wijst ze trots op de speld 'Vriend van de Draokebolle' op haar revers. "Het orkest heeft het ook ontzettend naar de zin. Het was een prachtige dag."

In het gezellige centrum is het druk. De Markt staat vol, ook tijdens de paar druppels die vallen aan het eind van de middag. Overal lachende mensen. Ook in het Hart van Grolle waar vandaag leven in de brouwerij is met dweilorkesten vanaf de eerste verdieping. Het Open Achterhoeks Dweilorkesten Kampioenschap, oftewel de Dweilorkestendag, is op Hemelvaartsdag ieder jaar weer een trekker van formaat met altijd weer verrassingen. Deze keer onde rmeer de Onwiezen uut het Oosten die met liefst 45 toeteraars en trommelaars het festijn opluisteren. Het klinkt als een klok. Aandoenlijk is Mini Knuffle. De jongste muzikanten van Muziekvereniging Groenlo. Hun aanstekelijkheid wordt beloond met een zeer verdiende derde plek in de Leutklasse. In de Wedstrijdklasse gaat voor de elfde keer een dweilorkest uit Sassenheim met de hoofdprijs aan de haal. Na de Flierefluiters (2013, 2014, 2015 en 2016), de Bierleppen (1997, 1998, 1999, 2006, 2007) is het deze keer Dweilorkest de Feesttoeters dat zich als winnaar mag laten huldigen.

Column

Volgens de Torenwachter bloeit Groenlo weer op (1)

Net zoals dat gaat in een mensenleven, beste Grollenaren, kennen ook plaatsen ups en downs. Het is meestal een complex van factoren dat de oorzaak is van de opbloei of de neergang.

De laatste jaren bloeit Groenlo weer duidelijk op; daar hoef je echt niet alleen een chauvinistisch oog voor te hebben. Dat is gewoon te zien en te ervaren. Meestal is zo'n opleving van een plaats, een gemeente, het gevolg van externe tendensen. Vaak komt het door de oplevende economie en volgens de wetten van die economie hebben we zo ongeveer zeven vette en zeven magere jaren, al was het een Bijbelse gedachte. In die zin is de opleving die er nu is dus niet zo vreemd; we zitten midden in een flinke groei van de economie en volgens de deskundigen, die er altijd in overvloed zijn, zal die hausse nog wel een aantal jaren voortduren, voordat de herfst van de economische golf zich aandient.

Je zou dus kunnen zeggen dat ook Groenlo nu profiteert van die bloei, maar volgens mij liggen de oorzaken van die huidige opleving hier toch wat anders, wat specifieker.

Als je de hele Achterhoek bekijkt dan zie je eigenlijk een beeld - althans naar mijn idee - van een wat rustige voortgang. Er zijn hier niet echt plaatsen die de omvang van Groenlo hebben die er uitspringen door exorbitante omstandigheden. Ik zie dat niet. Je kunt zeggen dat alle plaatsen hier te maken hebben met een bevolkingskrimp waardoor stevige woningbouw uitblijft en de schwung die er nu in het algemeen in de bouw is, hier niet zo nadrukkelijk in beeld komt. Die ondernemingen moeten het in grote gemeenten zoeken en profiteren van bedrijfsuitbreidingen en vernieuwingen in die sectoren.

Maar ik denk dat Groenlo toch een bijzondere positie inneemt ten opzichte van gelijke broeders en zusters. En ik denk dat we juist die bijzondere omstandigheden in de afgelopen jaren tot ontwikkeling hebben gebracht en nu aan het uitbuiten zijn. Volgens mij zijn we in een wat verder verleden veel te lang blijven steken in onze roemruchte geschiedenis, zonder die unieke positie voor de verdere ontwikkeling volop te hebben aangewend. Dat denk ik echt. Zonder naar volledigheid te streven een overzicht van een aantal ontwikkelingen, in de afgelopen decennia ingezet en nu tot wasdom gekomen.

Op de eerste plaats denk ik aan de hernieuwde aandacht voor de geschiedenis van Groenlo. Ja, ik weet het: wij hebben een Grols kanon, we hebben nog een stadswal en er was een toch wat vage en verre Frederik Hendrik die de veste overhoop haalde. En we hadden/hebben een mooie en veel bezongen gracht.

Maar laten we eerlijk zijn, nee, laat ik voor mezelf spreken: we hadden hier ooit een klein museum waar ik destijds nooit was geweest en ik denk met mij veel Grollenaren. Wel stevig de trom roeren over het magische kanon dat was 'geschonken' aan de stad, maar dan had je het wel zo ongeveer gehad.

De geschiedenis van Groenlo begon op te leven en kreeg er een dimensie bij in 1977 bij de viering van 700 jaar stadsrechten. En daarna hebben mensen zoals de helaas overleden Joep van der Pluijm ontzaglijk veel onderzoek en werk gedaan om die geschiedenis verder uit te diepen. Alsnog heel veel dank daarvoor. Het stadsmuseum over de Tachtigjarige Oorlog hier is nu een feit geworden. Onze geschiedenis is op de kaart gezet en voor het voetlicht gebracht. En we hebben de circumvallatielinie ontdekt; die ons straks extra bezoekers en roem brengt.

En dan hebben de compagnie Grolle; daarover de volgende keer.


Torenwachter

Belangenvereniging wil verbetering van rotonde

De rotonde nabij Welgelegen in Groenlo, die bij de reconstructie van de Borculoseweg wordt meegenomen. Foto: Theo Huijskes

'Aanpak tegelijkertijd met reconstructie Borculoseweg!'

Door Theo Huijskes

GROENLO - Belangenvereniging Groenlo doet een nadrukkelijk beroep op de gemeente Oost Gelre om in combinatie met de op stapel staande reconstructie van de Borculoseweg de rotonde nabij stadscafé Welgelegen aan te pakken. Het bestuur van de Grolse belangenbehartigers is van mening dat dit tegelijkertijd een mooie gelegenheid is om een eind te maken aan de op de rotonde, met name voor fietsers, benarde dan wel onveilige situatie.

Totale reconstructie
Voorzitter Ben Verheij van Belangenvereniging Groenlo geeft aan dat er door de jaren heen ter plekke reeds vele valpartijen van fietsers zijn veroorzaakt vanwege het te smalle fietspad en de aanwezigheid van opstaande, hinderlijke betonranden. "Dit is ook de reden dat wij als bestuur verzoeken hebben gekregen om dit als belangenorganisatie aan te kaarten. Wij buigen ons niet over welke oplossing hier voor aangedragen moet worden. Daarvoor heeft de gemeente de beschikking over verkeersdeskundigen. Wel denken wij dat de kosten hiervoor beperkt kunnen worden wanneer het in combinatie met de aanpak van de Borculoseweg gaat gebeuren."
Vincent Lette, woordvoerder van de afdeling Omgeving van de gemeente Oost Gelre, geeft desgevraagd aan dat een en ander zeker gaat gebeuren. "Het is niet alleen de plaatselijke belangenvereniging, maar het zijn ook de bij de inspraakrondes betrokken buurtbewoners van de Borculoseweg, die ons hierop gewezen hebben. Een en ander geldt overigens ook voor het knooppunt Borculosweg - Beltrumseweg - Deventer Kunstweg nabij de brug over de Slinge. Beide situaties worden in de totale reconstructie meegenomen."

Geldelijke bijdragen
Overigens maakt Belangenvereniging Groenlo niet alleen op de daarvoor geëigende plaatsen melding van voor verandering dan wel verbetering in aanmerking komende situaties. Ook is het zes-hoofdige bestuur bereid om een bepaalde donatie te doen aan projecten in Groenlo, die het algemeen belang van de Grolse burgers dienen en dientengevolge een gemeenschappelijk karakter dragen. In dit geval valt niet te denken aan omvangrijke geldelijke bedragen, maar wel aan welkome financiële donaties voor de betreffende organisaties. Zo heeft de belangenvereniging enkele jaren geleden de gemeenschap Groenlo een mooie zitbank aangeboden, die een plek heeft gekregen in het plantsoen op de hoek Winterswijksweg-Lichtenvoordseweg. Verder heeft het comité Muurgedichten Groenlo een donatie in ontvangst mogen nemen als tegemoetkoming in de te maken kosten en is er een geldelijke bijdrage verstrekt in de kosten van een grondige opknapbeurt van de begraafplaats van de Oude Calixtuskerk in hartje Groenlo. Vers van de pers is verder de mededeling dat ook de stichting GOLS station een donatie tegemoet kan zien ten behoeve van de in gang gezette restauratie van dit voor het vestingstadje Grolle karakteristieke spoorwegemplacement.

Nieuwe donateurs
Voor het doen van geldelijke bijdragen is het bestuur van Belangenvereniging Groenlo vanzelfsprekend afhankelijk van haar eigen leden en donateurs. De contributie betalende leden bestaan met name uit plaatselijke organisaties, stichtingen en verenigingen en de contributie betalende donateurs bestaan uit de burgers van Groenlo zelf. Deze laatste categorie betaalt daarvoor slechts 10 euro per persoon per jaar. Voor hen wordt er één keer per jaar een algemene ledenvergadering gehouden. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via het e-mailadres info@bvgroenlo.nl. Hoe meer leden en vooral hoe meer donateurs, des te groter zijn de mogelijkheden om plaatselijke initiatieven, die door de Grolse gemeenschap worden omarmd, financieel te ondersteunen. In ruil blijft het bestuur van Belangenvereniging Groenlo alert op alle spelende zaken. Zo heeft men onlangs weer een open brief geschreven aan de zes politieke partijen in de gemeente Oost Gelre in het algemeen en aan de nieuw gekozen raadsleden in het bijzonder. Een brief met daarin opgenomen een tiental belangrijke speerpunten voor de raadsperiode 2018-2022.

Wethouders Oost Gelre officieel geïnstalleerd

De wethouders van Oost Gelre, vlnr. Bart Porskamp, Jos Hoenderboom, Marieke Frank en Karel Bonsen. Rechts burgemeester Annette Bronsvoort. Foto: Kyra Broshuis

OOST GELRE - De vier wethouders van de gemeente Oost Gelre zijn officieel geïnstalleerd. Dat gebeurde tijdens de raadsvergadering. Van de vier benoemde wethouders zijn er twee oudgedienden: Marieke Frank en Jos Hoenderboom van het CDA. Nieuw zijn Karel Bonsen en Bart Porskamp van de VVD. Bonsen is al eerder wethouder geweest, maar voor Bart Porskamp is het een compleet nieuwe functie.

Door Kyra Broshuis

Nieuwe raadsleden
De coalitie bestaat nu uit CDA en VVD, de afgelopen periode was dat CDA en OOG. Dat betekent dat de twee wethouders van OOG, Vincent van Uem en René Hoijtink, nu uit het college verdwijnen. Voor de vier wethouders uit de raad komen vier nieuwe raadsleden in de plaats. Dat zijn Dennis van Loon en Ruud Krabbenborg voor het CDA en Fiona Algera-Dorenbos en Alfred Wopereis voor de VVD.

De nieuwe raadsleden, vlnr. Dennis van Loon, Ruud Krabbenborg, Fiona Algera-Dorenbos en Alfred Wopereis. Foto: Kyra Broshuis

Wethouder Frank
De benoeming van de vier nieuwe wethouders was unaniem maar er werd wel een opmerking gemaakt over de portefeuille voor Marieke Frank. De benoemingscommissie stelt voor om het onderdeel recreatie en toerisme bij Frank weg te halen. Dit in verband met de toeristische activiteiten van haar echtgenoot.

Start boerenerfconcerten

LIEVELDE/ZIEUWENT - Paaspopklassiek organiseert ook dit jaar drie boerenerfconcerten. De eerste van dit jaar vindt plaats op zondag 27 mei om 11.00 uur op het erf van ecoboerderij Arink aan de Gasteveldsdijk 6 in Lievelde. U wordt welkom geheten met een kopje koffie of thee waarna 'Pour Vous' voor u zal optreden. Volgende week meer over deze unieke concerten in deze krant.

Wandeltocht afgelast

Kraanvogels, hier in een vogelopvang in Soccorro, New Mexico. Foto: E. Hoffman

VRAGENDER - Kraanvogels in het Vragenderveen, een mooi teken van de kwaliteit van dit unieke natuurgebied in onze regio. Om deze vogels in hun broedperiode niet te storen, is het gebied afgesloten en kan de IVN-wandeling op zondag 20 mei niet doorgaan. Of en wanneer de wandeling wel plaats kan vinden is nog niet bekend.

De nieuwe N18 in beeld

Het complete regieteam van de film N18: (vlnr.) Ben Tragter, Ton Kraayenvanger, Willem Kootstra en Jan Wanders. Foto: Rob Weeber

Première in De Mattelier

Door Rob Weeber

EIBERGEN - De filmmakers zijn er 2,5 jaar mee bezig geweest. Tezamen met wat historische opnamen over beloftes en voorspellingen voor een nieuwe weg van eerdere bewindslieden, hebben ze een uniek tijdsbeeld weergegeven van een project dat in deze omvang niet meer terugkeert. Afgelopen dinsdag werd in het nieuwe B&B Hotel De Kastanjefabriek in Eibergen de première beleefd van de twintig minuten durende compilatie van de film die in totale omvang 2 uur en vijf minuten duurt. De makers van de film zijn de videoclubs uit Doetinchem, Varsseveld, Groenlo, Berkelland, Haaksbergen en Enschede.

Het complete regieteam van de film N18: (vlnr) Ben Tragter, Ton Kraayenvanger, Willem Kootstra en Jan Wanders. Foto: Rob Weeber

Oud-journalist en buitenlandcorrespondent Willem Kootstra wees op de historische betekenis van de plek van samenkomst. De Kastanjefabriek was in de 19e eeuw de plaats waar het woord Twenteroute ontstond. De Belgische edelman Jean Baptiste Paul Bouquié, in Nederland gebleven na de splitsing tussen de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden in 1830, opende in 1834 de Kastanjefabriek en begon een weverij. Hij zorgde voor een houten brug over de Berkel en de grindweg naar Enschede, de Twenteroute. Vanaf die tijd is de verbindingsweg tussen Varsseveld en Enschede regelmatig en vooral onderwerp van discussie geweest, zoals de film ook laat zien. Het project is uniek, alleen al omdat de film zonder budget is gemaakt. Alle 25 betrokken filmmakers uit de zes genoemde plaatsen hebben om niet hun tijd gestoken in het maken van de beelden. Er is slechts een kleine schenking toegekend vanuit de Stichting De Roos-Geesink en de Stichting Fonds 2013 ter dekking van gemaakte reiskosten, aanschaf harde schijf en de kosten van de voice-over. Kootstra verzamelde alle beelden en converteerde het naar een bestand. Documentairemaker Ton Kraayenvanger uit Neede tenslotte monteerde het geheel. Voordat de officiële opening van de N18 verricht werd, was de film al bijna klaar. Alleen de laatste shot ontbrak nog. De film geeft een compleet beeld van alle werkzaamheden. Men heeft zelfs opnames gemaakt bij het hoofdkantoor van Noaber 18 in Nieuwegein en in de fabriek waar de verkeersborden vandaan komen. Inhoudelijk geeft de film een algemeen(sfeer)beeld weer van datgene wat er nodig was om de weg aan te leggen en wat de gevolgen voor mens en milieu waren. Desgevraagd bevestigde Kootstra dat de samenwerking met Noaber 18 en Rijkswaterstaat zeer goed verlopen is. Uit veiligheidsoverwegingen mocht men niet altijd met de neus vooraan staan, maar doorgaans werd voldoende ruimte geboden.
De bedoeling is niet dat de film online gezet wordt. Na deze compilatievertoning worden er twee openbare filmpremières gehouden op 18 mei. Een ervan is in De Mattelier in Groenlo en de andere in filmtheater Concordia in Enschede. Op beide locaties zal de dvd met de complete film te verkrijgen zijn tegen 10 euro per stuk. Daarna gaat de film op tournee en zal vertoond worden in Varsseveld, Terborg, Lichtenvoorde, Neede, Riemolen en Haaksbergen. Ook op deze locaties worden de dvd's verkocht. Wie een kaartje van de voorstelling kan overleggen, krijgt de tweede dvd voor de helft van de prijs.
De filmpremière is vrijdagavond 18 mei om 20.00 uur in De Mattelier in Groenlo en filmtheater Concordia in Enschede. Kaarten zijn aldaar te verkrijgen.

Goede doelen Internationaal Marveldtoernooi

29ste editie steunt KiKa en Stichting Voor-1-Dag

GROENLO - In het weekend van 1, 2 en 3 juni vindt het 29ste Internationaal Marveldtoernooi plaats. Een jeugdvoetbaltoernooi met teams uit heel Europa en van ver daarbuiten. Voetballers in de leeftijd tot 15 jaar laten hun beste voetbal zien op de velden van s.v. Grol in Groenlo. Zij kunnen lekker onbezorgd voetballen, maar er zijn helaas ook kinderen die dit niet kunnen. Zij zijn te ziek, door de kanker die in hun lichaam zit of ze maken zich zorgen om een familielid dat getroffen is door een ernstige ziekte.

KiKa (Kinderen Kankervrij) is al vele jaren het goede doel tijdens het Internationaal Marveldtoernooi. KiKa heeft als doel om de genezingskans van kanker bij kinderen van 75% naar 95% te vergroten. Tijdens het toernooiweekend probeert het bestuur van de Stichting Internationaal Marveldtoernooi in samenwerking met veldsponsor Pfeifer Rentals BV een steentje bij te dragen door geld in te zamelen voor KiKa. Dit jaar wederom schenken het bestuur van het Marveldtoernooi en Pfeifer voor elk gescoord doelpunt 10 euro aan KiKa. En voor elk doelpunt van het Grolteam komt daar nog 29 euro bij. Het aantal doelpunten is tijdens het weekend te volgen via de doelpuntenteller op het sportpark en de website van het Marveldtoernooi. Ook het publiek zelf kan bijdragen door een KiKa-beer te kopen in de KiKa-stand.

Naast KiKa zal ook Stichting Voor-1-Dag aanwezig zijn tijdens het drie dagen durende voetbalfestijn. Stichting Voor-1-Dag is opgericht door de familie Jekel. Van de een op de andere dag stond het leven van die familie op kop. Borstkanker, dat was de diagnose voor Dunja (31 jaar), getrouwd met Jordi en moeder van dochter Jamie (5 jaar). De impact hiervan binnen het gezin was onvoorstelbaar. Echt alles werd anders, alle aandacht en energie ging uit naar de ziekte en het traject. De impact die het had op het dagelijkse leven was vreselijk, zeker voor de dochter. En dat gaf de ouders een machteloos gevoel, want ze beseften dat ze er niet voor hun kind konden zijn zoals zij dat graag wilden. En zo werd het idee voor Stichting Voor-1-Dag geboren. De familie Jekel wil iets betekenen voor gezinnen in een soortgelijke situatie. En dat doen ze door zich te richten op de kinderen die aan de zijlijn staan. Voor de jeugd van 5 tot 12 jaar organiseren ze themadagen. De jongens doen mee aan Voor-1-Dag BINK! en de meiden aan Voor-1-Dag PRINSES! Voor één dag loskomen uit de situatie thuis, voor één dag alle aandacht op het kind gericht, voor één dag is er geen wolkje aan de lucht.

Beide goede doelen, KiKa en Stichting Voor-1-dag, zijn gedurende de drie dagen met een stand aanwezig. De organisatie van het Internationaal Marveldtoernooi roept iedereen op: "Ga bij hen langs, hoor wat zij te vertellen hebben en steun hen, op welke manier dan ook."

8 / 36

D66, PvdA en OOG kunnen zich niet vinden in coalitieprogramma

OOST GELRE - De Oost Gelrese partijen kunnen zich niet vinden in het coalitieprogramma van CDA en VVD zoals dat is gepresenteerd. Dat blijkt dinsdagavond tijdens de raadsvergadering. Van de oppositiepartijen is alleen Nieuwe Liberalen OG enthousiast. "Wij kunnen hier redelijk goed mee uit de voeten en stemmen dan ook in met dit programma", zegt Gerard Klein Gunnewiek.

'Aan de kant geschoven'
Voor andere partijen gaat die vlieger niet op. Jerry van der Meulen van D66 heeft een lange lijst met op- en aanmerkingen. Ook is Van der Meulen niet te spreken over de wijze waarop zijn partij, na een verkennend gesprek met het CDA, 'aan de kant is geschoven zonder duidelijke opgaaf van reden'. Verder denkt D66 dat het registeren van arbeidsmigranten tegen de regels is. Ook is er volgens de partij te weinig aandacht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. "En wat doet u om de wachtlijsten in de jeugdzorg terug te dringen? En wat gaat u doen aan laaggeletterdheid, eenzaamheid onder senioren én andere mensen. Welke ondersteuning biedt u aan kinderen met een specifieke leerbehoefte als hoogbegaafdheid? Ongelooflijk dat ieder signaal van ondernemers door de gemeente moet worden opgepakt. De samenleving zijn de ondernemers én de burger. Krijgt de burger die ondernemer is voorrang bij de gemeente? Regelgeving mag je niet oprekken voor ondernemers, die geldt voor iedereen. Hoe zit het met de megastallen, de plekken waar deze gevestigd worden tasten ons coulisselandschap aan. Als je mee wilt met de rest van Gelderland dan moet je meewerken aan het gedogen van softdrugs. De overheid wil dat alle huishoudens zo spoedig mogelijk van het gas afkomen. Is de coalitie van plan zich actief in te zetten voor een groen Oost Gelre en dus nieuwbouw zonder gas? Ons motto is al jaren: stoeptegel eruit, boom erin. Wij denken dat de standpunten aan het verharden zijn en dat wij als oppositie onze borst nat kunnen maken. We willen wel denken in mogelijkheden voor de inbreng van de overige partijen. Het gaat tenslotte om een zo goed mogelijk beleid voor alle inwoners van Oost Gelre. Wij blijven ijveren voor een beleid waar iedereen aan kan meedoen. Wij steunen dit coalitieprogramma niet."

Conservatieve opzet
Richard Klein Tank van de PvdA zegt onder meer het volgende over het coalitieakkoord: "Kort na het overigens goede gesprek werden we geïnformeerd dat CDA met VVD verder ging praten. En toen werd het stil. Andere partijen zijn niet geïnformeerd over het ontstaan van het akkoord, niet erg chique. Dit programma is geen raadsprogramma. Het is een traditioneel conservatief ouderwetse achterkamertjesopzet. Stem je in met een stuk waar dingen in staan waar je het geheel niet mee eens bent? Bijvoorbeeld de nieuwe A18 nu het asfalt van de nieuwe N18 nog niet droog is. En de rode loper die voor het bedrijfsleven wordt uitgerold, een parallel met de landelijke politiek. Alles moet wijken voor het grote geld, dat gaat ten koste van onze inwoners. Ook het forse aantal wethouders ten opzichte van het aantal inwoners vinden wij niet correct. Een opportunistische keuze die de gemeenschap onnodig op kosten jaagt. En waar komt die hardvochtigheid in het akkoord vandaan om fraude en misbruik in de bijstand hard aan te pakken? We missen een belangrijke passage in het onderwerp armoedebeleid: er wordt niets gezegd over signalering. Het is de kunst om mensen in beeld te krijgen die we nu nog niet kennen, daar ligt het grote probleem. Ook biodiversiteit lijkt verder weg dan we willen. En wat betreft de samenwerking in de Achterhoek? Er is weinig visie. Natuurlijk staan er veel goede dingen in en in die dossiers zullen we de coalitie steunen. Maar per saldo zien we ons nu genoodzaakt tegen dit akkoord te stemmen."

Ondemocratische papieren tijger
Ook OOG is volgens woordvoerder Ronald Willering teleurgesteld: "Jammer dat er zo weinig concrete zaken worden benoemd. Vooral waar het gaat om duurzame ontwikkeling is eerder sprake van stilstand. Van ecologie heeft deze coalitie geen kaas gegeten. Stuitend is het dat deze coalitie zegt ernaar te streven dat iedereen met een arbeidsbeperking in een eigen onderhoud moet kunnen voorzien. Dit coalitieakkoord straalt naïviteit uit waar het gaat om het omzeilen van wet- en regelgeving om ondernemers gedienstig te zijn. Een ondemocratische papieren tijger die de burger van Oost Gelre op afstand zet. Een meeloopstatus aan de hand van de burgemeester van Doetinchem is een mogelijk scenario waar het gaat om de samenwerking in de Achterhoek. Ons bekruipt het gevoel dat deze coalitie het Polenhotel gaat stimuleren en faciliteren. Minder ambtenaren was één van de slogans van de VVD en nu zien we dat de een na de andere programmamanager wordt aangesteld. De VVD was eerst tegen 3,6 FTE aan wethouders en dat blijkt nu geen probleem meer te zijn. Dit akkoord laat de druk op de ozb sterk toenemen. Het akkoord verdient wat ons betreft het predicaat dromerig. Wij willen toch positief afsluiten, er zijn wel degelijk punten waar we achter staan; punten die al door de OOG-wethouders in de vorige coalitie zijn ingezet. OOG zal het coalitieakkoord niet steunen, maar we zullen wel constructief zijn."

Oogenblik na de raad van 8 mei

Wij feliciteren CDA en VVD met de nieuwe coalitie. Deze coalitie kan erop rekenen dat OOG ieder voorstel op inhoud beoordeelt, tegelijkertijd verwachten wij deze houding ook van de coalitiepartijen als wij zelf met voorstellen komen.
We hebben geprobeerd het CDA/VVD-coalitieakkoord te ontrafelen, dit viel echter niet mee omdat de thema's voor de komende vier jaar dermate algemeen worden geformuleerd dat controle door de raad op deze manier wel heel lastig wordt.

Wat dacht u bijvoorbeeld van "duurzaamheid": zelden een woord gehoord wat zo vaak wordt gebruikt zonder dat wordt aangegeven wat hiermee wordt bedoeld. Om maar niet te spreken hoe doelstellingen bereikt moeten worden; dit geldt helaas bijna voor dit hele coalitieakkoord, of zoals de nieuwe coalitie het noemt, het coalitieprogramma, maar met deze semantische discussie gaan we u niet vermoeien. Wat wel duidelijk naar voren komt, is dat een regel een regel is tot op het moment dat deze regel de CDA/VVD- coalitie niet van pas komt: dan wordt volgens deze coalitie de regel aan de kant geschoven of omgebogen. Klinkt heel logisch en verkoopt goed maar dit betekent in essentie dat opportunisme in onze gemeente vrij spel krijgt en bestaande afspraken ondergeschikt worden gemaakt.

Gebrek aan realisme is deze coalitie ook niet vreemd daar waar het gaat om inspanningen voor een A18. Het asfalt van de eerste fase N18 is nog maar nauwelijks droog of deze coalitie wil deze oude discussie weer oprakelen. Het antwoord op de vraag wat dit college over vier jaar bereikt heeft, laat zich niet moeilijk raden en zal zich beperken tot: "We hebben het onderwerp regionaal ter sprake gebracht". Het zou beter zijn wanneer het college zich inspant om realistische doelen na te streven zoals een betere oost-west ontsluiting van bedrijventerrein de Laarberg oftewel een opwaardering van de Deventerkunstweg en de Vredenseweg.

Ronduit misleidend is het akkoord als het gaat om de belofte van deze coalitie dat ze ervoor gaat zorgen dat iedereen in Oost Gelre in zijn eigen levensonderhoud moet kunnen voorzien. Zijn het niet juist de landelijke fracties van CDA en VVD die bepleiten dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zelfs onder het minimumloon mogen worden betaald? OOG zal naar concrete plannen en regelmatig naar de vorderingen van deze coalitie op dat vlak vragen. Het thema zorg krijgt in de komende vier jaar ook onze volle aandacht. Tijdens het vragenuur heeft ons kersverse raadslid Freek Jansen al een vraag gesteld over mogelijke tekorten op het jeugdzorgbudget. In andere gemeenten, waaronder onze buurgemeente Berkelland, is namelijk op dit dossier in de afgelopen vier jaar een aanzienlijk tekort ontstaan, geldt dit ook voor Oost Gelre? In zijn antwoord trok wethouder Hoenderboom alvast een rookgordijn op maar hij heeft OOG wel voor het eind van de maand een financieel overzicht toegezegd. Wij wachten dit met belangstelling af.

Nieuws uit de kerken

Pinksterlive Taste met The Bössels

De Bössels. Foto: PR

Mañana Mañana, Oerol, Rockcafé Taste

GROENLO - De eigenaren van Taste ontdekten The Bössels op Oerol in 2017. Rick Manuel (broer van) is een goede bekende van het uitbatersechtpaar, en had ze uitgenodigd de band te komen bekijken bij de Vijfpoort op Terschelling tijdens het cultuurfestival. Er werd snel een datum afgesproken en beide partijen zien er inmiddels erg naar uit.

Toen gitarist/zanger Rick Manuel in het voorjaar 2016 gebeld werd of hij wilde komen spelen op Mañana Mañana was zijn eerste reactie: "Ik heb helemaal geen band."

Na wat heen en weer bellen waren er al snel een drummer (Tonnie Elferink, ook uit Diepenheim) en bassist (Bert 'Qbus' van Dijk, Vorden) gevonden en kon er geoefend worden. Wel werd er kort voor het optreden een mooiere naam bedacht: The Bössels. De band werd later aangevuld met een extra gitarist (Rob Wielens uit Haaksbergen).

De muziekstijl van The Bössels is het beste te omschrijven als southern bluesrock, met nummers van onder andere The Allman Brothers, Rory Gallagher en Lynyrd Skynyrd.

Het optreden van The Bössels bij Rockcafé Taste, Lievelderstraat 41 in Groenlo, is op zondag 20 mei. De aanvang is 22.00 uur en de entree is gratis.


www.rockcafetaste.nl

Duo Deux Chevaux bij De Kroon

Deux Chevaux: Frank Baks (links) en Björn Wouters. Foto: PR

GROENLO - Björn Wouters en Frank Baks uit Groenlo delen een passie voor muziek. Vanuit hun gezamenlijke muziekvoorkeur is Duo Deux Chevaux ontstaan. Covers van de meest legendarische muziek uit de pop- en rockgeschiedenis komen in hun repertoire voorbij.

Nummers uiteenlopend van de alternatieve rockband Radiohead tot aan de eigenzinnige muziek van Bob Dylan. En ook muziek van Neil Young, Pink Floyd, David Bowie, Travis, The Verve, Johnny Cash, The Doors, C.C.R. en meer wordt door de heren gespeeld. Met hun standaarduitrusting van twee gitaren, een Perzisch tapijt, een mondharmonica en soms ook een piano hebben ze al menig goed ontvangen optreden gegeven. Het publiek kan een avond verwachten waarin de muziekstijlen rock, pop, singer/songwriter en alternatief samensmelten, in een muzikale reis vanaf de jaren zestig tot nu. Te zien en te horen bij Café de Kroon, Notenboomstraat 46 in Groenlo, op Eerste Pinksterdag vanaf 20.00 uur.


www.dekroongroenlo.nl

Dekoor op oude school

Dekoor Close Harmony tijdens hun theaterconcert in Luxor Rotterdam. Foto: Bob Leistra

LICHTENVOORDE - De afgelopen maanden stond de Utrechtse groep Dekoor Close Harmony in theaters door heel Nederland met een eigen avondvullend programma. Deze volledige theatershow zal Dekoor, begeleid door een professioneel jazz-combo, op zaterdagavond 2 juni ten tonele brengen.

Dekoor Close Harmony is een koor bestaande uit dertig studenten uit Utrecht. Ze staan onder leiding van Christoph Mac-Carty. Een grote verscheidenheid aan muziekstromingen passeren de revue: lichte muziek zoals jazz, rustige ballads, stevige pop, swingende latin, big-band, musicalsongs, maar ook experimentele en klassieke stukken. In juli heeft de groep de taak haar wereldtitel in Jazz en Pop (2010, 2012, 2014) te verdedigen tijdens de World Choir Games in Zuid-Afrika. Om dit grootste plan te realiseren, heeft Dekoor een grootschalige crowdfunding opgezet. In dit kader geeft Dekoor een concert op de oude school van koorleden Joost Teunissen (bas) en Lonneke van der Weerd (sopraan). www.dekoor.nl/reserveren

Popgunnn sluit Reurpop

Popgunnn, de afsluiter van Reurpop 2018. Foto: PR Reurpop

RUURLO - Traditiegetrouw staan op de Reurpop-zondag weer topbands in de Balzaal. Dit jaar sluit, na Abba Fever, Popgunnn de laatste festivaldag af, met ijzersterke mash-ups en medleys. Voeg daar een flinke dosis CO2-kanonnen, confetti-shots en heel veel energie aan toe. De zeskoppige band Popgunnn heeft het allemaal. Een avond vol dance-, rock- en hiphophits zorgt voor een waar oorgasme. Van headbangers van Metallica tot meezingers van Avicii en van bouncers van Jay Z en The Prodigy tot de 90s Classics van 2Unlimited en Peter Andre. Het is onmogelijk om stil te blijven staan.

Sunset Travelers bij Grolse Jazz

Sunset Travelers. Foto: PR

GROENLO - Sunset Travelers brengt rhythm & blues, soul en boogie, geïnspireerd op het diepe zuiden van de VS. Hun ingrediënten vormen de legendarische muziekplekken Memphis, Mississippi en New Orleans. Aan het vettige fornuis voor deze muzikale stoofpot staat een ervaren crew: toetsenist Roel Spanjers, gitarist Richard van Bergen, bassist Nico Heilijgers en drummer JJ Goossens.

Zondag 27 mei vanaf 16.00 uur bij Grolsch Brouwhuys De Lange Gang, Kevelderstraat Groenlo.

Doar-Umme: muziek met herinneringen

GROENLO - Doar–Umme staat voor muziek met een herinnering. Joop Derksen verzorgt het zondagmatinee van 27 mei van 14.30 tot 16.00 uur in Marga's Grand café, locatie de Molenberg te Groenlo. Joop draait platen op verzoek, om bij te dansen of naar te luisteren. De entree 5 euro, inclusief koffie en een consumptie. Kaartjes zijn te koop bij de receptie en in Marga's Grand café.

Motorzaagdemonstraties bij Stoomhoutzagerij Nahuis

Een beeld van de demonstratie met een tweemanszaag. Foto: Theo Huijskes

Jaarlijks evenement voor de eerste maal in Nederland

Door Theo Huijskes

GROENLO - Het was afgelopen zaterdag en zondag een gezellige drukte in en met name op het voorterrein van Stoomhoutzagerij Nahuis in Groenlo. De aanleiding daarvoor was een niet-alledaagse activiteit, te weten het internationale historische motorzaagtreffen. Een jaarlijks evenement, dat voor het veertiende achtereenvolgende jaar in het weekend na Hemelvaart werd gehouden en ditmaal voor de eerste keer in Nederland. De voorgaande dertien edities vonden vooral plaats in Duitsland en een enkele maal in Zwitserland.

De internationale samenkomst, waarbij met name verzamelaars en liefhebbers van historische motorzagen uit landen als Duitsland, Zweden, Zwitserland, België en Noorwegen elkaar jaarlijks ontmoeten, trok op de zaterdag een 35-tal deelnemers. Een aantal dat op de zondag beduidend minder was. Desalniettemin werden op de zondag evenals op de dag ervoor doorlopend demonstraties gegeven met de aangevoerde apparatuur, waaronder zaagmachines van vijftig tot bijna honderd jaar oud. Daaronder vele bekende merken, zoals Dolmar, Stihl en Husqvarna. Extra aandacht van de geïnteresseerde aanwezigen ging uit naar de grote, zware tweemanszaag met de ouderwetse benzinemotor.

Unieke locatie
Boomverzorger Marco Schuiling uit Groningen, organisator van het motorzaagtreffen 2018, is erg enthousiast over de locatie in Groenlo. "Omdat het evenement nog nooit in Nederland heeft plaatsgevonden, heb ik mij opgeworpen om daar verandering in te brengen. Dat daarbij de keuze is gevallen op Groenlo, is niet zo moeilijk uit te leggen. Allereerst ligt Groenlo dicht aan de grens met Duitsland en daarnaast is de locatie in combinatie met de hier aanwezige museum-stoomhoutzagerij vanzelfsprekend uniek. Bovendien bevindt zich hier op steenworp afstand in de vorm van Marveld Recreatie een meer dan geschikte uitvals- en overnachtingsbasis voor ons als verzamelaars en liefhebbers."

'Ik had meer bezoekers verwacht'

Ook Cartsen Lemke, woonachtig in het tussen Bremen en Hamburg gelegen Lauenbrück, is zeer tevreden met de bestemming in Groenlo. "De omgeving hier is prachtig en de ambiance van de stoomhoutzagerij leent zich helemaal voor een dergelijk treffen. De enige tegenvaller is voor mij de publieke belangstelling. Gelet op de perfecte weersomstandigheden had ik meer bezoekers verwacht. Maar desalniettemin hulde voor de organisatie."

Bestuurslid Ben Verheij en beheerder/coördinator Wim de Ridder van de Stichting Stoomhoutzagerij Nahuis kijken tevreden terug op het evenement. "Wat onze organisatie betreft, zijn het andermaal de vrijwilligers die een grote pluim verdienen."

Nieuw strooiveld op RK Begraafplaats

Het nieuwe strooiveld op de rooms-katholieke begraafplaats in Groenlo. Foto: PR

GROENLO - Naast begraven heeft cremeren een enorme vlucht genomen. De wensen van overledenen en nabestaanden hebben hierbij een prominentere rol gekregen. Om op de RK Begraafplaats in Groenlo te blijven zorgen voor waardige plekken is voor het uitstrooien van de as recent een nieuw strooiveld aangelegd, bedacht en verwezenlijkt door de beheerder en vrijwilligers van de begraafplaats. Het nieuwe strooiveld ligt links naast het grote kruis, dat centraal op de begraafplaats staat.

Vrijwilligers gevraagd
Het is arbeidsintensief om alles op de begraafplaats goed bij te houden en te onderhouden. Daarvoor zorgen vrijwilligers, die ervoor zorgen dat de begraafplaats er altijd netjes bij ligt. Men is op zoek naar nog wat vrijwilligers die een of twee keer per week een halve dag hand- en spandiensten willen leveren. Geïnteresseerden worden uitgenodigd voor een gesprek of om eens vrijblijvend mee te draaien.


www.rkbegraafplaatsgroenlo.nl

Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde organiseert landelijk Corso Congres

De projectgroep van het Corso-congres met Hans Pillen van 't Zwaantje, waar het congres gehouden wordt. Ester Reusink en John Eppingbroek ontbreken op de foto. Foto: André Doppen

LICHTENVOORDE - Op zaterdag 26 mei organiseert de Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde het Corso Congres 2018. Dit is een jaarlijks terugkerend evenement dat georganiseerd wordt door en voor organisatoren van corso's in heel Nederland en dit jaar zelfs ook daarbuiten. Het doel van het congres is het delen van kennis en ervaring tussen de corso's om deze traditie in stand te houden.

Het Bloemencorso Lichtenvoorde behoort tot de Nationale Inventaris Cultureel Immaterieel Erfgoed. Voorzitter Herman ter Haar: "Bloemencorso Lichtenvoorde staat samen met nog een aantal grote corso's - zoals Zundert en Vollenhove - op de Nationale Inventaris Cultureel Immaterieel Erfgoed. In samenwerking met het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland hebben deze corso's, verenigd in de Corsokoepel, het initiatief genomen om jaarlijks een congres te organiseren. Het corso zit diep geworteld in het DNA van de Lichtenvoordenaren en dat willen wij graag zo houden. Daarom is het belangrijk dat wij als corso's onderling onze kennis en ervaringen delen zodat wij deze traditie in ere kunnen houden. Partijen als het KIEN en de Corsokoepel zijn dan ook aanwezig bij het congres."

Interessante gastsprekers
Voor het congres zijn niet alleen Nederlandse corso's uitgenodigd, maar ook corso's uit België en Duitsland. Hierover zegt Herman ter Haar: "Wij onderhouden nauwe contacten met onder meer Legden in Duitsland maar daarnaast hebben we ook corso's uit België uitgenodigd. Voor de invulling van het programma hebben wij een aantal interessante gastsprekers weten te strikken die tijdens interactieve workshops met de gasten in gesprek gaan over onderwerpen zoals social media, de samenwerking met de gemeente, het betrekken van jeugd en het boeien en binden van publiek bij het organiseren van een groot evenement. Ook wordt er een samenwerkingsconvenant ondertekend en gaat onze lokale trots Mart Hillen de bezoekers imponeren met zijn prachtige gitaarspel. Achter de schermen zijn wij al een flink aantal maanden bezig met de voorbereidingen en wij zijn erg blij dat wij daarbij ondersteuning krijgen van de gemeente Oost Gelre en de Lichtenvoordse ondernemers, zoals onder meer 't Zwaantje, Jumbo en Albert Heijn."

Maquettepresentatie
Voor Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde is het congres ook een mooi moment om het Lichtenvoordse corso onder de aandacht te brengen. "Natuurlijk benutten wij deze dag ook om onze gasten kennis te laten maken met ons corso. Daarom hebben wij de corsogroepen gevraagd om hun maquette voor dit jaar alvast te presenteren tijdens de bijeenkomst. Wij verwachten op de 26e een groot aantal corsoliefhebbers uit heel Nederland, Duitsland en België te mogen verwelkomen.", aldus Herman ter Haar. Het Corso Congres wordt gehouden bij 't Zwaantje en is alleen toegankelijk voor genodigden.

Twee open tuinen

Open tuin. Foto: PR

BREEDENBROEK - Het is al een traditie van tien jaar inmiddels: het openstellen van Landschapstuin 't Meihuus. De eerste openstelling van dit jaar is op Tweede Pinksterdag. De nabijgelegen tuin van Henk en Annie van Langen is op deze dag ook te bezichtigen.

De Van Langen-tuin is ontstaan vanuit het hoveniersbedrijf. De tuin heeft onder andere een 45 meter lange berceau, een grote plantencollectie, een koivijver en een aantal Aziatische beeldelementen. De Meihuus-tuin is gelegen rondom een verbouwde voormalige boerderij. Kenmerkend zijn de vele borders met planten en siergrassen, de heestertuin, de prairieborders, de rozentuin en de natuurlijke paddenpoel. Er zijn verschillende kunst- en zitplekken. Imkerij 't Beggelder zal op 't Meihuus aanwezig zijn met een demokast en honing.

De entreeprijs bedraagt 3 euro per persoon per tuin. De tuinen zijn open van 11.00 tot 17.00 uur.
Ook op 15 juli zijn beide tuinen geopend. De Meihuus-tuin is verder geopend op 24 juni, 12 augustus en 23 september. De tuinen kunnen door groepen vanaf tien personen, op afspraak vooraf, ook op andere tijdstippen worden bezocht.

De adressen zijn: Van Langen, Demkespad 3, Dinxperlo, telefoon 06-30053388; Meihuus, Terborgseweg 19, Breedenbroek, telefoon 0315-653173.


www.meihuus.nl

Echtpaar Schotman - Bleumink zestig jaar getrouwd

Vervolg van de voorpagina

Antoon Schotman (87), Grollenaar van geboorte, leerde zijn vrouw kennen toen hij schilderde in haar ouderlijke woning, Bleumink in Lindvelde, waar ze ook een café hadden. De echte liefdesvonk sloeg echter enige tijd later over toen ze elkaar weer ontmoetten op de kermis in Beltrum. In de tent van Spilman begon de liefde. Lies Bleumink woonde dan wel in Lindvelde in de gemeente Eibergen, maar ze is geboren in Groenlo in het toenmalige ziekenhuis. Dat wil ze toch wel even gezegd hebben.
Het echtpaar woont sinds het huwelijk in de Nieuwstad in Groenlo, waar ook het schildersbedrijf Schotman was gevestigd. De vader van Antoon Schotman begon ooit op 20-jarige leeftijd met een eigen schildersbedrijf, eerst in de Goudsmitstraat. Antoon was voorbestemd schilder te worden en hij volgde dan ook de ambachtsschool, maar na een half jaar brak de oorlog uit en is van de school niks meer terechtgekomen. Van het schildersbedrijf overigens wel.

Antoon Schotman: 'Ik had ze veur 't oetzeuken'

Werk
Eigenlijk waren er in die jaren twee bedrijven in hun pand in de Nieuwstad, want echtgenote Lies (thans 86) was coupeuse en naaister en gaf ook les aan huis en werkte daarnaast ook nog bij andere bedrijven. Allebei actief dus. Helaas kwam Antoon Schotman in 2004 ten val met de fiets en dat leverde een gecompliceerde breuk in de heup op. Het is nooit meer goed gekomen, ook niet na een tweede operatie in het Duitse Vreden.
Sinds die tijd is hij bedlegerig, maar dat belet hem niet de moed erin te houden en interesse te hebben in allerlei zaken en natuurlijk op de hoogte te blijven van het wel en wee in Groenlo en omgeving. Samen met echtgenote Lies kan hij gelukkig nog steeds in hun huis in de Nieuwstad blijven wonen.

Hobby's
Antoon Schotman is ook altijd een duivenliefhebber geweest; hij was vele jaren lid van 'de Snelpost', de Groenlose Duivenvereniging die in haar hoogtijdagen 56 leden telde, maar daar zijn er helaas niet veel meer van over. Hun clubhuis was altijd café Frielink.
Hij kan nog een fraaie foto van hem tonen in gezelschap van toen nog prinses Beatrix die de vogeltentoonstelling in Amsterdam bezocht. Die foto siert nog steeds een muur in de woning.
Lies Schotman-Bleumink komt uit een groot gezin van 12 kinderen, waarvan maar liefst 10 meisjes.
"Ik had ze veur 't oetzeuken," zo kan Antoon met de nodige vrolijkheid opmerken. Lies zegt dat het lichamelijk dan wel minder is, maar geestelijk zijn ze gelukkig allebei nog heel goed bij de tijd. "We hebben allebei ons weetje nog", zo zegt ze met enige nadruk. Ze heeft een keer een hersenbloeding gehad, maar is daar toch heel goed van hersteld.

Feest
Het is logisch dat het zestigjarig huwelijk in klein familieverband is gevierd. Maar afgelopen maandag kwam burgemeester Annette Bronsvoort van de gemeente Oost Gelre een bezoek brengen en bracht een prachtig boeket mee en feliciteerde het echtpaar met deze mijlpaal.
Enkele familieleden die aanwezig waren, zeiden: Antoon is altijd optimistisch en maakt grapjes. Dat houdt de moed erin.
"De laatste 20 jaar kom ik ook wal deur", zegt hij bij het afscheid.

ZSOM tv week 20

GROENLO - ZSOM zendt de komende week op verschillende momenten de volgende programma's uit in De Molenberg te Groenlo.

ZSOM Regiojournaal
Het laatste nieuws en actualiteiten van de afgelopen twee weken.

Uitreiking boek: Natuur in de buurt
Op vrijdagmiddag 16 maart werd mr. prof. Pieter van Vollenhoven ontvangen in de botenloods van restaurant Welgelegen in Groenlo. Hier kreeg hij het boek 'Natuur in de buurt', geschreven door Anton Stortelder en Joop Schaminée, uitgereikt door burgemeester Anette Bronsvoort. De heer Van Vollenhoven duidde in zijn toespraak op de noodzaak om voorzichtig en zorgvuldig met de natuur om te springen. Genodigden en vele belangstellenden woonden deze feestelijke bijeenkomst bij. Bij het vertrek kreeg ieder een exemplaar mee.

Harley Davidson liefhebber
Johan Hoftijzer uit IJzerlo is een liefhebber van oude motoren en dan vooral Harley's. Hij toonde de ZSOM zijn motoren en vertelde vol passie over de samenstelling en techniek van deze medeveroveraars van Europa in de Tweede Wereldoorlog, Daarnaast is zijn grote hobby koper bewerken; zelf weet hij niet eens meer hoeveel kannetjes en andere exemplaren hij heeft gemaakt voor zichzelf en ook veel voor anderen. Wanneer hij dit vertelt, glimt hij nog meer dan zijn keteltjes.

ZSOM Regiojournaal
Terug naar het nieuws en de actualiteiten uit de regio.

Concert Vocales
Koor Vocales uit Groenlo bestaat sinds 1968, toen begonnen als jongerenkoor, en is een gemengd meerstemmig koor dat uit gemiddeld 60 leden bestaat. Op 5 mei gaf dit koor in De Mattelier het jubileumconcert 'Happy', waarvan de ZSOM tv-opnames heeft gemaakt. Geniet van het tweede deel van dit concert.


www.zsom.nl

Achterhoekse Voetbalnacht 2018

Herman Groot Wassink van VV Pax Hengelo Gld., genomineerd voor de titel ‘Vrijwilliger van het jaar’. Foto: PR

REGIO - Voor het derde achtereenvolgende jaar vindt op woensdag 30 mei in Stadion De Vijverberg in Doetinchem, oftewel op de thuisbasis van BVO De Graafschap, de Achterhoekse Voetbalnacht plaats. Zoals in de afgelopen twee jaar duidelijk tot uiting is gekomen, gaat het hier om een boeiende en vermakelijke avond voor de echte voetballiefhebber. De avond is voor iedere belangstellende vrij toegankelijk en begint om 20.00 uur. De inloop vindt plaats om 19.30 uur.

Door Theo Huijskes

De Achterhoek Voetbalnacht wordt in goede banen geleid door de organisatie van de Achterhoek Cup, BVO De Graafschap, Brandpepper en De Persgroep. De presentatie is in handen van Inge de Jager en Michiel Fukking. Terwijl de sportredactie van De Gelderlander Achterhoek en Liemers ook nog een aantal prijzen uitreikt, zal verslaggever Domien Esselink van die krant optreden als interviewer tijdens het in het programma opgenomen Sportcafé.

Vijf eretitels
Een belangrijk onderdeel van het totale avondprogramma is vanzelfsprekend de uitreiking van een vijftal awards voor achtereenvolgens de beste voorzitter, de beste vrijwilliger, de beste scheidsrechter, het beste voetbaltalent en dé vereniging van het jaar. Door een vijfhoofdige jury zijn er voor iedere categorie een vijftal kanshebbers genomineerd.
Zo doen een gooi naar de eretitel voorzitter van het jaar: Bas Strijbosch (DVC '26 Didam), Raymond Smit (AD '69 Aalten), Ronald Ruesink (SC Varsseveld), Gerrit te Kolste (FC Winterswijk) en Gradus Eenink (VV Wolfersveen). Bij het onderdeel vrijwilliger van het jaar gaat de eer om gekozen te worden naar: Herman Groot Wassink (VV Pax Hengelo Gld.), Otto Duursma (ZSV Zelos Zelhem), Ruud Hendrixen (VV Gendringen), Jan Klomp (VV Doetinchem) en Pascal Hertogh (VV DZC '68 Doetinchem). Voor de uitverkiezing beste scheidsrechter kan er gekozen worden voor Oscar Mentink, Jesper Sanders, Wijnand Rutgers, Ab Brussen en Joost Soeter. Voor het beste voetbaltalent zijn genomineerd: Beau Rijks (Achilles '29), Daan Rots (FC Twente), Ebbe Wenting (De Graafschap), Jelmer Krooshof (OBW) en Harm Dieker (Ajax). En ten slotte komen voor de titel de vereniging van het jaar in aanmerking: SV Westendorp, FC Winterswijk, S.V. Grol Groenlo, GWVV Varsselder-Veldhunten en Keijenburgse Boys.
Gestemd kan worden via de website www.achterhoekvoetbalnacht.nl en dat tot 30 mei.

OldStars-meeting
In het kader van een OldStars-meeting vindt er op 30 mei in het voorprogramma, en dat op het hoofdveld van Stadion De Vijverberg, een walking football-toernooi plaats. In dit geval een toernooitje waaraan diverse prominente oud-voetballers deelnemen. Zo is er naast een team van De Graafschap zelf een team van ex-Oranje internationals onder aanvoering van Ajax-fenomeen Sjaak Swart van de partij. In totaal zullen in ieder geval zes teams aan het onderlinge toernooitje deelnemen. De teams zullen uit zes spelers bestaan. De aanvang van de wedstrijden is 17.30 uur en ook hierbij zijn belangstellenden van harte welkom.
Het officiële avondprogramma zal naast de bekendmaking van een reeds van prijswinnaars ook in het teken staan van een Sportcafé, waarbij zoals aangegeven journalist Domien Esselink een vijftal bekende oud-voetballers aan de tand zal voelen, te weten Sjaak Swart (ex-Ajax), Sonny Silooy (ex-De Graafschap), Peter Houtman (ex-Feyenoord), Ernie Brandts (ex-PSV) en Kees Kist (ex-AZ).

Aanstormend talent op Seesing Tournament

ZIEUWENT - Veel jeugdige aanstormende talenten zullen komend Pinksterweekend weer te bewonderen zijn op de velden van RKZVC. De meest talentvolle spelers van Nederlandse en Europese topclubs in de categorie onder 12 jaar zullen zich van hun beste kant willen laten zien. Allen met de hoop om ooit van hun hobby hun beroep te kunnen maken. Veel talentjes zullen afhaken, maar een klein deel zal ooit dat hoogste platform bereiken in binnen- of buitenland.

Nederland komt helaas niet uit op het WK komende zomer, maar Julian Draxler en Leroy Sané speelden ooit met Schalke '04 in Zieuwent in 2005 en 2008 en zullen nu op het hoogst denkbare podium voor hun land Duitsland actief zijn. In 2011 won Ajax het toernooi met een goed spelende Justin Kluivert en een winnende goal van Donyell Malen, die na een avontuur bij Arsenal nu bij PSV speelt. Topscorer van dat toernooi in 2011 werd Ryan Trotman van FC Twente, die in de laatste competitiewedstrijd van deze Enschedese club zijn debuut in de hoofdmacht mocht maken. Zo zijn er verschillende soorten jongensboeken te schrijven en mogelijk gebeurt dit over een jaar of zes, zeven wederom met een aantal spelers die dit jaar mee zullen doen.
Dit jaar zijn Bayer 04 Leverkusen, RSC Anderlecht, Austria Wien, Slavia Praag en Celtic FC de buitenlandse namen en sieren de Nederlandse clubs Ajax, Feyenoord, PSV, FC Twente en RKZVC de poster van het 16e Seesing Tournament.
Bayer 04 Leverkusen doet voor de tiende keer mee en is de enige buitenlandse winnaar tot nu toe in de historie van het Seesing Tournament. RSC Anderlecht (negen deelnames) speelde wel twee finales, maar de tweede plek was het hoogst haalbare tot nu toe. Slavia Praag uit Tsjechië is voor het eerst te gast op sportpark de Greune Weide in Zieuwent. Austria Wien uit Oostenrijk doet voor de tweede keer mee evenals Celtic FC uit het Schotse Glasgow. Bij hun vorige deelname in 2008 eindigden de Schotten als derde en vielen ze niet alleen op door hun goede spel, maar ook door de enthousiaste en luidruchtige aanhang die ze hadden meegebracht.
Vanuit Nederland komt de traditionele top drie met Ajax (12de deelname), Feyenoord en PSV (beide 16de keer) naar Zieuwent. Bij Feyenoord speelt Shaqueel van Persie en mogelijk komt vader Robin ook nog zijn zoon aanmoedigen in Zieuwent. FC Twente komt voor de veertiende keer naar Zieuwent, met Jonah te Fruchte als lokale favoriet. De Mariënveldse doelman speelde voor hij naar FC Twente ging in de jeugd van Mariënveld. RKZVC is de gastheer en de Zieuwentse pupillen zullen versterkt met enkele spelers van Longa'30 en Grol proberen om voor een verrassing te zorgen tegen de profclubs.
Op zaterdag 19 mei zal om 10.00 uur het fluitsignaal klinken voor de eerste poulewedstrijden. De tien ploegen zijn verdeeld over twee poules van vijf teams. In poule EP Groot Zevert strijden Ajax, Feyenoord, RSC Anderlecht, Austria Wien en RKZVC om de drie hoogste posities die recht geven op doorgaan in de finalepoules van zondag. In poule Lurvink Textiel streven PSV, FC Twente, Bayer 04 Leverkusen, Celtic FC en Slavia Praag ditzelfde doel na.
Op zondag 20 mei zal er vanaf 09.30 uur verder gespeeld worden. De drie hoogst genoteerde ploegen van zowel poule EP Groot Zevert als poule Lurvink Textiel gaan in twee groepen van drie ploegen tegen elkaar het strijdperk in. Na twee duels is duidelijk wie de finale mag gaan spelen om 15.15 uur.
De vier laagst geëindigde teams in de beide poules van zaterdag spelen op zondag voor de plekken zeven tot en met tien.

Hair Effects Penaltybokaal
Voorafgaand aan de finale op zondagmiddag zal om 14.00 uur om de Hair Effects penaltybokaal worden gestreden. Van elke ploeg zal één speler trachten zoveel mogelijk strafschoppen te scoren De speler die het langst in de race blijft, krijgt de Hair Effects penaltybokaal overhandigd.

Sport in de regio

Twee teams Grol JO17 kampioen

Grol JO17-1. Foto: PR SV Grol

GROENLO - Afgelopen zaterdag werden zowel Grol JO17-1 als Grol JO17-4 kampioen.

Grol JO17-1 moest naar Tubbergen om te spelen tegen de nummer twee, TVC '28. Men moest winnen om de titel binnen te halen. Ook hier sloeg de spanning toe. Grol kwam twee keer op achterstand, maar als een ware kampioen ook twee keer weer terug, en vlak voor tijd schoot Remco Everink de winnende goal binnen uit een vrije trap. 3 - 2 winst en de titel in de Hoofdklasse. Voor dit team het derde kampioenschap op rij.

Grol JO17-4. Foto: PR SV Grol

Grol JO17-4 had, met reeds acht overwinningen op zak, nog maar een puntje nodig in de wedstrijd tegen Grol JO17-5. De spanning was toch hoog, want men keek al snel tegen een achterstand aan. In de tweede helft liet het vierde toch zien waarom zij de beste waren. Einduitslag: 5 - 2. Ongeslagen kampioen. Uit handen van voetbalbestuurslid Marcel ten Barge ontving men de kampioensbeker.

Achterhoekse judoka's top op Lentetournooi

Zilver voor Tycho Massop en brons voor Dave Massop. Foto: Antoinette Hennink

OOST GELRE - Afgelopen zaterdag vond in Wehl het Lentetoernooi plaats. Net als voorgaande jaren waren er veel judoscholen uit Nederland en Duitsland aanwezig. Nippon Judo Achterhoek was hier met een grote groep judoka's die hard hebben geknokt om de prijzen en niet zonder succes.

Zo werden er maar liefst vijf gouden medailles behaald. Ricardo Chirco (Borculo), Naomi Loffeld (Ruurlo) en Luuk van Nieuwland (Hengelo) stonden op het hoogste podium. Hieke Bielderman (Vorden) won maar liefst 2 gouden medailles. Nadat ze in haar eigen gewichtsklasse kampioen was geworden deed ze mee met een klasse zwaarder en mocht ook hier het goud in ontvangst nemen. Het zilver ging naar Tycho Massop (Groenlo). Brons was er voor de judoka's Jaidy van der Horst (Lochem), Thom Tiedink (Borculo), Kemi Meulman (Barchem), Dave Massop (Groenlo), Kira Essink (Barchem), Jerre Smeets (Groenlo) en Gerben ten Have (Ruurlo).

Vlnr Jerre Smeets (brons), Luuk van Nieuwland (goud), Gerben ten Have (brons) en coach Ricardo Chirco (goud). Foto: Antoinette Hennink

Met 13 medailles was dit voor Nippon Judo Achterhoek een succesvolle dag.

Haaksbergers winnen Open NK voor Trio's aan stadsgracht

De drie beste vistrio's. Foto: PR GHV

GROENLO - De Groenlose Hengelsport Vereniging bestaat in 2018 80 jaar, en zoals elk jubileumjaar wordt de traditionele open-koppel-viswedstrijd omgezet naar het open NK voor Trio's. Er hadden zich hiervoor dertien teams opgegeven en die werden verdeeld over drie vakken. In elk vak zat een lid van het team. Er werd gevist op aantallen en op gewicht, omgezet in punten. In totaal werden er 376 vissen gevangen die een totaalgewicht hadden van 24 kilo en 385 gram. Het Haaksbergse trio Jan Galgenbeld, Toni Gerards en Rene Wilderink ging met de hoogste eer strijken.

Het trio Leo Helmers/Wesley Helmers/Leo te Koppel werd tweede, het trio Henk Bargerman/Vincent te Brake/R.Klaverstijn derde.

Derby Boys eindigt in remise

GROENLO/WINTERSWIJK - De beladen derby tussen FC Winterswijk en Grolse Boys eindigde afgelopen zaterdag in Winterswijk in een gelijkspel. Lang zag het ernaar uit dat Grolse Boys als winnaar van het veld zou lopen, want tot enkele minuten voor tijd stond het nog 0-1. De wedstrijd vond plaats bij een aangename temperatuur voor het publiek en voor de spelers was er zelfs in beide helften een extra drinkpauze. FC Winterswijk trad, in verband met blessures, niet aan in de sterkste opstelling, terwijl Grolse Boys weer een beroep kon doen op Ronald Wagendorp en Rubel Hamno.

FC Winterswijk kwam duidelijk het sterkst uit de startblokken. Het zette Grolse Boys flink onder druk en gelegenheidsback Daan Schuurmans had het vrij moeilijk. Echte kansen wist Winterswijk echter niet te creëren. In de tiende minuut wist keeper Sebastijan van Beugen een hard schot te pareren en wat later liep een scrimmage voor het doel van Grolse Boys goed voor hen af. De eerste goede mogelijkheid voor Grolse Boys kwam na een lange pass van Ronald op Youri Groot Kormelink, maar hij miste de koelheid van een echte spits en plaatste de bal in de handen van de keeper in plaats van de bal over de doelman heen te lobben.
De beste kans in de eerste helft voor de roodwitte combinatie was voor Kenan Kukic. Hij wist vrij voor de keeper niet te scoren en Ramon Janssen kon de terugspringende bal van de keeper niet in het doel koppen omdat de bal te veel effect had. Na ongeveer een half uur spelen nam Menno ten Have de plaats in Pascal Brockotter. Wat later kreeg Ramon uit een corner nog een goede mogelijkheid, maar de bal ging weer naast. Vlak voor rust leek FC Winterswijk de score te openen, maar het doelpunt werd door de goed leidende scheidsrechter wegens buitenspel afgefloten.
Het eerste deel van de eerste helft was de thuisploeg sterker, maar Grolse Boys kreeg de beste kansen en nam na ongeveer een half uur spelen het initiatief over.

In de rust werd de moegestreden Rubel Hamno gewisseld voor Onur Balci. Dat had achterin wel een aantal omzettingen tot gevolg. Menno ging nu rechtsback spelen en Onur linksback, terwijl Youri en Daan het centrum voor hun rekening namen. Ronald ging nu naar de spitspositie en Kevin Nuchter naar het middenveld. In de tweede helft probeerde Grolse Boys vooral via hoge en lange ballen de snelle spitsen te bereiken. Zo kregen Ramon en Kenan een paar goede mogelijkheden.
In de 60ste minuut scoorde eerst Winterswijk bijna, maar de bal ging via keeper Sebastijan en de paal weer het veld in. Aan de andere kant van het veld kon Kenan de bal net nog binnen houden en een mooie voorzet op de vrijstaande Kevin Nuchter geven. De scheidsrechter floot voor buitenspel, wat het zeker niet was, maar hij reageerde op het vlagsignaal van de grensrechter. Een scherpe voorzet van Kevin wist de keeper van Winterswijk net over te tikken en Youri moest nog eens met een goede reactie redding brengen. In de 70ste minuut ging een lange en hoge bal over de verdediging van Winterswijk heen en de snelle Kenan kon de bal met een droog schot het doel in werken.
Wat later leek een hoog schot van Menno ook het doel in te gaan, maar de keeper kon de bal nog net over tikken. Een kwartier voor tijd werd Justas nog ingebracht voor Ramon. Na een schot van Winterswijk op de paal werd het uiteindelijk vlak voor tijd toch nog gelijk. Youri kon een hoge bal onvoldoende weg koppen, waardoor de linksbuiten van Winterswijk met een hard schot de gelijkmaker kon scoren.
Alles bij elkaar is een gelijkspel waarschijnlijk wel een terechte uitslag, ofschoon drie punten wel binnengehaald hadden kunnen worden. Volgende week is de zware thuiswedstrijd tegen Glanerbrug.

Opstelling Grolse Boys
Doel: Sebastijan van Beugen
Achter: Daan Schuurmans, Youri Groot Kormelink, Ronald Wagendorp en Kevin Nuchter
Midden: Jorn Groot Zevert, Michel Overbeek en Pascal Brockotter (Menno ten Have)
Voor: Rubel Hamno (Onur Balci), Kenan Kukic en Ramon Janssen (Justas Mazuika)

Grol speelt gelijk tegen VDZ

GROENLO - Grol is uitgeschakeld voor de nacompetitie en speelt alleen nog voor de eer en een goede eindklassering. VDZ behaalde vorig weekend de tweede periodetitel en voor hen stond er deze wedstrijd, gezien de stand, behalve de eer ook niets op het spel. Ondanks de goede wil, leek de echte drive om te winnen daardoor bij beide ploegen te ontbreken. De eerste helft was voor Grol, de tweede voor VDZ. Beide teams scoorden één keer. De eindstand derhalve: 1 – 1. Gezien de gehele wedstrijd een terechte uitslag.

Voor nog geen 100 toeschouwers, waarvan het merendeel uit Groenlo, begon Grol zonder de geblesseerde Luc Berentsen, maar met Michel Kamphuis weer in de basis. Grol speelde verzorgd, liet de bal goed rondgaan en probeerde van achteruit op te bouwen. De weg naar het doel van VDZ was echter vaak te lang en uitgespeelde kansen waren er eigenlijk niet. VDZ speelde wat meer op de counter en was vaak met een paar passes voorin. De eerste grote kans was voor VDZ. Na een kwartier verlengde Japser Nuininga een voorzet rakelings naast het doel van Wessel Baarslag. Halverwege de eerste helft was het toch Grol dat op voorsprong kwam. Een cornerbal van Dudu belandde bij Mart Willemsen. Zijn schot werd nog geblokt, maar in de rebound wist Mart Zieverink binnen te schieten: 0 – 1.
Grol trok hiermee ook de wedstrijd naar zich toe. Wessel Baarslag stond weer soeverein te keepen. En de verdediging bestaande uit Doné Emaus, Ramon Landewers, Mart Willemsen en Bjorn te Braake stond steeds goed opgesteld; ze waren hun tegenstanders de baas, straalden rust uit en zorgden vaak voor een goede opbouw. Voorin werd er vroeg gestoord, waardoor Grol de bal vaak op het middenveld al had veroverd. Maar zoals gemeld leverde dit geen uitgespeelde kansen op. VDZ kreeg nog wel een vrije kopkans maar deze belandde in de handen van Wessel. Vlak voor rust was er weer een corner van Dudu nodig om een kans te creëren. De corner kwam bij Mart Willemsen terecht, maar zijn schot belandde op de voeten van de jonge keeper van VDZ Kwint Ceelen.

Na rust ging Grol op dezelfde voet verder. Wouter Rexwinkel kreeg nog een kopkans, maar miste de bal. Dit luidde een rommelige fase in voor Grol. Joris Schemkes van VDZ maakte hier goed gebruik van. Na twee keer de bal over een Grol-verdediger heen te wippen, krulde hij de bal loepzuiver over de grond in de hoek. Wessel Baarslag was kansloos: 1 – 1. Grol kwam hier niet meer uit. VDZ drong meer en meer aan. Trainer Sander Hoopman wisselde twee keer en ging achter een-op-een spelen. Dit leverde twee kansen op voor de ingevallen Jordy Oonk. Een voorzet van Michel Kamphuis bij de tweede paal raakte hij echter niet goed. En een laag schot van Jordy ging jammer genoeg net naast. Aan de andere kant kreeg VDZ door de ruimte ook nog een aantal goede kansen. Schoten van Max Burgers en Gedeon Geertruide werden echter vakkundig door Wessel gepareerd.

Eindstand derhalve 1 – 1. Op basis van de eerste helft te weinig. Gezien de gehele wedstrijd een terechte uitslag.

Komende zondag speelt Grol weer in Arnhem. Dan is MASV de tegenstander. MASV verloor van medekoploper DCS en moet winnen om kans te houden op het kampioenschap. Aanvang 14.00 uur.

Wedstrijdinformatie VDZ - Grol
Ruststand: 0 - 1
Eindstand: 1 - 1

Scoreverloop
22ste min. 0 - 1 Mart Zieverink
60ste min. 1 - 1 Joris Schemkes
Gele kaart: Mathieu Weiss (VDZ)

Opstelling Grol
Keeper: Wessel Baarslag;
Achter: Doné Emaus (74. Quint Kristen), Mart Willemsen, Ramon Landewers, Bjorn te Braake;
Midden: Eduardo de Sousa Cavalcante, Michel Kamphuis, Roel Bruins;
Voor: Mathijs Warnar (74. Jordy Oonk), Mart Zieverink, Wouter Rexwinkel.

Uitslagen 3C
VDZ - Grol 1 - 1
DCS - MASV 1 - 0
Rheden - VIOD 1 - 3
AD '69 - VVO 0 - 5
Gendringen - Groessen 4 - 2
FC Trias - OBW 2 - 2
Keijenburgse Boys - Pax 0 - 0

Stand 3C
1. DCS 24 - 51
2. MASV 24 - 48
3. VIOD 24 - 48
4. OBW 24 - 46
5. Grol 24 - 41
6. Gendringen 24 - 39
7. VDZ 24 - 34
8. Rheden 24 - 32
9. Pax 24 - 31
10. VVO 24 - 25
11. FC Trias 24 - 22
12. Keijenburgse Boys 24 - 19
13. AD '69 24 - 18
14. Groessen 24 - 12

Vera, Tessa en Lily presteren voor Rap en Snel in Oss

GROENLO - Vera, Tessa en Lily van Rap en Snel mochten hun oefeningen laten zien op het ½ NK Acrogym. De wedstrijd was georganiseerd door TurnOss en was in sporthal de Rusheuvel in Oss.

De dames mochten deze wedstrijd beginnen met hun tempo-oefening en drie blokken later stonden ze op de wedstrijdvloer met hun balansoefening. Vera, Tessa en Lily deden deze wedstrijd mee als Damesgroep C-niveau; dat ze op deze wedstrijd mochten staan was voor hen al een grote overwinning. Wat de uitkomst van deze wedstrijd ook zou zijn, de dames hadden dit toch maar geflikt met slechts twee uur trainen in de week. Voor de 31 teams waren er maar vier NK-tickets, dus de kans dat ze door zouden gaan was vooraf erg klein. Ze begonnen de wedstrijd met een bijna perfecte tempo-oefening. Helaas was er een val bij een individueel element, gelukkig vond de jury dat het element wel gemaakt was en dat scheelde toch weer enkele minpunten.
De balansoefening verliep nagenoeg perfect, op een klein tijdsfoutje na. Na de laatste oefening kwamen de tranen, omdat de dames wisten dat dit hun laatste wedstrijd zou zijn. Vera gaat namelijk stoppen met de acrogym, Tessa en Lily blijven nog wel samen een team, om zo hun tienjarig jubileum vol te maken volgend seizoen. Voor de Acroafdeling van Rap en Snel Groenlo was dit de laatste acrowedstrijd. Alle meiden gaan zich nu focussen op de jubileumviering op 30 juni in De Mattelier.

PigPop muziekfestival van formaat

PIGPOP 2017. Foto: Koolmees Photography Foto: Koolmees Photography

BELTRUM - 'Het knorrigste festival van Nederland' is niet alleen een feest voor hele gezinnen op zondag maar eveneens een muziekfestival van formaat. Is de zondag dit jaar vooral de dag van het gezin met tal van activiteiten en het Biggenparadijs, waarbij uiteraard de muziek niet ontbreekt. Bovendien niet de minsten; Bad Timing, Small Time Crooks en DJ Provo. Genieten voor de liefhebbers. De zaterdagavond komen muziekliefhebbers, festivalgangers, party-animals en feestbeesten hélemaal aan hun trekken. Ieder jaar slaagt de organisatie er weer in om een fraaie line-up te presenteren. Hier wordt door de organisatoren veel energie in gestoken. Zelf allen liefhebbers, als kinderen die voor hun verjaardag zelf de eigen cadeautjes uit mogen zoeken. Zaterdagavond is een niet te versmaden mix van allerhande smaken muziek, verdeeld over vier podia.

Door Henri Walterbos

Zaterdagavond
De Kliko's
; 'Met hun Nederbeat-muziek waan je je terug in de 60ties. Vette nedergarazie met rammelende gitaren, stoempende drums, plopbas en zo hier en daar een verdwaald tamboerijntje.'

Bende van Ellende: 'Een hele bende chaos en gekkigheid, die je van begin tot eind versteld doet staan. Een angstaanjagend goede DJ en goedlachse MC serveren je de smerigste deuntjes en weten elk feest met hun uptempo sound direct naar hogere temperaturen te tillen.'

The Travelin'Band: Creedence Clearwater Revival tributeband uit Beltrum. 'Ouwe rotten en een beetje jong bloed op zoek naar de roots van de Swamp Rock & Roll.'

Myrthe: 'Met haar gitaar en eigen geluid, beïnvloed door haar voorliefde voor folk en country, serveert ze je een heerlijk portie luistervoer!'

Lindsay Beaver & The 24th St. Wailers: 'Zangeres, drumster, songwriter en bandleidster uit de USA. Veel meer dan een jonge vrouw met muzikaal talent. Mix van Rock 'n Roll, Soul, Punk & Blues.'

The Hoochies: 'Onvervalste no nonsens rauwe blues en boogie.'

DJ Doubble B: swingt de pan uit

Mengelmoes: Van eigen Beltrumse grond. Verzorgden al eens de muziek voor de Ouderen bingo. Hun muzikale helden worden geëerd met alternatieve versies van Balkenbri-j ( Boh Foi Toch ), 50 Joar ( Rowwen Heze ) of Zo Simpel ( Normaal).

Duketown Slim: Akoestische blues

Fabulous Fif-teen: Het voormalige koor Fif-teen uit Beltrum met een volledig nieuw repertoire, na een metamorfose. Steekwoorden zijn 'Rammende gitaren' ,'dansbare beats', 'spectaculaire show', 'verrassings-act.'

DJ-Team Bas Vol Gas & Domi Bling: Party time

De Materie: Winnaar van de KUDO avonden bij Rockcafé Taste

Zondag

Bad Timing: muziektrio met ondermeer gitaarvirtuoos Mart Hillen. Lekkere herkenbare pop- en rockmuziek uit Lichtenvoorde.

Small Time Crooks: Geen onbekende op PIGPOP. In 2015 kregen ze de tent aan het swingen met hun old-timey skiffle muziek. Hot, racious, swingy en een aardige portie in whisky verdronken bluegrass zijn tekenend voor hun muziek.

According to Mary: 'De band met frontvrouw Marion van Wijk op bas en vocals en echtgenoot Roland (Rockcafé Taste) op gitaar en eveneens vocals staat garant voor een avond meegalmen met het betere rockcoverwerk.'

DJ Provo: Draait alles, maar alleen van vinyl.


Pigpop.nl

De Achterhoek krijgt een eigen vlag

Stefan Groothuis (links) en Gijs Jolink met de nu nog witte Achterhoekse vlag. Foto: Luuk Stam

De Feestfabriek en Grolsch initiëren ontwerpwedstrijd die moet leiden tot dé vlag van de Achterhoek

Door Luuk Stam

HENGELO – Nu is hij nog wit, maar als het aan Olympisch schaatskampioen Stefan Groothuis ligt, heeft de Achterhoek over enkele maanden een volwaardige en officiële eigen vlag. Onder zijn leiding gaan De Feestfabriek – organisator van onder meer de Zwarte Cross – en bierbrouwer Grolsch op zoek naar de inkleuring van een echte streekvlag.

De initiatiefnemers dagen Achterhoekers en andere mensen die een binding hebben met deze streek uit om met het mooiste ontwerp voor de vlag te komen. Een stemronde zal voor een schifting in de ingestuurde ontwerpen zorgen, waarna een vakjury op dinsdag 3 juli de definitieve inkleuring van de vlag bepaald.

Iedereen mag een ontwerp insturen. "Basisschoolkinderen kunnen meedoen, maar als iemand van 98 mee wil doen, ook prima!", zegt Groothuis. Er zijn twee eisen; het ontwerp moet tijdloos en herkenbaar zijn. "Het moet vol overgave wapperen in de hele Achterhoek dus hoe meer mensen zich met het ontwerp kunnen associëren, hoe beter", aldus de schaatskampioen.

Groothuis werkt sinds kort één dag in de week voor de Feestfabriek. Hij woont zelf net buiten de Achterhoek – in Voorst – maar kent de streek goed. "Ik ben hier altijd veel geweest tijdens mijn fietstrainingen", vertelt hij. "Ik vind het een prachtige streek die volop in beweging is. Dat willen we nu graag gaan uitdragen door middel van een vlag."

Waar het initiatief voor dit alles bij De Feestfabriek en Grolsch ligt, is het de bedoeling dat de stichting Pak An het geheel uiteindelijk gaat faciliteren. Deze stichting is in 2016 opgericht om ideeën te ondersteunen die bijdragen aan de toekomst van de Achterhoek. "Het wordt niet een vlag van De Feestfabriek of van Grolsch", benadrukt Groothuis. "We willen het op neutraal terrein onderbrengen en wij denken dat Pak An daar heel geschikt voor is."

Bekende Achterhoekers als Guus Hiddink, Robert Gesink, Lonneke Sloetjes, Bennie Jolink en tante Rikie hebben zich als ambassadeurs achter de vlag geschaard. Stefan Groothuis is er dan ook van overtuigd dat dit project een succes wordt. "We hebben duizenden jaren geen vlag gehad", zegt hij. "Nu moet er voor duizenden jaren een vlag komen. We gaan knallen."
Of de nieuwe vlag er op 12, 13, 14 en 15 juli in Lichtenvoorde al bij is? "Het wordt te kort dag om de hele Zwarte Cross er al mee vol te hangen", zegt Groothuis. "Maar we gaan de vlag daar zeker op de kaart zetten."

'Hier wil ik ooit heengaan, hier, waar het allemaal voor mij begon'

Martijn Meerdink. Foto: Karin Stronks

De 41-jarige Martijn Meerdink uit Winterswijk heeft een veelbewogen voetbalcarrière achter de rug. Hij speelde bij De Graafschap, AZ en FC Groningen. Met AZ bereikte de rechtsbuiten de halve finale van de UEFA cup. Eén interland heeft de Achterhoeker op zijn naam staan, een vriendschappelijke wedstrijd tegen Ecuador. In 2010 stopte Meerdink met voetballen vanwege een ernstige knieblessure. Hij schreef zich in bij de Kamer van Koophandel als eenmanszaak, kocht een net met ballen en een aantal pionnen en startte met de Martijn Meerdink Voetbalschool.

Hij mijmert: "Waar ik enorm van kan genieten is van het geven van trainingen hier in de Achterhoek, 's morgens vroeg, bij zon of regen, lekker actief buiten met mijn spelertjes en voetballen bezig zijn, daar word ik blij van! Het is hier schoon en rustig, dan denk ik wel eens: hier wil ik ooit heengaan, hier, waar het allemaal voor mij begon."

Als vierjarig jongetje begon Martijn met voetballen bij de 'kabouters' van WVC. Hij weet nog goed: "Ik was helemaal gek van voetbal, ging met de bal naar bed. Later probeerde ik trucjes te leren zoals de bal hooghouden en trainde speciaal mijn linkerbeen, ik ben rechtsbenig inderdaad. Toen ik dertien was mocht ik bij Achterhoeks trots voetballen, De Graafschap. Zo mooi om in het blauw/wit te mogen spelen, echt bijzonder!" De allereerste wedstrijd voor de 'echte' superboeren speelde Martijn Meerdink onder leiding van de markante trainer Frits Korbach.
De Graafschap had destijds een samenwerking met Udinese, een Italiaanse Serie A club. "Udinese, onder voorzitter Pozzo, bood me een contract aan. Mijn vriendin Monique was toen pas achttien, we zijn wezen kijken in Italië en we wilden er voor gaan! Ik had het contract al ter ondertekening mee naar huis genomen toen bij Udinese ineens de hoofdtrainer werd ontslagen. En ik niets meer hoorde van de club. Bizar ja, alles was bijna rond, een bittere pil…" blikt Meerdink terug.

Een paar maanden later tekende Martijn Meerdink bij AZ uit Alkmaar. Hij grijnst: "Dat was in de tijd van Scheringa, ik kon er een hypotheek bij krijgen… Dat hebben we maar niet gedaan, we hebben ons nuchtere gezonde Achterhoekse verstand gebruikt!" Martijn vervolgt: "Ja, en dan kom je daar voor het eerst in de kleedkamer als schuchtere Achterhoeker en daar begint het al. 'Wie ben jij' en 'Waar kom jij vandaan' en dan antwoordde ik 'Ik ben Achterhoeker en speelde bij De Graafschap'. Nou en dan moet je het echt waarmaken… Gelukkig kon ik dat op het veld laten zien! We haalden met AZ Europees voetbal en ik werd in 2005 voor Oranje uitgenodigd. Dat zou een zwarte bladzijde uit mijn leven te worden…"

Vol goede moed begon Martijn Meerdink aan het vijfdaagse trainingskamp met het Nederlands elftal onder leiding van Marco van Basten. Hij herinnert zich: "Je zult het niet geloven maar in de allerlaatste minuut van de allerlaatste training scheurde ik m'n kniebanden af… Huilen en huilen was het, ik was een tijdlang helemaal de weg kwijt. Mijn collega voetballers kregen korte tijd later mooie contracten bij grote clubs zoals Feijenoord en in het buitenland terwijl ik lag te revalideren… Maar ik keerde terug en speelde op 2 september 2006 een interland waarin ik de assist gaf aan Kuijt die het enige doelpunt maakte in die vriendschappelijke wedstrijd tegen Ecuador."

Na AZ speelde Meerdink nog drie seizoenen bij FC Groningen en in maart 2010 stopte hij met zijn betaald voetbalcarrière, vanwege blessureleed. Hij speelde nog een paar seizoenen bij zijn 'oude club' WVC en gooide het roer om. Hij ging van start met Martijn Meerdink Voetbalschool en behaalde zijn TC-2 trainersdiploma. Martijn: "We wonen weer heerlijk in de Achterhoek, dicht bij familie en vrienden, en nu kan ik ook wel eens een biertje drinken. Ik vier zelfs één dag per jaar carnaval met mijn vrouw Monique, zij is een rasechte Groenlose! Onze zoons zijn 'kaaskoppen', allebei geboren in Alkmaar. Ze voetballen allebei bij De Graafschap. Toeval? Ach, misschien zit het wel in de genen. Ik ben in elk geval blij dat ik hier in de Achterhoek m'n voetbalclinics kan geven, hier, waar ik ooit wil 'heengaan'…"

Column

Vierstrooks

Eindelijk was het dan zo ver: voor het eerst reed ik over de weg die de Achterhoek moet opstoten in de vaart der volkeren. De nieuwe N18, die onze regio een veel snellere verbinding met het Twentse achterland moet bezorgen. Nou ja, voor een deel nieuw. Want slechts vanaf het punt waar ons Grolsch werd geboren tot de plek waar het tegenwoordig wordt gebrouwen is een compleet nieuwe weg aangelegd. Wie tussen Varsseveld en Groenlo woont en richting Enschede wil moet zich eerst nog steeds behelpen met dezelfde oude (80 kilometer) weg. Ook hier is de afgelopen jaren wel gewerkt, maar daarbij ging het slechts om een paar cosmetische ingrepen. Het resultaat is er naar. Het oude deel van de N18 ziet er uit als Marijke Helwegen: hier en daar erg strak, maar dat ze zeventig is blijf je zien. Dat zeventig geldt trouwens voor Marijke, de N18 (voorheen S59) is al bijna honderd jaar oud.

Vanaf het moment dat de wegenbouwers begonnen was ik nieuwsgierig hoe de weg (het nieuwe deel tussen Groenlo en Enschede dus) er uit zou gaan zien. Nu, een week na de officiële opening, kon ik het met eigen ogen bekijken. Ja natuurlijk, dat had ook wel eerder gekund, maar dat kwam er gewoon niet van. Net zo min kwam er iets terecht van mijn voornemen om nog een keer op de fiets de nieuwe weg te verkennen. Dat had gekund op de open dag op 1 mei, maar toen was het veel te slecht weer. 's Morgens tenminste. 's Middags klaarde het op, maar toen had ik de kleinkinderen al een middagje doolhof Ruurlo (met pannenkoek) beloofd.

Maar nu reed ik er dan toch. In Groenlo ging de oude N18 heel soepeltjes over in de nieuwe weg. Ik had bijna niet gemerkt dat je plotseling twintig kilometer harder mocht. Gelukkig stond daar dat blauwe bord autoweg.

Met name de laatste twee jaar was het in de spits altijd filerijden in Eibergen. Nu zoefde ik met honderd op de teller het dorp voorbij. Even verder al was de afslag Neede-Haaksbergen. Hier zou ik er af moeten. Maar het ging zo lekker…. Toch nog even verder rijden dan maar?

Dat had ik dus beter niet kunnen doen. Want nog maar net de afslag voorbij kwam ik achter een vrachtwagen te zitten en daalde de teller richting zeventig. Ja, dan zit je dus wel op een autoweg, maar door die gescheiden stroken kun je niet inhalen. Het werd dus een half uur 'kroepen' achter die vrachtwagen. Tenminste, zo voelde het. In werkelijkheid duurde het nog geen tien minuten voor ik er toch langs kon. De laatste tien kilometer is de nieuwe N18 namelijk vierstrooks. Tweebaans, zo u wilt. En daar kun je dus iedereen voorbij, die langzamer dan honderd rijdt. Maar ja, dan ben je al bijna in Enschede.

Het blijft natuurlijk zo, dat je door de nieuwe weg vanuit de Achterhoek veel sneller in Twente bent. En minstens zo belangrijk: ook veel sneller weer terug. En voor de inwoners van Eibergen, het dorp dat door de drukke, oude N18 doormidden werd gesneden, is de nieuwe weg een zegen. Evenals voor de Tukkers in Haaksbergen en Usselo. Maar dat er niet vanaf Varsseveld al een vierstrooks autoweg is aangelegd, dat blijft voor mij niet te begrijpen.

Graven

Zeg je Achterhoek en water, dan denk je aan de riviertjes die door onze regio stromen. Met name natuurlijk aan de Berkel en de Slinge en de Oude IJssel. Maar naast die natuurlijke waterwegen zijn er in de loop der eeuwen door de mensen ook waterlopen gegraven. Grachten bijvoorbeeld, om stadjes als Lochem en Groenlo te beschermen. Maar vooral toch waterlopen ten behoeve van de afwatering.

Die gegraven waterlopen hebben allerlei verschillende benamingen, die samenhangen met de breedte ervan. Dat is in het Nederlands zo, maar zeker ook in het Achterhoeks. Een sloot wordt hier meestal een graven genoemd. Behalve in Lochem en Neede, want daar sprak men van oudsher van een graben. Maar ook het woord götte wordt veel gebruikt, meestal als het om een iets bredere sloot gaat. En dan zijn er weer tal van varianten op die twee, al naar gelang de functie die ze hebben. Je hebt bijvoorbeeld een leigraven, een tochtgraven of een loopgötte. Allemaal bedoeld om overtollig regenwater af te voeren naar de eerste de beste laoke. En dat is dan weer een iets bredere sloot (of een klein beekje). Met stromend water, dat in uiteindelijk in een grotere beek (bijvoorbeeld de Berkel) terecht komt. Maar een scheidgraven, ook wel zwetsloot genoemd, is meer bedoeld als duidbare grens tussen twee grondstukken.

Heb je het over een heel brede sloot, die bovendien over langere afstand het water afvoert, dan spreek je over een wettering. Maar dat woord is alleen in de zuidwestelijke Achterhoek bekend.

Column

Kniepertjes en potdeurmekare

'Doe mij dat maar,' zeg ik tegen de ober, terwijl ik naar het bord op de tafel naast me wijs. Samen met Francesco zit ik op een terrasje in het midden van Italië. Veel meer dan Italiaans spreken ze hier niet. En laat ik die taal nou niet machtig zijn. De ober kijkt me vragend aan. Of ik het zeker weet? Aan de tafel naast me beginnen ze te lachen. In gebrekkig engels leggen ze me uit dat dit trippa is. Pens, dus. Ik knik begrijpend. Ja, ik weet het zeker. Ik hou ervan om streekgerechten uit te proberen.

Ik denk er weer aan als ik op een Spaans terras vientre de cerdo (varkensbuik) bestel en de ober waarschuwt dat het niet uitgebakken, maar heel zacht gegaard is. We nemen het. Ik vind het best lekker, maar ik moet er wel aan wennen. Bij de trippa was het ook zo. Een smaak die ik niet ken. Uiteindelijk staat de structuur me in beide gevallen het meest tegen. En dus eet ik mijn bord niet leeg. Maar ik heb er toch van genoten, omdat het voor mij bij de beleving van de streek hoort. Iets van hun eetcultuur. En de ober, een vriendelijke Spanjaard, die heel trots vertelt dat de wijn uit de buurt komt, maakt de ervaring compleet. Op reis is het voor mij heel logisch om streekgerechten te proeven. Thuis vraag ik me af wat nou typisch Achterhoeks is.

In de Achterhoek zie ik ook steeds vaker streekgerechten verschijnen op de menukaart. Vorig jaar kreeg ik bij het verrassingsmenu van Welgelegen in Groenlo bakbloedworst en balkenbrij. Wát lekker! In de supermarkt zie ik tegenwoordig naegelholt in de koelvitrine liggen. Achterhoekse wijn vinden we al gewoon en er komen steeds meer lokale bieren, zoals Wentersch, Bronckhorster en Nathals.

Slow Food Achterhoek heeft aandacht voor de Achterhoekse eetcultuur. Meer dan tien jaar geleden opgericht door Nel Schellekens en Ria Olijslager. Nel, bekend van restaurant de Gulle Waard in Winterswijk, zet zich in tegen verspilling van eten. Zij kookt van kop tot kont. Ria leerde ik een tijd geleden kennen in het Biotel van Ekoboerderij Arink. Met haar heb ik mooie gesprekjes over het eten van vroeger. Zo houdt ze zich als lid van de Noordelijke Polomologische Vereniging bezig met het behoudt van oude fruitrassen en hoogstamfruitbomen. Van de vele honderden appel-, peren- en pruimenrassen die er ooit waren, worden er nog maar enkelen geteeld. En nu verdiept Ria zich in recepten uit het begin van de 17e eeuw, ingegeven door de Slag om Grolle die in 1627 plaatsvond. Een boeiend onderwerp!

Via Slow Food Achterhoek is het slechts een heel klein stapje naar de Smaakacademie van Maurits Steverdink. De Smaakacademie maakt eeuwenoude kennis toegankelijk en combineert deze met nieuwe kennis en innovatieve technieken. Vakmensen uit de praktijk werken hier samen met AOC-Oost en het Graafschap College om nieuwe smakelijke producten te ontwikkelen en promoten.

Maar wat is nou typisch Achterhoeks? Op nederlands-dis.nl vind ik in ieder geval ook de jan-in-de-zak die mijn moeder vroeger maakte. Zelf kom ik niet veel verder dan kniepertjes en potdeurmekare.

Linda Commandeur

Streekproductenmarkt Lievelde in het teken van theater

LIEVELDE - Vanuit het hele land komen mensen jaarlijks op Tweede Pinksterdag naar Lievelde om de bekende Streekproductenmarkt te bezoeken. De markt startte zo'n 18 jaar geleden met vijf kraampjes en is nu uitgegroeid tot een landelijk aansprekend evenement met duizenden bezoekers.

Door Kyra Broshuis

"Dit jaar hebben we 120 standhouders", vertelt organisator Peter Weenink van Kaasboerderij Weenink. "Vooral sinds de aansluiting van 'Groei & Bloei' is het aantal standhouders enorm gegroeid. Er komen in de Achterhoek steeds meer aanbieders van streekproducten en ze willen allemaal graag hun producten presenteren op onze markt. Creativiteit is ook altijd een aanvullend onderdeel van ons evenement en dit jaar komt daar theater bij."

In het speciaal ingerichte theater, tussen de koeien en kalfjes, is onder andere Peter Eggink te zien. Deze bekende goochelaar geniet internationale faam en won onlangs de 'Merlin Award', de Oscar onder de internationale goochelprijzen. Daarmee werd zijn naam toegevoegd aan de lijst met winnaars als David Copperfield, Siegfried & Roy en Criss Angel. "Eggink zal drie optredens verzorgen, het eerste staat gepland om 12.00 uur", aldus Weenink. Daarnaast kan het publiek genieten van optredens van het bekende PEERtoftheater en van de Grolse dichter Joop Koopmanschap.

Het programma van de Streekproductenmarkt staat bol van de activiteiten. Zo is er muziek van De Twee Freemde mannen, een vogelshow, een oldtimer-sterrit, zijn er historische én nieuwe brommers en fietsen, schilderactiviteiten en is er een speciale kinderplek met onder andere een survivalbaan. De Streekproductenmarkt in Lievelde is een van de grootste markten in zijn soort. "We bieden een hele dag uit voor het hele gezin met creativiteit uit onze regio. Maar de streekproducten zijn en blijven het belangrijkst; daar draait het allemaal om." Met 120 standhouders is de markt groot maar nog niet te vol, zo vindt Weenink. "We hebben zeker nog mogelijkheden om verder uit te breiden. We zitten hier ook nog eens in een evenementengemeente, dus onze markt past perfect in het plan."

De 18de editie van de Streekproductenmarkt wordt gehouden op maandag 21 mei aanstaande, Tweede Pinksterdag, van 10.00 tot 17.00 uur, bij Kaasboerderij Weenink aan de Eimersweg 3 in Lievelde. Dit is op loopafstand van het station Lichtenvoorde-Groenlo. Toegang voor volwassen is 4 euro en voor kinderen in de basisschoolleeftijd gratis. Parkeren is ook gratis.